Header omgevingsagenda

Schaalsprong & Beethoven

De regio is in ontwikkeling: schaalsprong

Brainport Eindhoven heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. De kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in de Brainport regio goed wonen, werken en leven is, zorgt voor een forse groei. Afgelopen jaren werd duidelijk dat de regio veel harder groeit dan verwacht, de regio maakt een schaalsprong. Dit genereert nieuwe kansen voor onze regio in meer bedrijvigheid, banen en een toenemend verdienvermogen. Maar het leidt ook tot een groeiende vraag naar woningen, bedrijventerreinen, arbeidskrachten en mobiliteit. We staan voor de opgave om deze ontwikkelingen op een goede manier te laten plaatsvinden. Brede welvaart is daarbij ons kompas. Het kan alleen als het kan.

We zien dat de schaalsprong een zodanige impact heeft op de mobiliteit, woningbouw, talentontwikkeling en voorzieningen in onze regio dat een forse aanvullende investering nodig is. Ook om te zorgen dat onze hoogwaardige bedrijven in de regio voor nu en de toekomst behouden blijven voor de regio maar ook voor Nederland als geheel.

Project Beethoven: intensivering van de schaalsprong

Vanuit Project Beethoven investeren Rijk, provincie en de regio tot 2030 2,51 miljard euro in publieke voorzieningen in Brainport Eindhoven en omgeving en in een landelijk talentplan. Hiermee wordt een stap gezet om de verwachte groei van de regio Brainport Eindhoven in goede banen te leiden, het vestigingsklimaat in Brabant op peil te houden en de leefbaarheid te versterken. Een convenant tussen verschillende ministeries, de provincie Noord-Brabant en de Brainportregio legt hier de basis voor en is in de Ministerraad besloten. In het convenant maken Rijk en Brainportregio afspraken over woningbouw, mobiliteit, talentontwikkeling en het aanpakken van de druk op het stroomnet.

Project Beethoven betekent een intensivering van de regionale opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en energie in het kader van de schaalsprong. De investering vanuit Project Beethoven bouwt voort op het reeds eerder overeengekomen investeringspakket van 1,6 miljard voor mobiliteit en verstedelijking, uit het BO MIRT van november 2022.

Meer informatie:

Voor meer informatie:

Thomas Voncken
Thomas Voncken
Programmaregisseur Economie 040 2594656 email hidden; JavaScript is required