Energiestrategie

Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES vastgesteld

Het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES MRE (S&UP) is afgelopen zomer door alle 21 colleges van de Metropoolregio Eindhoven en de beide waterschappen vastgesteld. In het S&UP is beschreven welke projecten de komende periode worden opgepakt.

Elk project vraagt om een eigen schaalniveau en een eigen tempo. In wisselende coalities tussen gemeenten en maatschappelijke partners. Elke gemeente begint bij de eigen prioriteiten. Voorbeelden van zulke projecten zijn:

  • Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals gemeentehuizen.
  • Project Groene Zone 2.0 (stimuleren isolatie met goedkope lening).
  • Aanpak van energie-armoede.

Vanuit de regio zorgen we voor verbinding tussen de partijen betrokken bij de energietransitie in de regio. We verzamelen en verspreiden informatie en kennis. We monitoren hoe het gaat met de projecten in de uitvoering. En hoe onze voortgang in de uitvoering als geheel is.

Op een aantal thema’s maken we afspraken op strategisch niveau, die prioriteit hebben voor de hele regio. En waarbij een gezamenlijke aanpak of uitwerking meerwaarde heeft. Denk aan een afwegingskader voor het gebruik van bovenlokale warmtebronnen, het uitwerken van een visie op het energiesysteem van de toekomst, of de uitwerking van een handleiding lokaal eigendom van zon- en windprojecten.

De volksvertegenwoordigers zijn hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Deze is op een aparte pagina te lezen.