Subsidie

Samen investeren!

Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet het Stimuleringsfonds. Al vele jaren stimuleren we innovatie, samenwerking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant.

Als we horen dat een project een prijs heeft gewonnen of een vervolgfinanciering heeft binnengehaald, gaat bij ons de vlag uit. Met een bijdrage van het Stimuleringsfonds hebben we de winnaars op weg geholpen. Dáár doen we het voor! Ons doel is niet rendement op korte termijn, maar het sorteren van effecten voor de langere termijn. Op het gebied van innovaties, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat – noem maar op. Wij wakkeren het vuurtje aan, anderen leveren ook een bijdrage en samen maken we van een kansrijk idee een succesverhaal. De Metropoolregio Eindhoven voert de regie, maar het fonds bestaat dankzij de bijdragen van alle 21 gemeenten.

Wanneer van toepassing?

Kan een veelbelovend samenwerkingsinitiatief de economische motor in de regio draaiend houden en versterken? Dan loont het om een projectvoorstel in te dienen. Een externe adviesgroep beoordeelt kritisch iedere aanvraag. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.

Aanvragen en indienen

Wanneer u een aanvraag wil indienen bent u verplicht uiterlijk 2 weken vóór de sluitingsdatum van de betreffende tender het project te bespreken met programmamanager Bas Luijten (contactgegevens vindt u onderaan deze pagina). Met hem dient u het project vooraf te bespreken. Dit geeft ons een breder beeld van uw aanvraag en u een beeld van de slaagkans en aandachtspunten. De bespreking van uw project vindt plaats aan de hand van een intakeformulier dat u per email krijgt toegestuurd, na het maken van een afspraak.

Wanneer u een aanvraag wil indienen klik dan hier voor het online aanvraagformulier. Als bijlagen voegt u hierbij de volgende documenten toe:

• een projectplan
• een begroting en financieringsplan
• de cofinancieringsverklaringen (van alle partners, inclusief aanvrager)
• de minimisverklaring
• een additioneel aanvraagformulier
• eventueel een filmpje van maximaal 2 minuten waarin u uw project pitcht.

Op het filmpje na zijn bovengenoemde bijlagen verplicht, dit geldt ook voor het gebruik van de templates die wij hiervoor beschikbaar stellen op deze website. Klik hier voor de templates

Tendersysteem

Het Stimuleringsfonds kent een zogeheten tendersysteem. Dit betekent dat vier keer per jaar partijen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarna deze worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar. De Adviesgroep die de projectvoorstellen beoordeelt bestaat uit zes personen. De samenstelling is evenwichtig verdeeld over kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. De tenders sluiten ieder jaar op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, 17.00 uur. Klik hier voor de beleidsregel met de toetsingscriteria.

Uitgangspunten in het kort

  • Het Stimuleringsfonds onderscheidt ‘Aanjaagprojecten’ (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘Uitvoeringsprojecten’;
  • Aanjaagprojecten kunnen voor maximaal 50% van de totaal subsidiabele kosten steun krijgen, Uitvoeringsprojecten voor maximaal 15%;
  • Voor Aanjaagprojecten geldt een absoluut maximum subsidiebedrag van €50.000,-;
  • De subsidiabele projectkosten mogen voor maximaal 50% bestaan uit eigen ureninzet van de projectpartners. Uren van overheden zijn niet subsidiabel;
  • Het uurtarief voor eigen ureninzet van de projectpartners bedraagt €50,- (m.u.v. studenten en stagiaires, hiervoor geldt een lager tarief).

Projectuitvoering

Tijdens de uitvoering van het project verloopt de correspondentie over uw project altijd via het emailadres: subsidies@metropoolregioeindhoven.nl

Via dit emailadres dient u de voortgangsrapportage(s), de eindrapportage en eventuele verzoeken tot looptijdverlenging in. Rapportages en verzoeken die niet via dit mailadres worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Voor contact over nieuwe en lopende projecten, neemt u contact op met Bas Luijten (inhoudelijk) of Jan Monen (financieel). Voor nadere informatie over de voorwaarden van het Stimuleringsfonds neemt u contact op met Bas Luijten. Contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
Relevante documenten kunt u hier downloaden.

Voorbeeldprojecten

Haalbaarheid samenwerking insectenkwekers

Een groeiende wereldbevolking betekent een grotere behoefte aan eiwitten. Insecten vormen een belangrijke bron en de productie blijkt een groeimarkt. Maar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit in een dergelijke groeimarkt gewaarborgd wordt of zelfs verbetert? In dit project heeft MVNI als ervaren ondernemer daarvoor onder meer een samenwerkingsstructuur opgezet met een opleidingstraject en handboek voor startende kwekers. Dat zorgt voor een vliegende start!

Bv OF MRE Meertens Insectenkwekerij 1 580 x 580
Ruud Meertens, MIK Insectenkwekerij: "Door dit project hebben we ons bedrijf zichtbaar gemaakt, waardoor anderen geïnteresseerd in ons raakten."
  • € 20.000Bijdrage Stimuleringsfonds
  • 62,5%Bijdrage partners
  • 3Samenwerkende partijen

Meer van dit soort voorbeelden? Kijk dan hier voor nog acht andere voorbeeldprojecten.

Wil je de projecten bekijken die een subsidie hebben gekregen?

Tender april 2020 (pdf)

Tender oktober 2019 (pdf)

Tender april 2019 (pdf)

Tender oktober 2018 (pdf)

Tender april 2018 (pdf)

Tender oktober 2017 (pdf)

Tender april 2017 (pdf)

Rapportage

Uiteraard kent het Stimuleringsfonds ook verplichtingen. Zo moeten aanvragers met enige regelmaat rapporteren over de voortgang van hun project. Ook aan het einde van het project wordt een rapportage verwacht. Onder het kopje downloads vind je de voorwaarden bij beschikking en alle relevante rapportagedocumenten.

Contactpersonen

Kom even praten vóór indiening van een projectvoorstel om een inschatting te maken van de slagingskans van de aanvraag! Deze gesprekken zullen tot nader order via video-conferencing plaatsvinden. U kunt uw aanvraag digitaal indienen.

Bas Luijten
Bas Luijten
Procesmanager 0402594596 b.luijten@metropoolregioeindhoven.nl
Jan Monen
Jan Monen
Financiële ondersteuning investeringsfondsen 040 259 45 65 j.monen@metropoolregioeindhoven.nl