Nieuwsbrief

Informatiebrief over versnellingsopgave

De regio is in ontwikkeling

De regio ontwikkelt zich fors. Nu al zien we dat dit op een groot aantal terreinen zorgt voor een groeiende vraag naar wonen, bedrijfsruimte, arbeidskrachten, mobiliteit en technologische producten. Mede door het resultaat van een sterke kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in de regio goed wonen, werken en leven is, voorzien we dat de groei naar de toekomst blijft doorzetten. Dit genereert nieuwe kansen voor onze regio in meer bedrijvigheid, banen en een toenemend verdienvermogen. In de komende jaren staan we echter ook voor de opgave om de ontwikkeling op een goede manier te laten plaatsvinden in onze samenleving.

Inzet van Mainport Status voor ontwikkeling regio

Enkele jaren geleden heeft onze regio de Mainportstatus gekregen. In de aanloop naar het nieuwe regeerakkoord hebben we een vanuit de regio een bid voorgelegd aan het nieuwe kabinet. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat het Rijk samen met de regio inzet op de doorontwikkeling van de Mainportstatus. Onze inzet hierbij is om zoveel mogelijk investeringsruimte voor de ontwikkeling van onze regio vanuit lopende Rijksbegrotingen te verkrijgen aan de voorkant.

Publieke opgave voor de regio

Er ligt een belangrijke overheidsopgave om de groeiontwikkelingen voor de regio op een goede wijze te faciliteren. We hebben hiervoor samen met de Provincie Noord Brabant, 21 gemeenten en Brainport in een gezamenlijk proces een Actieagenda opgesteld met als doel om fors te investeren. We zetten hierbij in op een uitbreiding van de woningvoorraad voor de autonome groei in onze steden en dorpen en aansluitend een mobiliteitstransitie waarbij robuuste structureren van (H)OV, fiets, lopen en mobiliteitshubs een belangrijke rol spelen.

Actieagenda gevoed door regionale plannen

In de actieagenda zijn alle plannen opgenomen die in de regio in ontwikkeling zijn op het gebied van wonen en mobiliteit. Voor het Stedelijk Gebied Eindhoven is een SGEWoondeal getekend en ligt er een Verstedelijkingsakkoord. Daarnaast hebben de 21 gemeentes, Provincie en Waterschap gewerkt aan een regionale Ontwikkelstrategie.

In het overleg van het Algemeen Bestuur van 6 juli jl. is gesproken over de verdere uitwerking/concretisering hiervan. Het DB MRE heeft op basis hiervan besloten om een verdere coördinerende rol te nemen. We werken toe naar een structureel overleg van de wethouders ruimte van de 21 gemeenten en we werken aan het opzetten en inrichten van een versnellingsteam woningbouw, ter ondersteuning van de gemeenten.
Na het zomerreces komen we nog met een uitgebreidere Raadsinformatiebrief waarin wij de aanpak voor deze versnellingsopgave nader uiteenzetten. Tevens organiseren we nog een Webinar voor raadsleden en colleges in september met uitgebreide mogelijkheid tot gesprek.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter, de secretaris,

J.A. Jorritsma. mevrouw drs. J. Wiggers.

Lees hier de hele informatiebrief in PDF.

Meer informatie over de versnellingsopgave

Kijk hier de Bijpraatbijeenkomst over de versnellingsopgave terug: