Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Stimuleringsfonds-partners scoren in MKB Innovatie Top100

 Op woensdag 26 september 2018 presenteerde de Kamer van Koophandel, in samenwerking met De Financiële Telegraaf, voor de 13e  keer de ranglijst met 100 concrete innovaties die het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft gerealiseerd. In deze top 100 stonden 5 bedrijven die de afgelopen jaren via een samenwerkingsproject ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven hebben ontvangen, waarvan maar liefst 3 in de top 20!

Stimuleringsfonds draagt opnieuw bij aan 'We Are Food'

In juli 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven besloten aan de projecten ‘Food  Starter’ en ‘Low Cost Smart Robotics for Agrifood’ een subsidiebijdrage toe te kennen van € 50.000,-.

Leergang detailhandel

Het in onze regio uitgevoerde Koopstromenonderzoek heeft tot een aantal conclusies geleid waarvan wij toch wel zijn geschrokken. Deze conclusies hebben ertoe geleid dat de Werkplaats Detailhandel actief aan de slag wil gaan met het Centrumgebied. Daarom organiseert de Metropoolregio in samenwerking met de provincie en Fontys de komende maanden een Leergang Detailhandel.

Volgende fase van de Update

Lees de aanbiedingsbrief, de notitie 'Bouwstenen voor een effectieve samenwerking' en de flyer met informatie over het vervolgproces die naar de 21 gemeenten is gestuurd.

Werkplaats Strategie Ruimte 2015-2018

In de Integrale Strategie Ruimte staat hoe de gemeenten gezamenlijk de economische kracht en de kwaliteit van het vestigingsklimaat van de Brainportregio ruimtelijk gaan ondersteunen.

Werkplaats Arbeidsmarkt 2015-2018

Van 2015 tot 2018 heeft de Werkplaats Arbeidsmarkt gewerkt aan de thema’s een leven lang leren, aanpak van de werkloosheid 50-plussers (Maak een punt met je leeftijd), logistiek en robotisering-digitalisering

Werkplaats Wonen 2014-2018

Voor de economische groei van onze regio is een goed vestigingsklimaat essentieel. Een gevarieerd  woningaanbod en aantrekkelijke woonmilieus zijn belangrijke factoren van het vestigingsklimaat.

Regio Deal Brainport en Brainport Nationale Actieagenda

Op 4 juli heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven gesproken over de Regio Deal Brainport en de Brainport Nationale Actieagenda. Het Algemeen Bestuur heeft unaniem ingestemd met het voorstel om deze te voorzien van een steunverklaring namens de 21 gemeenten.

Regio betrokken bij hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij

Op 7 juli jl. heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen geschetst van het akkoord wat ze heeft gesloten met de ketenpartijen, regionale overheden en VNG in het kader van de warme sanering van de varkenshouderij. Het kabinet heeft in het regeerakkoord 200 miljoen euro opgenomen voor de warme sanering met als doel het verbeteren van de leefomgeving in veedichte gebieden. In het hoofdlijnenakkoord staat aangegeven hoe deze middelen worden ingezet. De minister ziet Noord-Brabant als een belangrijk doelgebied.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn