‘Update Metropoolregio Eindhoven’

We zijn in januari 2018 begonnen met de ‘Update Metropoolregio Eindhoven’. Een stevige verbetering van de bestuurlijke samenwerking van 21 gemeenten. Bij de start van de Metropoolregio Eindhoven in 2015, is afgesproken om na twee jaar de nieuwe samenwerking te evalueren. Daarom is in januari 2017 een evaluatie gestart en is voor de zomervakantie 2017 door adviesbureau Berenschot het evaluatierapport van de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven opgeleverd.

Uit de reacties op de evaluatie is gebleken dat de gemeenten regionaal willen samenwerken, maar dat ze vinden dat de manier waarop veel beter kan. Het gaat om de inhoud, de structuur en de manier van samenwerken in de regio. Iedereen herkent de conclusies uit het rapport en wil vaart maken met het opvolgen van de aanbevelingen.

 

De 21 gemeenten gaan zelf aan de slag met de Update. Het eindresultaat van de Update zijn onderlinge afspraken over de toekomst van de samenwerking, vastgelegd in een nieuwe Regionale Agenda en een nieuwe bestuursstructuur waar veel draagvlak voor is en waar de 21 gemeenten zich echt eigenaar van voelen.


Plan van aanpak vastgesteld en gepresenteerd

Op 13 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur het plan van aanpak ‘Update Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. Vervolgens heeft de Stuurgroep (bestaande uit: Hans Gaillard, Wilbert Seuren, Piet Machielsen, Paul Verhoeven, Joan Briels, Elly Blanksma, John Jorritsma en Jannet Wiggers) het plan van aanpak gepresenteerd tijdens een startbijeenkomst. 

In het plan van aanpak worden de drie fases beschreven die we met elkaar doorlopen om te komen tot een ambitiedocument dat na de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgewerkt tot een nieuwe regionale agenda met een aangepaste governance.

 

Eerste fase: ambitiedocument

Draagvlak en eigenaarschap zijn belangrijke kernbegrippen in het updateproces. Uit de evaluatie bleek namelijk dat het daar aan ontbrak. In de eerste fase is het daarom essentieel om eerst het doel, de ambitie van de samenwerking te samen verkennen, en de standpunten onderling goed uit te wisselen.

Dit doen we met de huidige colleges en raadsleden, omdat zij vanuit hun ervaring van de afgelopen jaren input kunnen geven voor het ‘ambitiedocument’. Het is de bedoeling dat het ambitiedocument antwoord geeft op de volgende vragen:

1. Wat is de ambitie van de regio? Wat willen we als 21 gemeenten bereiken?

2. Wat moeten we in de regio realiseren om die ambitie te bereiken?

3. Welke opgaven zijn te onderscheiden? Wat moeten we doen op welke schaal?

4. Hoe gaan we samenwerken?

Het ambitiedocument wordt als overdrachtsdocument aangeboden aan de nieuwe raden. Het ambitiedocument moet daarom uiterlijk 21 maart 2018 gereed zijn en akkoord bevonden door het Algemeen Bestuur. De planning van fase 1 ziet er als volgt uit:

Fase 1 verkenning en opstellen ambitiedocument500

 

 

Als start van fase 1 hebben alle gemeenten eind december 2017 een vragenlijst gekregen. Deze vragenlijst vormde een leidraad om binnen de gemeente, lokaal dus, met elkaar te bespreken wat u vindt van samenwerking. Waarop willen we samenwerken en op welke manier?

 

Met de lokale gesprekken als input zijn op 24 januari 2018 de colleges van 21 gemeenten met elkaar in gesprek gegaan om over de samenwerking te praten. En op 31 januari 2018 kwamen de kwamen de raadsleden en collegeleden bij elkaar. Het doel van de bijeenkomsten was zo expliciet mogelijk te bespreken hoe we willen samenwerken: waarop en op welke manier. Om de samenwerking te verbeteren, is het namelijk belangrijk dat we van elkaar weten wat we vinden, en dat met elkaar in verband brengen.

 

Daarbij zijn interviews geweest met externen om hun visie op de Metropoolregio Eindhoven te horen. En ook is er literatuur bestudeerd. En natuurlijk is ook de informatie uit het evaluatierapport en de reacties erop meegenomen. Dit alles bij elkaar geeft inhoud aan het eerste concept van het ambitiedocument.

 

fase twee: opstellen en concretiseren Regionale Agenda

In deze fase wordt het ambitiedocument voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraden. Met de nieuwe raden en colleges wordt het gesprek aangegaan over de uitwerking van het ambitiedocument. Gedacht kan worden aan de volgende vragen: Welke concrete doelen en resultaten streven we na? Welk samenwerkingsmodel (governance) past daarbij? Op basis van deze gesprekken wordt de nieuwe Regionale Agenda, inclusief afspraken over de governance, opgebouwd. Daarbij willen we een ambitieuze planning hanteren: we streven er naar om de Regionale Agenda voor het zomerreces aan te kunnen bieden aan de gemeenteraden.

De planning van fase 2 ziet er als volgt uit:

foto fase 2

Fase drie: besluitvorming regionale agenda

Van 1 september tot 1 december 2018 hebben de gemeenteraden de tijd voor besluitvorming over de Regionale Agenda en aangepaste governance.

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn