Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Mobility Forward 2018

Ruim 200 specialisten op het gebied van Smart Mobility kwamen op 28 maart 2018 bijeen op het Mobility FFWD Event om te discussiëren over de toekomst van mobiliteit.

Informatie begrotingen vier Gemeenschappelijke Regelingen

Geachte raadsleden, Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de ontwerp-Begrotingen 2019 van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Verbonden Partijen): Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven.

SIR-regeling beëindigd

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio heeft, op advies van de Adviesgroep Stimuleringsfonds, besloten de Investeringsregeling voor individuele MKB-bedrijven (SIR) met onmiddellijke ingang te beëindigen

Stimuleringsfonds doet mee met themajaar We Are Food

In het kader van het We Are Food-programma zijn de regio’s in Brabant gevraagd om projecten op het gebied van Food en Gastronomie financieel te ondersteunen. De Metropoolregio Eindhoven doet dit via het Stimuleringsfonds, en ondersteunt zo innovatieve samenwerkingsprojecten die passen binnen het thema Food, de Brainport Nationale Actieagenda én binnen de Regionale Agenda.

Onderzoeksbureau Het PON: meer daadkracht nodig in vraagstuk Poolse arbeidsmigranten

Er is in de Metropoolregio Eindhoven nog veel te verbeteren in de relatie tussen Poolse arbeidsmigranten en hun omgeving. Om die verbeteringen op te pakken is het nodig dat gemeenten de regierol op zich nemen en samen met huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en inwoners aan de slag gaan.

Brainport wil regelvrij gebied zijn voor energietransitie

Met een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken – Ollongren en Wiebes – heeft de regio Zuid-Oost Brabant zich officieel aangemeld als regelvrije zone.

Algemeen Bestuur stelt unaniem ambitie van de regio vast

De Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, gaat slagvaardiger samenwerken om het unieke economische profiel van de regio te versterken. De focus ligt op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en de transitie van het landelijk gebied.

Rijk draagt 130 miljoen bij aan investeringsopgave van 370 miljoen

Het kabinet investeert 130 miljoen euro uit de regio envelop in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven, zoals dat in de plannen staat die in januari aan het kabinet zijn aangeboden. Minister Schouten van LNV, Minister Ollongren van BZK en staatssecretaris Keijzer van EZK, hebbenop 16 maart 2018  deze rijksinvestering bij TU/e Innovation Space in Eindhoven gezamenlijk bekendgemaakt.

Manifest 'Toekomstvast Wonen' gepresenteerd

De dertien woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven (MRE), hebben samen de toekomst verkend en de belangrijkste thema’s voor het wonen in deze regio benoemd.

Handen op elkaar voor agenda warme sanering varkenshouderij

Tijdens het Regionaal Platform op 21 februari jl. heeft de Taskforce transitie landelijk gebied haar plannen ontvouwd voor de opstelling van een transitieagenda warme sanering varkenshouderij.  De Taskforce wil voor 1 juli a.s. - in nauwe samenwerking met de provincie- een agenda opleveren en deze indienen bij de minister.  Medio april zal minister Schouten tijdens een werkbezoek aan onze regio kennis nemen van de problematiek in de varkenshouderij en de mogelijke oplossingsrichtingen. 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn