Viaduct handen header

Regioconferentie 12 juni 2024

Praat mee over regionale ontwikkelingen op het moment dat het er om gaat!

We werken met elkaar aan de schaalsprong van onze regio, gericht op een groei in balans. Het Project Beethoven is daar onlangs bijgekomen, wat een verdere intensivering van de regionale (ruimtelijke) opgaven betekent. Onze samenwerking komt zo in een hogere versnelling.

En juist dan is het belangrijk dat we elkaar in de samenwerking regelmatig ontmoeten en met elkaar praten. Praten om informatie uit te wisselen, elkaar te bevragen, vertellen over de kansen én bedreigingen die we zien en te bedenken hoe we die samen aangaan.

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) organiseert daarom samen met subregio’s A2-Samenwerking, Kempen, Peel en Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) op 12 juni aanstaande de regioconferentie voor raadsleden en collegeleden van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Een bijeenkomst om informatie te krijgen, maar vooral om met elkaar het gesprek aan te gaan over de actuele ontwikkelingen in de regio. Dit is het moment om op regionale schaal, met raadsleden uit de 21 gemeenten samen te werken. Dus doe mee.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 12 juni 2024
  • Start programma: 19.15 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
  • Einde programma: 22.00 uur (daarna informeel napraten bij een borrel)
  • Locatie: Brainport Human Campus in Helmond, Vlamovenweg 2, 5708 JV Helmond

Programma

Het programma start met een welkom door Elly Blanksma (burgemeester Helmond) en een inleiding door Jeroen Dijsselbloem (voorzitter Metropoolregio Eindhoven) met het laatste nieuws over Project Beethoven.

Het plenair gedeelte bevat een keynote door Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt en brede welvaart aan Tilburg University, over hoe een samenleving en een arbeidsmarkt dynamisch kunnen zijn mét behoud van sociale cohesie en zekerheid. Hoe zorgen we ervoor dat de balans tussen ‘high-technology’ en ‘high-society’ blijft? En hoe heb je daarin rol als lokaal gemeenteraadslid en hoeder van publieke waarden?

Met een panelgesprek geven we een reflectie op de keynote van Ton Wilthagen en wat de kansen en uitdagingen zijn voor de regio.

Belangrijk onderdeel van deze regioconferentie zijn 4 deelsessies waarin verschillende actuele regionale ontwikkelingen aan bod komen. U kunt 2 deelsessies bijwonen zodat u over meerdere onderwerpen kunt meepraten.

  • Deelsessie A: Wonen – Woondeal.
  • Deelsessie B: Sociaal-maatschappelijke opgaven & voorzieningen
  • Deelsessie C: Informatiesessie over twee actuele onderwerpen: bedrijventerreinen-programmering en intensivering schaalsprong met Project Beethoven.
  • Deelsessie D: Raadstafel21, raadslid tijdens de schaalsprong hoe doe ik dat?

Onderaan dit bericht staat meer informatie over de 4 deelsessies.

Tot 12 juni op de regioconferentie!

Met vriendelijke groet,

namens het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

Giovanni Wouters Jeroen Dijsselbloem

Secretaris directeur voorzitter.

Meer informatie over de deelsessies:

Deelsessie A: Wonen – Woondeal

Een van de grote opgaven voor de regio is woningbouw. Na de zomer wordt de concept Woondeal voorgelegd aan de gemeenteraden. Daarom staat in deze deelsessie de Woondeal en de herijking daarvan centraal. Er wordt een toelichting gegeven, en een gesprek gevoerd over de samenhang tussen schaalsprong, woningbouw en brede welvaart en over een evenwichtige verdeling van sociale huurwoningen.

Deelsessie B: Sociaal-maatschappelijke opgaven & voorzieningen

De schaalsprong in de regio brengt niet alleen ruimtelijke of economische vraagstukken met zich mee, maar ook sociaal – maatschappelijke opgaven. In deze sessie gaan we de sociaal-maatschappelijke aspecten van een welvaartssprong van formaat verkennen. Vanuit de 21 gemeenten komt vaker de vraag hoe we hier als regio samen sterker in kunnen staan, daarover gaan we met elkaar in gesprek. Aan de orde komt in ieder geval de ontwikkeling op gebied van voorzieningen (topvoorzieningen en basisvoorzieningen).

Deelsessie C: Informatiesessie over twee actuele onderwerpen

Bedrijventerreinenprogrammering: na de Omgevingsdag op 4 juli as wordt de regionale bedrijventerreinenprogrammering voorgelegd aan de 21 gemeenteraden. Daarom wordt nu een hierop toelichting gegeven zodat de raadsleden straks goed geïnformeerd hun inbreng kunnen leveren.

Intensivering schaalsprong met project Beethoven: vervolg op de vorige regionale raadsbijeenkomst op 3 april jl. Informatie over de laatste stand van zaken. Denk aan: Wat betekent de deal nu concreet voor onze regio. Wat is er in de tussentijd gebeurd. Hoe vertalen we Beethoven naar de rol van de MRE in uitvoering en realisatie. En wat is de rol en positie van college- en raadsleden in zulke trajecten en concreet in huidige uitvoering.

Deelsessie D: Raadstafel21: raadslid tijdens de schaalsprong hoe doe ik dat?

Onze regio groeit en maakt zelfs een schaalsprong. Ontwikkelingen gaan snel en hebben veel impact op het leven van de inwoners in onze regio. Veel raadsleden vragen zich af hoe ze daar goed mee om kunnen gaan. Denk aan vragen als: Hoe zorg ik dat ik goed op de hoogte ben? Hoe kom ik op het juiste moment in positie om bij te sturen? Hoe ga ik in gesprek met mijn achterban, wanneer zij de negatieve gevolgen ondervinden van de groei in de regio? Tijdens deze sessie gaan we daarover met elkaar in gesprek, zodat we van elkaar kunnen leren. Collegeleden kunnen deze sessie ook bijwonen, zij stellen zich immers dezelfde vragen.