Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Regionale Monitor Brede Welvaart (2)

In de nieuwsbrief van 8 april hebben wij jullie geïnformeerd over het recent gestarte onderzoek Monitor Brede Welvaart. Het DB heeft ingestemd met het ondersteunen van dit onderzoek dat inzicht moet geven in de brede Welvaart van onze regio. We hebben aangegeven dat het hierbij om een bredere benadering gaat, die niet alleen kijkt naar de economische welvaart maar ook de brede sociaal-maatschappelijk welvaart in onze regio. De uitkomsten van het onderzoek worden o.a. ingezet voor regionaal beleid. Nu gaan we in op het doel van het onderzoek, de inhoudelijke onderzoeksstappen en het tijdspad van het onderzoek.

Innovatief Zuidoost Brabant houdt blik op de toekomst

Terwijl door de gezondheidscrisis de economische situatie bij sommige bedrijven en sectoren nijpend wordt, blijft onze regio bij uitstek een ‘Brainport’ regio. Ondernemers geven aan dat zij blijven geloven in innovatie als drijvende kracht achter de regionale economie. Dit merken wij ook, de belangstelling voor innovatieve samenwerkingsprojecten met steun van het Stimuleringsfonds is onverminderd groot is.

Interbestuurlijke samenwerking voor de Zuidoostelijke Zandgronden

Het ministerie van LNV, de provincies Limburg en Noord-Brabant, de waterschappen Aa & Maas, De Dommel en Limburg, en de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg, Noordoost Brabant en Metropoolregio Eindhoven werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied in de Zuidoostelijke Zandgronden. Hiervoor is vorig jaar een actieprogramma opgesteld. Voor de uitvoering hiervan heeft het ministerie van LNV bijna 7 miljoen euro toegezegd.

Voortgang Regionale Energiestrategie (RES)

De maatregelen die zijn genomen in het kader van de Corona-crisis raken uiteraard ook het proces van de RES. Inmiddels is de concept-RES bijna gereed. Na 22 april zal deze door de Stuurgroep RES worden vrijgegeven aan de colleges. De periode van consultatie van de raden zal worden verlengd, zodat ook de gelegenheid bestaat om in iedere raad fysiek over de concept-RES te praten.

Voortgang Regionale Monitor Brede welvaart (1)

In het DB van 17 februari 2020 is ingestemd met het ondersteunen van het onderzoeksvoorstel Regionale Monitor Brede Welvaart. Dit is een onderzoek dat inzicht moet geven in de brede Welvaart van onze regio. Hierbij gaat het om bredere benadering die niet alleen kijkt naar de economische welvaart maar ook de brede sociaal-maatschappelijk welvaart in onze regio. De uitkomsten van het onderzoek worden o.a. ingezet voor regionaal beleid. De coronacrisis plaatst de monitor brede welvaart misschien in een ander daglicht. Maar ook hiervoor geldt dat het belang van deze monitor nog steeds aan de orde is.

Voortgang Mobiliteit

Het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van 18 maart 2020 heeft schriftelijk plaatsgevonden. Onderwerpen die vragen om bespreking zijn verplaatst naar een extra poho medio april (teleconferentie), omdat de periode tot het volgende reguliere poho van 6 juni wordt als te lang wordt beschouwd.

Aanvragen Stimuleringsfonds

Hoewel de coronacrisis ons hele land grotendeels platlegt en ook een behoorlijke impact lijkt te gaan hebben op de economie, blijft de belangstelling voor innovatieve samenwerkingsprojecten met steun van het Stimuleringsfonds onverminderd groot. Voor de april-tender van het Stimuleringsfonds zijn 47 aanvragen ingediend, wat vergelijkbaar is met voorgaande tenders.

Jaarrekening 2019

Het proces van de jaarrekening 2019 van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven is inmiddels afgerond en afgesloten met een goedkeurende accountantsverklaring voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid.

Begroting 2021

De conceptbegroting 2021 van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven is op 12 maart 2020 naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Naast de gebruikelijke zienswijze op de begroting wordt deze keer ook een zienswijze gevraagd op de inwonerbijdrage Brainport Development als gevolg van de nieuwe meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024.

Alleen samen

Samen werken we nu om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. We zijn thuis, komen alleen buiten als het noodzakelijk is en houden afstand van elkaar. Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Door gemeenten wordt nu hard gewerkt om alle maatregelen goed uit te voeren. We willen hierbij onze gemeenten, en natuurlijk alle zorgmedewerkers, hulpverleners, leraren en alle anderen danken voor hun inzet om deze crisis het hoofd te bieden. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn