Viaduct handen header

Uitnodiging regiobijeenkomst voor ambtenaren 28 juni 2024

Voor alle ambtenaren van de 21 regiogemeenten betrokken bij onze samenwerking, en vooral degenen die nieuw zijn, organiseren we de tweede regio-ontmoeting. Een moment om samen te praten over de grote regionale opgaven en hoe we daar samen resultaat op kunnen behalen. En om elkaar te leren kennen, want als je elkaar niet kent, kan je ook niet samenwerken.

  • Datum: vrijdag 28 juni 2024
  • Locatie: kantoor Team MRE (Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven)

Programma

  • 9.30 uur: start inloop
  • 10.00 uur: start programma door Giovanni Wouters (secretaris directeur) en Laura Volleberg (manager regionale opgaven) over samenwerken in een hogere versnelling.
  • 10.45 uur: koffie, theepauze
  • 11.00 uur: keuze uit 6 deelsessies, zie hieronder
  • 12.00 uur: lunch
  • 12.45 uur: keuze voor een rondleiding door de depots van het RHCe, zie hieronder

Aanmelden voor de bijeenkomst kon tot en met donderdag 20 juni. Dan kan je ook de keuze doorgeven voor de deelsessie, of lunch wil, of je meegaat met de rondleiding door de depots van het RHCe. Als je iemand weet voor wie dit ook interessant is, stuur deze uitnodiging vooral door!

Samenwerken in een hogere versnelling: Samenwerkingsakkoord én Beethoven

In de MRE-samenwerking staat natuurlijk de uitvoering van het samenwerkingsakkoord voorop. We werken met elkaar aan de schaalsprong van onze regio, gericht op een groei in balans. Het Project Beethoven is daar onlangs bijgekomen, een verdere intensivering van de opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en energie in het kader van de schaalsprong. We gaan daarom samenwerken in een hogere versnelling. Dit is waar Giovanni Wouters (secretaris directeur) en Laura Volleberg (manager regionale opgaven) over zullen vertellen. Wat is de opgave, wat is er nodig? Hoe gaan we dat samen en in samenhang doen? Hoe organiseren we realisatiekracht, en zorgen we dat we samen scoren?

Keuze uit 6 deelsessies: de 5 regionale programma’s en planning en control

Mobiliteit

Uit een evaluatie van de regionale samenwerking op mobiliteit bleek dat het soms onduidelijk is wat nu precies de regionale inzet en werkzaamheden zijn op het gebied van mobiliteit. Daarom werken we nu aan het creëren van overzicht en samenhang door programmatisch te werken en het inrichten van een programmabureau. Tijdens deze deelsessie praten we jullie bij over wat het programmatisch werken voor mobiliteit inhoudt en welke stappen al zijn gezet zijn. En we gaan in gesprek over welke stappen nog gezet moeten worden om de samenwerking verder te verbeteren en hoe we hier samen vorm aan kunnen geven.

Ruimte en Wonen

De Ruimtelijke Ontwikkeling van onze regio: van Philips naar Beethoven. De regio is gegroeid als Philipsregio. Na de ineenstorting van Philips vond de regio zich opnieuw uit als Brainportregio met ASML nu als kroonjuweel. Dit leidde tot enorme economische groei, die directe impact heeft op de ruimtelijke uitdagingen. En dat is waar we vandaag volop aan werken in het regionale programma ruimte en wonen. Maar wat merken jullie hiervan in de gemeente? En welke ruimtelijke verschillen zien we in de regio? Daarover gaan we met elkaar het gesprek aan.

Economie

De schaalsprong van de regio zorgt voor een bredere blik op het thema economie. In het programma economie wordt gewerkt aan het organiseren van onze overheidsinbreng binnen de triple helix Brainport, regionale planning bedrijventerreinen, het stimuleringsfonds.

Maar nu komen er ook meer sociaal maatschappelijke opgaven voort uit de schaalsprong. We stellen ons steeds meer de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de schaalsprong ook een kwaliteitssprong wordt voor onze samenleving? Met de opzet en uitvoering van de RegioDeal “thuis in Brainport” en de strategische verkenning voorzieningen gaan we hiermee aan slag. Dat zijn vraagstukken waar we verkennend mee aan de slag zijn of gaan in team economie, en daar praten we graag met jullie over in deze deelsessie.

Landelijk Gebied

Het landelijk gebied is volop in transitie. Met de schaalsprong waar we als regio voor staan en Beethoven als verdere intensivering daarvan is het belang van een vitale groene leefomgeving groter dan ooit. Hoe zorgen we er samen voor dat het landelijk gebied van grote meerwaarde wordt gezien om prettig te wonen, leven en werken in de regio? In deze deelsessie blikken we terug op de ontwikkelingen in het landelijk gebied en kijken we samen vooruit naar de grote opgaven waar we mee aan de slag gaan waarbij input en actieve betrokkenheid van de gemeenten koersbepalend is.

Energietransitie

In het programma energietransitie werken we met 21 gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerders en betrokken partnerorganisaties aan de uitvoering van de RES. Thema’s zijn verduurzaming gebouwde omgeving (besparing en warmte) en grootschalige opwek van duurzame energie. Daarbij is het nodig om goed inzicht te krijgen in het energiesysteem van de toekomst, zeker vanwege de schaalsprong waar we mee te maken krijgen. Voor de kortere termijn is het (versneld) uitbreiden en betere benutting van de elektriciteits-infrastructuur de belangrijkste prioriteit. Om deze grote opgaven aan te pakken, is meer slagkracht en realisatiekracht nodig. Het afgelopen jaar hebben we daarom stappen gezet in de organisatie van een programmabureau. We gaan hier graag met je over in gesprek.

Planning en control

De MRE is een gemeenschappelijke regeling. Daarmee is de planning en control cyclus net anders van die van een gemeente. Tijdens deze deelsessie daarom een toelichting op de planning en control cyclus van de MRE. Met nadruk op hoe en wanneer gemeenten daar invloed op uit kunnen oefenen en wanneer ambtenaren betrokken zijn.

Extra: rondleiding door depots van het RHCe

Metropoolregio Eindhoven bestaat uit twee dienstonderdelen: de MRE en het RHCe, het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Het succes van de regio is een resultaat van eeuwenlang hard werken, samen de schouders eronder zetten en van elkaar leren. Dit is goed te zien in onze regionale archieven die teruggaan tot 1300. Aan het eind van de MRE-bijeenkomst verzorgen erfgoeddeskundigen van het RHCe een rondleiding door de depots. Een laagdrempelige manier om meer te weten te komen over de historie van de regio, je gemeente of je vakgebied.

De deelnemers in 2023 waren erg enthousiast

Vorig jaar organiseerden we voor de eerste keer een bijeenkomst voor ambtenaren van onze 21 gemeenten. Centraal onderwerp was toen het nieuwe samenwerkingsakkoord. De ongeveer 80 deelnemers vonden de bijeenkomst zeer waardevol. Vanwege de informatie die ze kregen, het gesprek dat er gevoerd kon worden en het ontmoeten van collega’s uit de regio die met vergelijkbare onderwerpen bezig zijn.

Dus ben er deze keer (weer) bij!

Aanmelden kon tot en met donderdag 20 juni.

Voor meer informatie:

Link Samenwerkingsakkoord

Link Raadsinformatiebrief Project Beethoven

Link RHCe