Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Regionale Ontwikkeldagen in Zuidoost-Brabant

In juni 2017 vindt er in elke Brabantse regio een integrale bestuurlijke bijeenkomst plaats voor de portefeuillehouders van Ruimtelijke Ontwikkeling en van Mobiliteit van alle gemeenten en de provincie

Klimaatadaptatie in de regio

Afgelopen jaar hebben we de gevolgen van de verandering van het klimaat ondervonden. Een hoosbui trok over de regio. De schade door de wateroverlast en de hagelbuiten was enorm. In het kader van de Integrale Strategie Ruimte is voor de regio een stresstest uitgevoerd.

Metropoolregio Eindhoven verzorgde een workshop op het OmgevingslabXL  

In het OmgevingslabXL op maandag 15 mei jl. is de provincie in gesprek met de omgeving gegaan over de hoofddoelen van de aanstaande provinciale omgevingsvisie. De Metropoolregio heeft een bijdrage aan deze dag geleverd.

Regionaal Platform 12 april 2017: Nationale Actieagenda Brainport

Op 6 april werd de Nationale Actieagenda Brainport aangeboden in de Den Haag. Regio, provincie en rijk zijn samen opgetrokken in de totstandkoming van agenda. Tijd om in het Regionaal Platform terug en voorruit te blikken.

Regionaal Platform 12 april 2017: Economische clusters

Hoe kunnen wij u als bestuurders tools bieden om ondernemers in gemeenten aan te laten sluiten bij de economische clusters in onze regio? Deze vraag stond centraal tijdens het Regionaal Platform in de werksessie economische clusters. Staf Depla gaf de aftrap door aan te geven dat clusters voor onze regio een belangrijke drager zijn voor innovatie en verdienvermogen. Vraag die centraal staat, welke rol spelen gemeenten in regionale clusterontwikkeling?

Informatiebijeenkomsten over ontwerp-Begrotingen 2018

Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen hebben de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) samenwerking gezocht op het gebied van planning en control, zowel ten aanzien van de procedure als van de inhoud.

Leisure Ontwikkel Fonds biedt kansen voor regionale ondernemers

De Metropoolregio Eindhoven neemt deel aan het provinciale Leisure Ontwikkel Fonds. Dit fonds, een initiatief van Midpoint Brabant, Efteling, Libéma en de provincie, is gericht op versterking van het lokale leisureaanbod met internationale potentie.

Bijeenkomst Ruimte voor Energie #3: eindakkoord en start tegelijkertijd

De energie die we hier gebruiken, halen we voor pakweg 97% van buiten onze regio. Doorvertaling van de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs vraagt dat we alle benodigde energie in de regio zelf opwekken. Kunnen we dat eigenlijk wel? En wat is daarvoor nodig?

Integrale Strategie Ruimte naar 21 colleges gestuurd

De concept Integrale Strategie Ruimte is vrijgegeven en naar de 21 colleges van B&W in de regio gestuurd. In de Ruimtelijke Strategie beschrijven de 21 regiogemeenten hoe ze hun regionale ambitie om tot de sterkste economische regio’s in Europa te behoren, ruimtelijk willen ondersteunen.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn