Gulbergen fietsers 1440x480

Informatiebrief over de versnellingsopgave

Beste college- en raadsleden,

Voor de zomervakantie, op 14 juli 2022, hebben wij u een eerste informatiebrief gestuurd over de Versnellingsopgave van de regio (lees die brief via deze link). Hierin hebben we kort uiteengezet dat we aan de vooravond staan van een forse schaalsprong voor de regio. Op 21 juli tijdens de MRE-brede digitale informatiebijeenkomst voor raden en colleges zijn we hier dieper op ingaan. Uit de vele vragen bleek dat de versnellingsopgave een forse uitdaging is, maar ook veel kansen biedt zoals geschikte woningen voor inwoners, het verbeteren van de mobiliteit, voldoende werklocaties, versterking van de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen.

Waar staan we nu met de versnellingsopgave?

In de afgelopen periode hebben de bestuurders van de Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten en Brainport gewerkt aan een gezamenlijke aanpak. Deze aanpak is gericht op het vergroten van de regionale slagkracht en versnelde uitvoering van opgaven. In deze informatiebrief gaan we nader op de aanpak in.

De aanpak van de opgaven is:

1.Strategische Agenda Brainport Eindhoven:

In deze agenda werken we met het Rijk aan de Innovatiekracht, Talentontwikkeling en versterking van het Woon-en Leefklimaat. Voor dit laatste zetten we in op het versneld tot uitvoering brengen van een aantal belangrijke strategische regionale projecten op het gebied van verstedelijking en mobiliteit. Als resultaat hiervan zijn al eerste harde toezeggingen gedaan vanuit het Rijk voor de financiering van de Gebiedsontwikkeling Knoop XL (75 miljoen) en 46 miljoen voor regionale hubs. In het “MIRT overleg” in november 2022 worden verdere afspraken gemaakt (voor o.a. HOV4, ondergronds busstation, hoofd- en onderliggend wegennet). Bestuurlijke afstemming vindt via het MRE-portefeuillehoudersoverleg economie plaats.

2.Versnellingsteam en bouwambassadeur:

Eén van de urgente opgaven is versnelling aanbrengen in het realiseren van de bouwopgaven. Hiertoe is een versnellingsteam met een bouwambassadeur ingericht. Scope is de woningbouwversnelling voor de totale MRE-regio. Doel is om vastgestelde en lopende woningbouwprojecten tot realisatie te brengen, door gemeenten hierbij gericht te ondersteunen. Opdrachtgever is het bestuurlijk coördinatieteam Versnellingsopgave.

3.Mobiliteit:

Naast de woningbouw is de mobiliteitsontwikkeling in de regio van groot belang. De aanpak is gericht op het investeren in onder andere het fietsnetwerk, mobiliteitshubs, HOV/Brainportlijn, multimodaal knooppunt Eindhoven, het hoofdwegen en onderliggend wegennetwerk. Er wordt met een korte termijn maatregelenpakket (185 miljoen) een aantal urgente mobiliteitsknelpunten in de regio aangepakt. Vanuit het MRE-Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit worden de gemeenten geïnformeerd en gevraagd om de benodigde cofinanciering hiervoor beschikbaar te stellen.

4. Regionale ontwikkelstrategie:

Met de opstelling van de regionale ontwikkelstrategie sluit de regionale planvorming van de totale Metropoolregio aan bij het al vastgestelde Verstedelijkingsakkoord tussen het rijk en de SGE-gemeenten. Hierbij gaat het onder meer om waar ontwikkellocaties liggen voor woningen en bedrijventerreinen. Een overleg van 21 wethouders ruimte, de gedeputeerde ruimte en bestuurders van de waterschappen is opdrachtgever.

5.Financieringsmodel en regiofonds:

Het totale pakket uit de Strategische agenda Brainport Eindhoven, dat gericht is op investeringen in wonen en bereikbaarheid tot 2030, heeft een omvang van 1,3 miljard Euro. De ambitie van de gezamenlijke triple helix partijen is om een regionaal investeringsfonds op te zetten met deze omvang. Uitgangspunt is dat het Rijk voor 2/3 van de opgave hieraan bijdraagt. De publieke en private partners in de Brainportregio staan voor het resterende 1/3 deel aan de lat. De inzet is dat van dit regionale deel de Provincie Noord-Brabant, de 21 gemeenten en het bedrijfsleven ieder 1/3 deel voor hun rekening nemen. Opdrachtgever is het bestuurlijk coördinatieteam Versnellingsopgave.

Organisatie Versnellingsopgave

Er is een Bestuurlijk coördinatieteam Versnellingsopgave ingericht om de opgaven te coördineren. Hierin zijn het dagelijks bestuur MRE, de regionale overleggen van de bestuurders Economie, Mobiliteit en Ruimte van de 21 gemeenten, en de provincie bestuurlijk vertegenwoordigd.

Gemeenteraden en Colleges

Veel opgaven in de versnellingsopgave vragen om lokale besluitvorming. De vak wethouders brengen dit vanuit de regionale portefeuillehoudersoverleggen in bij hun eigen gemeenten. Zij hebben ook de rol om de eigen gemeenteraad mee te nemen in het proces, zodat er een optimale wisselwerking ontstaat tussen lokale en regionale keuzes en afspraken. Aanvullend worden de gemeenteraden en colleges via de Metropoolregio geïnformeerd en betrokken, omdat het van belang is om de colleges en raden op regelmatige basis te betrekken en te informeren in dit proces.

We hopen u met deze informatiebrief goed op hoogte hebben gebracht van de huidige stand van zaken.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter, de secretaris,

ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. mevrouw drs. J. Wiggers.

Lees hier de brief als pdf.