Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Algemeen Bestuur stelt unaniem ambitie van de regio vast

De Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, gaat slagvaardiger samenwerken om het unieke economische profiel van de regio te versterken. De focus ligt op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en de transitie van het landelijk gebied.

Rijk draagt 130 miljoen bij aan investeringsopgave van 370 miljoen

Het kabinet investeert 130 miljoen euro uit de regio envelop in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven, zoals dat in de plannen staat die in januari aan het kabinet zijn aangeboden. Minister Schouten van LNV, Minister Ollongren van BZK en staatssecretaris Keijzer van EZK, hebbenop 16 maart 2018  deze rijksinvestering bij TU/e Innovation Space in Eindhoven gezamenlijk bekendgemaakt.

Manifest 'Toekomstvast Wonen' gepresenteerd

De dertien woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven (MRE), hebben samen de toekomst verkend en de belangrijkste thema’s voor het wonen in deze regio benoemd.

Handen op elkaar voor agenda warme sanering varkenshouderij

Tijdens het Regionaal Platform op 21 februari jl. heeft de Taskforce transitie landelijk gebied haar plannen ontvouwd voor de opstelling van een transitieagenda warme sanering varkenshouderij.  De Taskforce wil voor 1 juli a.s. - in nauwe samenwerking met de provincie- een agenda opleveren en deze indienen bij de minister.  Medio april zal minister Schouten tijdens een werkbezoek aan onze regio kennis nemen van de problematiek in de varkenshouderij en de mogelijke oplossingsrichtingen. 

Regionaal Platform: Leegstand detailhandel: gezamenlijke opgave voor gemeenten

Uit het recente koopstromenonderzoek blijkt dat er teveel vierkante meters retail zijn en dat daardoor de verdiencapaciteit te laag is. De euro van de consument wordt maar één keer uitgegeven maar moet verdeeld worden over meer winkels.

Regionaal zonnepanelenproject 'de groene zone' van start

Twaalf wethouders duurzaamheid uit onze regio maken zich vandaag namens hun gemeente sterk voor een forse ambitie met de aftrap van De Groene Zone. Het regionale samenwerkingsproject De Groene Zone heeft als doel om in twee jaar tijd 7000 woningen te voorzien van zonnepanelen.

Regionaal Platform: Brainport Nationale Actieagenda

Eind 2016 heeft onze regio de status van Mainport verkregen. Op 5 april 2017 is het ambitiedocument voor de Brainport Nationale Actieagenda aangeboden in Den Haag. Recent is een propositie aan het Rijk aangeboden voor de zogeheten regio enveloppe van het Rijk, waarin in totaal 950 miljoen is gereserveerd voor urgente opgaven; de regio Eindhoven is daarin expliciet benoemd.

Lancering prijsvraag Brood en Spelen

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft in het Regionaal Platform de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen gelanceerd. Het College van Rijksadviseurs is op zoek naar kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland.

Drukbezochte inloopbijeenkomst Brabantse Energiecorridor A58

Het onderzoek naar het potentieel aan energieopbrengst langs de A58 kreeg op 27 februari een vervolg met een inloopbijeenkomst voor stakeholders langs de A58.

Taskforce startklaar voor Transitie-agenda landelijk gebied

Op het Regionaal Platform van 21 februari a.s. presenteert de Taskforce transitie landelijk gebied aan de regiobestuurders een concreet plan voor oplevering van een transitie-agenda voor 1 juli a.s. Met deze agenda wil de regio, in afstemming met de provincie, aanspraak maken op de door het kabinet beschikbaar gestelde middelen voor de warme sanering varkenshouderij.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn