Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Nieuwe virtual reality aangestuurd met je hele lijf!

De VR-game ‘Exodus Burned’ is ontwikkeld door Pillow’s Willow VR Studios en het VR Startup VREE, allebei uit Eindhoven. Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant) en het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven financierden mee aan dit project. Zo kan ‘Exodus Burned’ versneld de markt op.

Panorama Nederland komt op bezoek bij de Metropoolregio Eindhoven

Het College van Rijksadviseurs heeft een toekomstperspectief voor de inrichting van Nederland gemaakt. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Het Panorama Nederland is van 27 maart tot en met 2 april te bezoeken bij de Metropoolregio Eindhoven.

27 maart eerste Metropoolconferentie

Op woensdag 27 maart organiseren we de eerste Metropoolconferentie. U bent als college of raadslid van de 21 samenwerkende gemeenten van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Subsidieregeling warme sanering varkenshouderij naar verwachting voorjaar 2019 gepubliceerd

Het kabinet heeft 120 miljoen uitgetrokken voor de warme sanering van de varkenshouderij. Het doel is het verminderen van geuroverlast van varkensbedrijven. In het voorjaar wordt de subsidieregeling gepubliceerd.

Besluitvorming tweede tender 2018 Stimuleringsfonds

Op maandag 14 januari 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven besloten over de aanvragen uit de tweede tender 2018 van het Stimuleringsfonds.

In gesprek met Raadstafel 21 over Transitie landelijk gebied

Op 12 december jl. hebben Anke van Extel-van Katwijk en Marinus Biemans op uitnodiging van de Raadstafel 21 een toelichting gegeven op het onderwerp Transitie landelijk gebied. De Raadstafel 21 gaat dit jaar met alle voorzitters van de regionale opgaven uit het Samenwerkingsakkoord in gesprek. Transitie landelijk gebied was de eerste in de rij.

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 naar 21 gemeenten voor zienswijzen: van praten naar doen

Op woensdag 12 december heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 samen met het Werkprogramma 2019 vrijgegeven voor zienswijzen aan de 21 gemeenteraden. Het Samenwerkingsakkoord is de agenda voor de samenwerking voor de komende vier jaar. Hierin staan de gezamenlijke ambitie en de opgaven voor de 21 gemeenten. De gemeenten werken samen aan de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. In het Werkprogramma 2019 staat wat de gemeenten het komend jaar oppakken.

Werkprogramma 2019

Het Werkprogramma 2019 gaat over het eerste jaar van het Samenwerkingsakkoord. Wat gaan we in 2019 doen om de doelen uit het Samenwerkingsakkoord te bereiken? En dan zowel op de vier thema’s als op bestuurlijke samenwerking.

2018: het jaar van de Update

Na de evaluatie in 2017 stond het jaar 2018 in het teken van de Update. Een verbetering van de samenwerking, met meer vertrouwen, met eigenaarschap bij de gemeenten en met slagkracht. En een verbetering op de inhoud, met een focus op die onderwerpen waarop de regionale samenwerking nodig is en meerwaarde biedt. Het resultaat is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.

Wat vindt u ervan?

Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is op 12 december jl. door het Algemeen Bestuur (AB) formeel vrijgegeven voor zienswijzen aan de 21 gemeenten. De reacties van de gemeenten moeten op 1 maart 2019 binnen zijn. Daarop wordt het stuk mogelijk nog aangepast en op 27 maart wordt het in de AB-vergadering vastgesteld en ondertekend. Daarmee is het Samenwerkingsakkoord dan de agenda voor de komende vier jaar.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn