‘Update Metropoolregio Eindhoven’

We zijn in januari 2018 begonnen met de ‘Update Metropoolregio Eindhoven’. Een stevige verbetering van de bestuurlijke samenwerking van 21 gemeenten.

Bij de start van de Metropoolregio Eindhoven in 2015, is afgesproken om na twee jaar de nieuwe samenwerking te evalueren. Daarom is in januari 2017 een evaluatie gestart en is voor de zomervakantie 2017 door adviesbureau Berenschot het evaluatierapport van de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven opgeleverd.

Uit de reacties op de evaluatie is gebleken dat de gemeenten regionaal willen samenwerken, maar dat ze vinden dat de manier waarop veel beter kan. Het gaat om de inhoud, de structuur en de manier van samenwerken in de regio. Iedereen herkent de conclusies uit het rapport en wil vaart maken met het opvolgen van de aanbevelingen.

 

De 21 gemeenten gaan zelf aan de slag met de Update. Het eindresultaat van de Update zijn onderlinge afspraken over de toekomst van de samenwerking, vastgelegd in een Samenwerkingsakkoord en een nieuwe bestuursstructuur waar veel draagvlak voor is en waar de 21 gemeenten zich echt eigenaar van voelen.


Plan van aanpak

Op 13 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur het plan van aanpak ‘Update Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. Vervolgens heeft de Stuurgroep (bestaande uit: Hans Gaillard, Wilbert Seuren, Piet Machielsen, Paul Verhoeven, Joan Briels, Elly Blanksma, John Jorritsma en Jannet Wiggers) het plan van aanpak gepresenteerd tijdens een startbijeenkomst. 

In het plan van aanpak zijn de drie fases beschreven die we met elkaar doorlopen om te komen tot een ambitiedocument dat na de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgewerkt tot een nieuwe regionale agenda met een aangepaste governance.

 

Eerste fase: ambitiedocument

Draagvlak en eigenaarschap zijn belangrijke kernbegrippen in het updateproces. Uit de evaluatie bleek namelijk dat het daar aan ontbrak. In de eerste fase is het daarom essentieel om eerst het doel, de ambitie van de samenwerking te samen verkennen, en de standpunten onderling goed uit te wisselen.

Dit hebben we gedaan met de huidige colleges en raadsleden, omdat zij vanuit hun ervaring van de afgelopen jaren input kunnen geven voor het ‘ambitiedocument’. Het ambitiedocument is als overdrachtsdocument aangeboden aan de nieuwe raden.

 

Verloop fase 1

Als start van fase 1 hebben alle gemeenten eind december 2017 een vragenlijst gekregen. Deze vragenlijst vormde een leidraad om binnen de gemeente, lokaal dus, met elkaar te bespreken wat u vindt van samenwerking. Waarop willen we samenwerken en op welke manier?

 

Met de lokale gesprekken als input zijn op 24 januari 2018 de colleges van 21 gemeenten met elkaar in gesprek gegaan om over de samenwerking te praten. En op 31 januari 2018 kwamen de kwamen de raadsleden en collegeleden bij elkaar. Het doel van de bijeenkomsten was zo expliciet mogelijk te bespreken hoe we willen samenwerken: waarop en op welke manier. Om de samenwerking te verbeteren, is het namelijk belangrijk dat we van elkaar weten wat we vinden, en dat met elkaar in verband brengen.

 

Daarbij zijn interviews geweest met externen om hun visie op de Metropoolregio Eindhoven te horen. En ook is er literatuur bestudeerd. En natuurlijk is ook de informatie uit het evaluatierapport en de reacties erop meegenomen. Dit alles bij elkaar geeft inhoud aan het eerste concept van het ambitiedocument.

 

Resultaat

Op 20 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur het Ambitiedocument "De slagvaardige regio" vastgesteld. Daarna is het aangeboden aan de nieuwe gemeenteraden.

 

fase twee: bouwen aan samenwerkingsakkoord

Met het ambitiedocument als start gaan we samen met de nieuwe raads- en collegeleden het Samenwerkingsakkoord (voorheen Regionale Agenda) van de Metropoolregio en bijbehorende bestuursstructuur opstellen. Het gaat dan om:

1. De uitwerking van de vier opgaven uit het ambitiedocument namelijk economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied

2. Governance, hoe werken we samen?

Op basis van deze gesprekken wordt het Samenwerkingsakkoord  Metropoolregio Eindhoven opgebouwd. Voor fase 2 is een plan van aanpak opgesteld.

 

De planning van fase 2 ziet er als volgt uit:

 

Ambtelijk voorbereidend proces:
1 mei – 1 juli: 
Samen met vakambtenaren en bestuursambtenaren van de 21 gemeenten worden de bouwstenen voor het Samenwerkingsakkoord voorbereid. Thematische werkgroepen halen input op bij de 21 gemeenten en een Schrijfteam zorgt voor het samenvoegen van de teksten in de bouwstenen voor het Samenwerkingsakkoord. 

 

Bestuurlijk proces met colleges en raden:

1 mei – 1 juli: 
Inwerkperiode gemeenten. Kennisnemen van het ambitiedocument. Colleges informeren gemeenteraadsleden over het ambitiedocument en het vervolgproces. Vertegenwoordigers Stuurgroep Update zijn beschikbaar voor vragen.
 
4 juli, 19.00 -22.00 uur
Op 4 juli is een regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden georganiseerd door de Metropoolregio. Doel: kennis maken met elkaar en praten over de bouwstenen voor het Samenwerkingsakkoord, bestaande uit vier inhoudelijke thema’s en de governance. Na deze bijeenkomst ontvangt u deze bouwstenen ter voorbereiding op het gesprek in uw gemeente tussen 7 september en 28 september.

 

Lees hier de aanbiedingsbrief, de notitie 'Bouwstenen voor een effectieve samenwerking' en de flyer met informatie over het vervolgproces die naar de 21 gemeenten is gestuurd. En bekijk het filmpje:

 

27 augustus – 7 september
Subregionale bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd door de subregio, gefaciliteerd door de Metropoolregio. Bedrijven vertellen over het economisch profiel van de Metropoolregio. Vanuit het perspectief van de subregio. Doel: Kennisoverdracht en voorbereiding op lokaal gesprek.

 

7 september – 28 september
Gesprek per gemeente met college en raad. Doel: bespreken inhoud van de Bouwstenennotitie. Ter voorbereiding van het regionale gesprek. Uitkomsten gesprek sturen naar de Stuurgroep, uiterlijk 1 oktober, zodat deze meegenomen worden in het opstellen van het eerste concept van het Samenwerkingsakkoord en de voorbereiding van de bijeenkomst op 31 oktober.

 

31 oktober
Regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden georganiseerd door de Metropoolregio, onderwerp: het Concept-Samenwerkingsakkoord.

 

5 november – 19 november
Ter voorbereiding op het Algemeen Bestuur wordt het concept Samenwerkingsakkoord naar de gemeenten gestuurd.

 

12 december
AB stelt Concept Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven vast

 

Januari – februari 2019
Zienswijze procedure

 

Fase drie: besluitvorming samenwerkingsakkoord

Van december t/m februari 2019 kunnen de gemeenteraden het Samenwerkingsakkoord bespreken en hun reactie geven. De planning is dat het Algemeen Bestuur in maart 2019 het slotakkoord het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven ondertekent.

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn