Subsidie

Samen investeren!

Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet het Stimuleringsfonds. Al vele jaren stimuleren we innovatie, samenwerking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant.


Als we horen dat een project een prijs heeft gewonnen of een vervolgfinanciering heeft binnengehaald, gaat bij ons de vlag uit. Met een bijdrage van het Stimuleringsfonds hebben we de winnaars op weg geholpen. Dáár doen we het voor! Ons doel is niet rendement op korte termijn, maar het sorteren van effecten voor de langere termijn. Op het gebied van innovaties, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat – noem maar op. Wij wakkeren het vuurtje aan, anderen leveren ook een bijdrage en samen maken we van een kansrijk idee een succesverhaal. De Metropoolregio Eindhoven voert de regie, maar het fonds bestaat dankzij de bijdragen van alle 21 gemeenten.

Wanneer van toepassing?

Kan een veelbelovend samenwerkingsinitiatief de economische motor in de regio draaiend houden en versterken? Dan loont het om een projectvoorstel in te dienen. Een externe adviesgroep beoordeelt kritisch iedere aanvraag. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype. Download hier het aanvraagformulier. Dien uw aanvraag vervolgens online in via deze pagina.

Tendersysteem

Het Stimuleringsfonds kent een zogeheten tendersysteem. Dit betekent dat twee keer per jaar partijen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarna deze worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar. De Adviesgroep die de projectvoorstellen beoordeelt bestaat uit zes personen. De samenstelling is evenwichtig verdeeld over kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. De tenders sluiten ieder jaar op 1 april en 1 oktober. De toetsingscriteria zijn te vinden in de beleidsregel.

Uitgangspunten in het kort

  • Het Stimuleringsfonds onderscheidt ‘Aanjaagprojecten’ (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘Uitvoeringsprojecten’;
  • Aanjaagprojecten kunnen voor maximaal 50% van de totaal subsidiabele kosten steun krijgen, Uitvoeringsprojecten voor maximaal 15%;
  • Voor Aanjaagprojecten geldt een absoluut maximum subsidiebedrag van €50.000,-;
  • De subsidiabele projectkosten mogen voor maximaal 50% bestaan uit eigen ureninzet van de projectpartners. Uren van overheden zijn niet subsidiabel;
  • Het uurtarief voor eigen ureninzet van de projectpartners bedraagt €50,- (m.u.v. kennisinstellingen, hiervoor geldt een hoger tarief).

Voor nadere informatie over de voorwaarden van het Stimuleringsfonds kunt u contact opnemen met Tom van Tilborg, procesmanager Investeringsfondsen via t.vantilborg@metropoolregioeindhoven.nl of 040-2594596. Relevante documenten kunt u hier downloaden.

Voorbeeldprojecten

Haalbaarheid samenwerking insectenkwekers

Een groeiende wereldbevolking betekent een grotere behoefte aan eiwitten. Insecten vormen een belangrijke bron en de productie blijkt een groeimarkt. Maar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit in een dergelijke groeimarkt gewaarborgd wordt of zelfs verbetert? In dit project heeft MVNI als ervaren ondernemer daarvoor onder meer een samenwerkingsstructuur opgezet met een opleidingstraject en handboek voor startende kwekers. Dat zorgt voor een vliegende start!

Bv OF MRE Meertens Insectenkwekerij 1 580 x 580
Ruud Meertens, MIK Insectenkwekerij: "Door dit project hebben we ons bedrijf zichtbaar gemaakt, waardoor anderen geïnteresseerd in ons raakten."
  • € 20.000 Bijdrage Stimuleringsfonds
  • 62,5% Bijdrage partners
  • 3 Samenwerkende partijen

Meer van dit soort voorbeelden? Kijk dan hier voor nog acht andere voorbeeldprojecten.

Wil je de projecten bekijken die een subsidie hebben gekregen?

Tender oktober 2014

Tender april 2015

Tender oktober 2015

Tender april 2016

Tender oktober 2016

Tender april 2017

Tender oktober 2017

Tender april 2018

Tender oktober 2018

Tender april 2019

Tender oktober 2019

Tender april 2020

Rapportage

Uiteraard kent het Stimuleringsfonds ook verplichtingen. Zo moeten aanvragers met enige regelmaat rapporteren over de voortgang van hun project. Ook aan het einde van het project wordt een rapportage verwacht. In het document 'Verplichtingen bij beschikking' vind je de rapportageformulieren en voorwaarden.

Contactpersoon

Tip: kom even praten voor indiening van een projectvoorstel om een inschatting te maken van de slagingskans van de aanvraag!

Vanwege de corona-maatregelen zullen deze gesprekken voorlopig via video-conferencing plaatsvinden. De sluitingsdatum van de tender op 1 april 2020 blijft gehandhaafd.
U kunt uw aanvraag digitaal indienen.

Tom van Tilborg
Tom van Tilborg
Procesmanager investeringsfondsen 040 2594596 t.vantilborg@metropoolregioeindhoven.nl