Header omgevingsagenda

Omgevingsdag 17 juni 2022

Aangepaste agenda Omgevingsdag 17 juni 2022

Dit overleg kent zijn oorsprong in art. 6.4 van de omgevingsverordening Noord-Brabant. Ten minste twee keer per jaar is er een regionaal omgevingsoverleg (verder omgevingsdag) met als doel te komen tot samenhangende afspraken over klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, een duurzame concurrerende economie en zorgvuldig ruimtegebruik. Dit vind plaats op het schaalniveau van Zuidoost-Brabant tussen de 21 gemeenten, beide waterschappen (de Dommel en Aa en Maas) en provincie Noord-Brabant. De omgevingsagenda Zuidoost-Brabant is leidend bij de verdere uitwerking en bespreking van de opgaven. Daarnaast heeft de omgevingsdag als functie om, via de ontwikkelateliers, nieuwe opgaven in relatie tot de omgevingsagenda te verkennen. Door de deelnemers aan dit overleg wordt een zorgvuldige en transparante werkwijze gehanteerd gericht op samenwerken en het maken van afspraken over de ontwikkeling en uitvoering van een integraal omgevingsbeleid. Geadviseerd wordt om de agenda voorafgaand aan de omgevingsdag te agenderen in de lokale colleges, college van GS en de dagelijks besturen van de beide waterschappen.

Datum

17 juni 2022

Locatie:

Automotive Campus 30, Helmond

Tijdstip:

09:00-12:00

Agendanr.

Tijd

Onderwerp

inloop vanaf 8:30

0.1

09:00

inleiding

Opening door bestuurder(s) vanuit provincie én regio.
Omgevingsdag staat in het teken van ontmoeten en kennismaken met nieuwe bestuurders.

0.2

09:10

Interactieve kennismaking met elkaar

We maken tijd om elkaar, op persoonlijk vlak, wat beter te leren kennen. Dit doen we door middel van de zogenaamde ‘Kennis(sen)kring’. Samen met onze dagvoorzitters gaan we op deze interactieve manier op zoek naar de overeenkomsten en verschillen en maken we persoonlijke verbindingen. (Noot: Om extra tijd te in te ruimen voor de actualiteiten rondom stikstof en netwerkschaarste zal deze kennismaking ingekort worden/ vervallen)

0.3

09:30

Mededelingen en terugkoppeling vanuit bestuurlijke gremia (o.a. BO-leefomgeving/ BO-MIRT)

 • Mededelingennotitie (bijlage 0.3.1), proces beleidskaders Provincie Noord-Brabant (ter kennisgeving/ niet ter bespreking)
 • Mededelingennotitie (bijlage 0.3.2), Stand van zaken nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen (ter kennisgeving/ niet ter bespreking)
 • Mededeling, stand van zaken bedrijventerreinenprognose STEC rapportage
 • Mededeling, Stikstofplannen in het kader NPLG[2] ministers Van der Wal / Stachouwer 10 juni
 • Mededeling, Netwerkschaarste – aansluitingstop bedrijven energienetwerk 9 juni
 • Mededeling, ontwikkelingen verstedelijkingsstrategie Brabant in relatie tot Novex Stedelijk Brabant
 • Terugkoppeling programmaraad Smartwayz met o.a. aandacht voor verstedelijkingsakkoord SGE
 • Terugkoppeling BO-Brainport 15 juni


Agendanr.

Tijd

Onderwerp

Beoogd besluit en korte toelichting

1.0

9:45

Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant (voortgangsrappor-tage/mededelingen-notitie)

Toelichting:

De Omgevingsagenda is leidend voor de agenda van de halfjaarlijkse Omgevingsdagen. https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/omgevingsagenda

De grondslag hiervoor ligt in de provinciale Omgevingsverordening.

Op basis van de geactualiseerde voortgangsrapportage[3] (bijlage 1.0.1) omgevingsagenda Zuidoost-Brabant (ZOB) is deze agenda opgesteld. In de Voortgangsrapportage Omgevingsagenda ZOB, ligt de focus op het schetsen van de “algemene voortgang” van de twintig samenhangende (hoofd)opgaven zoals die in de Omgevingsagenda staan geformuleerd én op de procesinformatie bij de onderscheiden afsprakenkaders en programma’s.

Uit de Voortgangsrapportage volgen een aantal agendapunten die vragen om:

 1. vanuit actualiteit, of formele redenen te worden besproken als apart agendapunt tijdens deze editie van de Omgevingsdag (zie daarvoor agendapunten 1.1 t/m 1.4)
 2. uitgebreider met elkaar van gedachten te wisselen (agendapunten 2.1 en 2.2 via de ontwikkelateliers).

Daarnaast volgen uit de Voortgangsrapportage een aantal vragen die onder dit agendapunt kort met elkaar dienen te worden besproken:

 1. Algemene voortgang: hoe kijken de betrokken bestuurders aan tegen de ontwikkelingen in de regio? Doen we de juiste dingen, en doen we die goed genoeg? Zijn er witte vlekken?

Een van de ‘witte vlekken’ welke nu nog ontbreekt in de omgevingsagenda zuidoost-Brabant is de kwaliteitsverbetering landschap.

Notitie kwaliteitsverbetering landschap

In het voorjaar van 2021 zijn gemeenten en provincies samen begonnen met het proces om te komen tot herijking van de bestaande afsprakenkaders voor de regeling kwaliteitsverbetering landschap (art. 3.9 Interim omgevingsverordening). Die herijking zijn we gezamenlijk gestart n.a.v. gesprekken tussen gemeenten en provincie, ervaringen uit de praktijk, en de komst van de Omgevingsverordening.

Het is nadrukkelijk een gezamenlijk proces geweest. Na een plenaire start hebben we in een reeks regionale werksessies met trekkers verkend op welke onderdelen de afsprakenkaders nog voldoen, en op welke onderdelen ze knellen, waar ze te onduidelijk zijn of waar ze nog afspraken missen. (bijlagen 1.0.2, 1.0.3 en 1.0.4)

Op basis van de (eventueel aanvullende) te maken (proces)afspraken worden deze na de omgevingsdag van juni toegevoegd aan de Voortgangsrapportage. De aangepaste versie ontvangt u binnen enkele weken na de regionale omgevingsdag.

Beoogd besluit:

 1. Ophalen van actualiteiten welke van invloed zijn op de omgevingsagenda Zuidoost-Brabant
 1. Notitie kwaliteitsverbetering landschap
  1. Kennisnemen van de notitie ‘Uitgangspunten toepassing kwaliteitsverbetering landschap’ en de toelichting erop.
  2. Instemmen met het hanteren van de notitie ‘Uitgangspunten toepassing kwaliteitsverbetering landschap’ als basis van de werkafspraken voor kwaliteitsverbetering landschap.
  3. Kwaliteitsverbetering Landschap als onderwerp opnemen in de Regionale Omgevingsagenda voor Zuidoost-Brabant
 1. Aan het eind van deze Omgevingsdag bezien of er noodzaak is tot aanpassing van de Voortgangsrapportage en/of het aanscherpen van bestaande afspraken of het maken van afspraken over nieuwe opgaven.

1.1

9:55

Subregionale ontwikkel strategieën:

 • Ontwikkelstrategie Kempen
 • Ontwikkelstrategie Peelgemeenten
 • Ontwikkelstrategie A2-gemeenten

Toelichting:

Binnen de hoofdopgaven stedelijke schaalsprong en duurzame verstedelijking werken de subregio’s, op basis van de in juli 2021 vastgestelde PvA’s, een subregionale ontwikkelstrategie uit. Deze hebben een directe relatie met het beoogde verstedelijkingsakkoord van de subregio stedelijk gebied Eindhoven.

Middels dit agendapunt worden de drie afzonderlijke subregionale ontwikkelstrategieën ter instemming aangeboden. Daarnaast kan kennisgenomen worden van de voortgang rondom het verstedelijkingsakkoord vanuit het stedelijk gebied Eindhoven

Beoogd besluit:

 1. Instemmen met subregionale ontwikkel strategie Kempengemeenten (bijlagen 1.1.1 en 1.1.2)
 2. Instemmen met subregionale ontwikkel strategie Peelgemeenten (bijlagen 1.1.2.1, 1.1.2.2 en 1.1.2.3)
 3. Instemmen met subregionale ontwikkel strategie A2-gemeenten (bijlage 1.1.3)

1.2

10:10

Regionale ontwikkelstrategie + afsprakenkader

Toelichting:

In 2020 vond het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport 2040 plaats. Een van de afspraken die toentertijd is gemaakt, is dat niet alleen het Stedelijk Gebied Eindhoven, maar ook de andere deelregio’s (De Kempen, De Peel, A2-gemeenten) in 2021 een regionale ontwikkelstrategie zouden opstellen. Een evenwichtige schaalsprong in Zuidoost-Brabant vraagt om een gezamenlijke ontwikkelstrategie. Eén die minimaal recht doet aan de afzonderlijke strategieën en daarbovenop een stevig pakket aan keuzes behelst. De vier regio’s hebben toen met elkaar afgesproken om in het eerste halfjaar van 2022 tot een samenhangende regionale ontwikkelstrategie te willen komen, inclusief een aantal ‘niet-vrijblijvende afspraken’, gericht op de uitwerking en uitvoering van deze strategie. Afgelopen maanden is hieraan bestuurlijk en ambtelijk door de regiopartners (21 gemeenten, provincie Noord-Brabant en de waterschappen De Dommel en Aa en Maas) gewerkt. Dit is gebeurd zonder dat er aanvullend onderzoek is gedaan, wel is voortgebouwd op de ontwikkel strategieën van de vier subregio’s, het Stedelijke Gebied Eindhoven, De Peel, De Kempen en de A2-subregio.

Beoogd besluit:

 • Instemmen met de regionale “Ontwikkelstrategie Zuidoost Brabant: een evenwichtige schaalsprong” en bijbehorend afsprakenkader (bijlagen 1.2.1).

10:40

PAUZE

1.3

10:45

Subregionaal afsprakenkader wonen (SGE)

Toelichting:

Binnen de hoofdopgave stedelijke schaalsprong zoals omschreven in de omgevingsagenda liggen afspraken vast over de realisatie van voldoende woningen. Dit agendapunt heeft daarin ook een relatie met de Woondeal stedelijk gebied Eindhoven. Het Stedelijk gebied heeft een nieuw afsprakenkader vastgesteld. Besluitvorming in de colleges heeft plaatsgevonden in december waardoor nu ook besluitvorming op de omgevingsdag kan plaatsvinden.

Beoogd besluit:

 • Kennisnemen en onderschrijven van de subregionale woningbouwafspraken SGE (bijlage 1.3.1)

1.4

10:50

Subregionaal afsprakenkader wonen (Peelgemeenten)

Toelichting:

De geactualiseerde Woonafspraken De Peel zijn 9 februari 2022 ondertekend. (bijlagen 1.4.1) Het betreft een tussentijdse actualisatie. Op basis van regionale afspraken in het kader van de Ontwikkelstrategie De Peel en Zuidoost-Brabant worden de afspraken naar verwachting eind 2022 – begin 2023 opnieuw geactualiseerd.

Tot die tijd wordt in De Peel gewerkt conform de geactualiseerde afspraken 2022.

De aansturing en het maken van afspraken vindt plaats via het Bestuurlijk Overleg Wonen De Peel, waaraan naast de Peelgemeenten ook de gemeente Helmond deelneemt.

In het kader van de Ontwikkelstrategie De Peel wordt een governance uitgewerkt waarmee de aansluiting wonen-werken-mobiliteit-duurzaamheid wordt gewaarborgd.

Beoogd besluit:

 • Kennisnemen en onderschrijven van de subregionale woningbouwafspraken Peelgemeenten zoals in de bijlage 1.4.1 is beschreven.


2.0

11:00-11:40

Kennismakings- en netwerkactiviteit

Veel colleges zijn recentelijk geïnstalleerd en met deze sessie zal op een interactieve manier aandacht geschonken worden aan het leren kennen van elkaar. Daarbij is uitgebreid aandacht voor uitwisseling van nieuwe rollen/ portefeuilles en in gemeentelijke coalitieakkoorden geplaatste accenten irt. de omgevingsagenda Zuidoost-Brabant.

Onze Omgevingsdag kent zijn oorsprong in art. 6.4 van de omgevingsverordening Noord-Brabant. Dit regionaal omgevingsoverleg heeft als doel te komen tot samenhangende afspraken over klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, een duurzame concurrerende economie en zorgvuldig ruimtegebruik. Dit vindt plaats op het schaalniveau van Zuidoost-Brabant tussen de 21 gemeenten, beide waterschappen (de Dommel en Aa en Maas) en provincie Noord-Brabant. De omgevingsagenda Zuidoost-Brabant is leidend bij de verdere uitwerking en bespreking van de opgaven. Maar wat staat er precies in die omgevingsagenda? Hoe werken we samen op regionale schaal? En wat betekenen de afspraken in de Omgevingsagenda voor mij als gemeente/waterschap/provincie? En wat verwachten we van elkaar als samenwerkingspartners?

Aan de hand van dilemma’s en stellingen die voortkomen uit de Omgevingsagenda gaan we verder in gesprek met elkaar en leren we ook wat de speerpunten zijn uit ieders coalitieakkoord.

3.0

11:40

Plenaire afsluiting

Wrap-up/ afsluiting door bestuurder vanuit provincie én regio

12:00

Einde

+ (vegetarisch) worstenbroodje


[1] Hiermee wordt bedoeld het in de omgevingsverordening beschreven instrument: ‘regionaal omgevingsoverleg’.

[2] Nationaal programma landelijk gebied

[3] Voortgangsrapportage van december 2021