Energiestrategie

Informatiebrief: Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES MRE

Geachte volksvertegenwoordigers,

Eind 2021 is de RES 1.0 vastgesteld voor de Metropoolregio Eindhoven. Nu brengen we de afspraken en ambities uit de RES in praktijk. Hoe doen we dat? Dat staat beschreven in het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES MRE. Dit programma is ter vaststelling aangeboden aan de colleges van gemeenten en provincie en de besturen van de waterschappen en wordt u bij deze brief ter informatie aangeboden. Het programma wordt jaarlijks geëvalueerd in het MRE Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie.

Totstandkoming

We hebben onderzocht waar en hoe we de energietransitie makkelijker, sneller of slimmer kunnen laten verlopen door samen te werken. Het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma laat zien waar gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerders en andere partijen aan werken en hoe dat past binnen het grotere regionale plaatje. Vanuit dit overzicht kunnen we het gesprek met elkaar aangaan over waar en hoe we onze gezamenlijke opgave beter of sneller kunnen uitvoeren en hoe we om kunnen gaan met knelpunten, zoals de schaarste op het elektriciteitsnet.

Samen aan de slag in Coalitions of the Willing en werkgroepen

In onze regio willen we meer energie besparen, meer duurzame energie opwekken en gebruikmaken van de beschikbare duurzame warmtebronnen. Om dit mogelijk te maken, lopen er diverse projecten en onderzoeken. In elk project werken verschillende gemeenten samen en samen met andere maatschappelijk partners in een Coalition of the Willing of in een werkgroep. Bijvoorbeeld in het project ‘De Groene Zone’, waarmee gemeenten via 1 loket en 1 leverancier hun inwoners een voordelige regeling bieden voor zonnepanelen.

Doorontwikkeling RES 1.0

In lijn met het advies vanuit het Nationaal Programma RES (NP RES) maken wij voortaan onderscheid tussen een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking. Die laatste aan te duiden met RES 2.0, RES 3.0 en zo verder. Alleen voor het Voortgangsdocument RES geldt een vast ritme voor oplevering met als eerstvolgende datum van oplevering 1 juli 2023. Na oplevering van het RES Voortgangsdocument in 2023 werken we toe naar een RES 2.0.

Dit Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma is voor onze regio de opmaat naar het RES Voortgangsdocument 2023. Met dit Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma hebben we overzicht over wat we nu doen met de huidige inzet vanuit gemeenten en partners. Het overzicht is een momentopname die we in het kader van monitoring actueel houden en die zal wijzigen als zich nieuwe thema’s, projecten en Coalitions of the Willing aandienen. Met behulp van dit overzicht en straks de RES Voortgangsrapportage starten we het gesprek over waar het beter, meer en/of sneller kan en wat aandachtspunten voor de regionale afstemming zijn in het licht van de ambities die we in de RES 1.0 hebben gesteld. In dat gesprek werken we toe naar een moment van herijking van onze afspraken in de RES naar een RES 2.0 na 2023.

Hopelijk heb ik u voor nu voldoende geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, dan kunt u die ook stellen via energie@metropoolregioeindhoven.nl.

Met vriendelijke groet,
Stef Luijten,

voorzitter Stuurgroep RES Metropoolregio Eindhoven,

namens de Portefeuillehouders Energietransitie van de Metropoolregio Eindhoven.

Bijlage

Het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES MRE is te zien via de website https://energieregiomre.nl/uitvoering/default.aspx.

Brief als pdf

Lees hier de brief als pdf