Integrale Strategie Ruimte: benutten van de verschillende kwaliteiten

Onder leiding van werkplaatstrekker Carola Meuwissen werkt een groot aantal partijen aan de Integrale Strategie Ruimte voor onze regio. Op 6 april werden de raadsleden uit de regio bijgepraat over het proces om te komen tot onze regionale strategie. Ook was er een workshop waarbij ze de subregionale proposities bespraken en zo direct input konden geven op de Integrale Strategie Ruimte.

 

Kwaliteiten benutten

Het doel van de werkplaats Strategie Ruimte is om de fysieke randvoorwaarden te scheppen die onze Brainportregio nog beter laten ontwikkelen, in de stad en in het landelijk gebied. Dit doen we door de woon-, werk- en leefomgeving in de regio te verbeteren. Hierbij benutten we de kwaliteiten die er al zijn. De regiogemeenten hebben verschillende kwaliteiten, en samen maakt dat een goed pakket. Daarom kijken we over de gemeentegrenzen heen en stellen een integrale ruimtelijk strategie op.

 

De Integrale Strategie Ruimte beschrijft de ambitie van de regio en hoe deze te bereiken. Het is dus geen toetsingsinstrument zoals een bestemmingsplan dat aangeeft wat waar wel en niet kan.

 

Drie pijlers

De input voor de Integrale Strategie Ruimte bestaat uit drie pijlers.

Ten eerste komt input van de vier subregio’s. Zij maken proposities, waarin staat wat vanuit de eigen identiteit de ontwikkelrichting is die de subregio nastreeft. De tweede is de input van de andere werkplaatsen van de Metropoolregio Eindhoven. Samen met de andere werkplaatsen wordt in beeld gebracht wat de ruimtelijke consequenties van hun werk zijn en welke ruimtelijke maatregelen de ambities van de werkplaatsen kunnen ondersteunen. Tot slot zijn enkele specifieke thema’s in beeld die vooral door triple Helix partners zijn ingebracht. Al deze input wordt met elkaar verbonden en besproken met gemeenten (raden, ambtelijk en bestuurlijk) en met maatschappelijke partijen.

Naar aanleiding van een vraag van een van de raadsleden wordt toegelicht dat

we rekening houden met actuele ontwikkelingen in de regio en buiten de regio en ook al vastgesteld beleid meenemen bij het opstellen van de strategie.

 

Tijdens de raadsledenbijeenkomst wordt eerst het proces om te komen tot een Integrale Strategie Ruimte besproken. De aanwezige gemeenteraadsleden vragen aandacht voor een goede verankering bij de gemeenteraden. De voorzitter geeft aan dat de gemeenteraadsleden nog op twee momenten inhoudelijk worden betrokken voordat een concept ter vaststelling wordt voorgelegd. Ook vragen de raadsleden aandacht voor een verdere afstemming met maatschappelijke partijen. Carola Meuwissen zegt toe hierin te voorzien.

 

Subregionale proposities

In de workshop over de subregionale proposities komt het thema terug hoe we ons onderscheiden van andere regio’s en hoe we dit onderscheid als kracht in kunnen zetten. De raadsleden hebben aangegeven wat zij vinden van de propositie van ‘hun’ subregio. Wat zit er nog niet goed genoeg in, of waar moet meer de nadruk op gelegd worden?

 

In de Peel wordt extra aandacht gevraagd voor het water. Denk daarbij aan de kanalen, waterpoort de Peel. Ook de ruimte voor burgerinitiatieven en het faciliteren van activiteiten die het leven leuk maken is belangrijk. De leefbaarheid moet worden verstevigd door voldoende voorzieningen. De bereikbaarheid van werklocaties is en blijft een thema. De kracht van de samenwerking, bijvoorbeeld bij energie en duurzaamheidsvragen bij bedrijven die een keten kunnen vormen. Ook wordt het belang van Rijk van Dommel en Aa benoemd: het groene karakter moet worden versterkt.

Design moet terug komen in het verhaal van de Peel.

Benut onze bourgondische inslag;  het goede leven is een thema dat we ruimtelijk moeten zien te ondersteunen. Belangrijk is een verbinding van het stedelijke gebied met het landelijk gebied. We moeten een complete regio zijn.

 

De raden kijken naar zichzelf en moeten bereid zijn afspraken te maken over wat waar landt. En dat betekent dat niet alles in de eigen gemeenten hoeft. Goed bereikbare voorzieningen zijn dan een voorwaarde.

 

Innovatie en (maak-)industrie zit in de hele regio en concentreert zich in het stedelijk gebied. Onze economische kracht is bijzonder, hierin is de regio onderscheidend. Het economisch klimaat is daarvoor het belangrijkste. Maar bedrijven, en dat geldt zeker voor high tech, kunnen alleen floreren als er sprake is van een goed  leefklimaat, voorzieningen beschikbaar voor mensen en bedrijven en een mooie en groene omgeving. De oostkant van het stedelijk gebied, met name Helmond, heeft een inhaalslag te maken vanwege achterblijven economische ontwikkelingen.

Overigens is niet alleen techniek belangrijk. Ook creativiteit, bijvoorbeeld design, is belangrijk. Een kracht van het stedelijk gebied zijn de verbindingen; weginfrastructuur, stations, airport, maar ook onze groene (natuur) en blauwe infrastructuur (water).

 

De maakindustrie in de Kempen is een belangrijke schakel in Brainport. Daarnaast verdient recreatie ondersteuning. Het landelijk gebied is immers een uitloopgebied voor het stedelijk gebied. Robuuste natuur is een kwaliteit die verder toegankelijk en beleefbaar gemaakt moet worden. Een belangrijke kracht van de subregio is de sociale samenhang.

 

Gemeentegrenzen zijn een terugkerend thema. Ze mogen niet belemmerend werken. Het is bijvoorbeeld zaak om over gemeentegrenzen heen initiatieven voor duurzaamheid te ondersteunen.

Voor de A2-gemeenten is de economische vitaliteit een voorwaarde voor ruimtelijke maatregelen. In dat verband wordt bedrijventerrein DIC genoemd. Daar kunnen ambities gerealiseerd worden. Bij het verscherpen van het eigen profiel worden nog specifieke voorbeelden genoemd: hippische sport en Kempenhaege. Ook de Grote Heide kan als overloopgebied nog beter benut worden door de toegankelijkheid te verbeteren.

 

Het is goed om in het proces de partijen die er toe doen mee te nemen. Eén van de aanwezigen verwoordde het als volgt: enthousiasme is het voertuig waarmee verandering gebracht moeten worden.

 

Presentaties en ander onderdelen Raadsledenbijeenkomst

Tijdens deze deelsessie zijn een tweetal presentaties gegeven. De inleidende presentatie van Carola Meuwissen vindt u hier. De presentatie van BRO kunt u onder deze link vinden.

Ook geïnteresserd in de andere onderdelen van de Raadsledenbijeenkomst? Klik hier voor een weergave van het algemene gedeelte gedeelte met de presentatie van de Raadstafel21. Een weergave van de workshop over de Bereikbaarheidsagenda vindt u hier.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn