Actueel

Voortgang Regionale Energiestrategie (RES)

De maatregelen die zijn genomen in het kader van de Corona-crisis raken uiteraard ook het proces van de RES. Inmiddels is de concept-RES bijna gereed. Na 22 april 2020 zal deze door de Stuurgroep RES worden vrijgegeven aan de colleges. De periode van consultatie van de raden zal worden verlengd, zodat ook de gelegenheid bestaat om in iedere raad fysiek over de concept-RES te praten.

Concept-RES bijna gereed

Inmiddels is de concept-RES bijna gereed. De concept-RES, inclusief de kaarten met inventarisatie van zoekgebieden, is nog enigszins globaal van karakter. We zien deze als een belangrijke tussenbalans, een volgende mijlpaal in het proces, waarin we als regio de koers uitzetten naar de RES 1.0 en verder. De verdere concretisering gebeurt in de volgende fase. Op basis van de concept-RES starten we deze zomer een planMER traject, waarin alle milieu-effecten bij inpassing van duurzame opwekking van energie in beeld worden gebracht. Ook worden richting RES 1.0 andere ruimtelijke, economische, sociale en politiek-bestuurlijke overwegingen in kaart gebracht. Dan vindt ook verdere consultatie plaats van stakeholders en inwoners. Zoals in de Startnotitie voor de RES is beschreven, wordt de RES 1.0 vastgesteld door de raden en de concept-RES door de colleges. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet van de concept-RES. Na 22 april 2020 zal deze door de Stuurgroep RES worden vrijgegeven aan de colleges.

Consultatie raden verlengd

Gezien de corona-maatregelen hebben we de informatiebijeenkomst voor raadsleden en inwoners die we op 11 maart 2020 hadden gepland moeten laten vervallen, en ook meerdere lokale raadsbijeenkomsten waar het onderwerp aan de orde zou komen zijn uitgesteld of worden in digitale vorm georganiseerd.

Voorzien was dat in de periode april/mei elk college met zijn raad het gesprek zou voeren over de concept-RES. Gezien de corona-maatregelen zien we nu echter onvoldoende mogelijkheden om dit zorgvuldig te kunnen doen. Daarom willen we de periode van consultatie van de raden verlengen. Daarnaast wordt bij het Rijk ook nagedacht over de effecten van de corona-maatregelen voor het proces van de 30 RES-sen in het land. In de Stuurgroep RES van 22 april, wanneer ook meer duidelijk zal zijn over eventuele aanpassingen in de landelijke planning, zal worden besloten over de termijn van verlenging van consultatie van de raden.

Na de Stuurgroep RES van 22 april 2020 zal elk college worden gevraagd om de concept-RES te bespreken met zijn raad. Dan informeren wij de raden ook over de vervolgplanning, inclusief de periode van consultatie van de raden. Tevens zullen wij een informatief Webinar organiseren voor raadsleden, ter voorbereiding op de lokale gesprekken in elke raad. Ook zal een informatief Webinar voor inwoners worden georganiseerd. De data hiervoor worden nog gecommuniceerd.