Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Concept-RES Metropoolregio Eindhoven gereed

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven willen samen met de provincie en de twee waterschappen in 2030 twee terawattuur aan duurzame energie bijdragen aan het nationale Klimaatakkoord. Dat staat in de concept Regionale Energiestrategie (RES), die gisteren openbaar is geworden. De regio wil vooral zoveel mogelijk energie besparen. Maar in de strategie is ook een inschatting gemaakt hoeveel duurzame energie kan worden opgewerkt en hoe de regio dat wil doen.

Uitnodiging Webinars over (concept)-RES

Op woensdagavond 3 juni wordt een Webinar georganiseerd voor volksvertegenwoordigers over de (concept-)RES. Op donderdagavond 4 juni wordt daarnaast een Webinar georganiseerd om inwoners mee te nemen. Deze Webinars zijn een alternatief voor de brede bijeenkomst over de RES die in eerste instantie op 11 maart gepland stond.

Vragenlijst Raadstafel21 en corona

Woensdag 5 februari jl. was de laatste keer dat de leden van de Raadstafel21 fysiek bij elkaar zijn geweest en er informatie met elkaar is gedeeld. Door de coronamaatregelen is een fysieke bijeenkomst voor colleges en raden uit de regio niet mogelijk, zeker tot 1 september van dit jaar. Daarom hebben wij de leden van de Raadstafel21 een aantal vragen gesteld om te peilen op welke wijze we toch het contact met elkaar kunnen behouden.

Begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven

In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de Metropoolregio Eindhoven de Concept-begroting 2021 op 12 maart 2020 naar de deelnemende gemeenten heeft gestuurd. Gevraagd is voor 20 mei een zienswijze te geven op zowel de begroting als de inwonerbijdrage Brainport Development in de periode 2021-2024. Inmiddels zijn al veel (concept)reacties ontvangen, de formele besluitvorming hierover binnen de gemeenten zal in de komende periode plaatsvinden. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven stelt in de bijeenkomst op 1 juli 2020 de Begroting 2021 vast.

Jaarrekening 2019 Metropoolregio Eindhoven

Zoals reeds gemeld heeft de Metropoolregio Eindhoven het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1 miljoen. Op 10 april 2020 is de concept-jaarrekening 2019 ter informatie naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Op 1 juli 2020 zal de jaarrekening ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, inclusief een voorstel tot bestemming van het positieve resultaat.

Regio werkt aan actualisatie van de Bereikbaarheidsagenda

De Bereikbaarheidsagenda is het door alle raden vastgesteld regionale kader voor mobiliteit. De Bereikbaarheidsagenda is ‘pas’ van 2106 en zeker nog niet gedateerd. Maar het is wel een adaptieve agenda die verder ingevuld kan (en moet) worden met de kennis van nu.

Feitenrelaas MIRT-onderzoek geeft actueel beeld van de mobiliteit in de regio

De bereikbaarheid van de Brainportregio komt onder druk te staan door de economische groei en de invulling van de woningbouwopgave. Het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid en Verstedelijking Brainport Eindhoven moet inzichtelijk maken welke grote opgaven de regio te wachten staan. Het Rijk, de provincie en de regio kunnen daarna afspraken maken over een samenhangend pakket aan maatregelen en de financiering daarvan.

Verbreding aanpak verkeersveiligheid met risicoanalyse

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Na jaren van een gestaag dalend aantal verkeersslachtoffers, stijgt het aantal nu weer. De hoogste tijd om de aanpak van de verkeersonveiligheid te intensiveren, en dat begint met een goede analyse.

Nieuwe regionaal verkeersveiligheidsambassadeur

De regio had in Theo Martens, wethouder van de gemeente Asten, tot aan zijn pensioen, een bevlogen regionaal ambassadeur verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid ligt alle wethouders van de regio na aan het hart, dus het was niet moeilijk om een opvolger te vinden. In het portefeuillehoudersoverleg van de wethouders mobiliteit van 23 april 2020 is Helm Verhees, wethouder van de gemeente Deurne, unaniem verkozen tot regionaal ambassadeur verkeersveiligheid.

Leergang Centrumgebieden: eerste bijeenkomst verplaatst naar 14 oktober!

Dit jaar start voor de ambtenaren in de Metropoolregio Eindhoven de Leergang Centrumgebieden. De eerste bijeenkomst in de vorm van een excursie stond gepland op 4 juni 2020. Als gevolg van de corona-crisis is deze verplaatst naar 14 oktober 2020, de dag waarop ook de tweede bijeenkomst plaats vindt in Veldhoven (deze blijft ongewijzigd). De eerste aflevering voor de Leergang Centrumgebieden is dus op 14 oktober 2020, duurt een hele dag en omvat zowel de excursie naar Heerlen als een bijeenkomst in Veldhoven.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn