‘Update Metropoolregio Eindhoven’

We beginnen in januari 2018 met de ‘Update Metropoolregio Eindhoven’. Een stevige verbetering van de bestuurlijke samenwerking van 21 gemeenten. Net voor de zomervakantie 2017 is door adviesbureau Berenschot het evaluatierapport opgeleverd van de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven. Uit de reacties op de evaluatie is gebleken dat de gemeenten regionaal willen samenwerken, maar dat ze vinden dat de manier waarop veel beter kan. Het gaat om de inhoud, de structuur en de manier van samenwerken in de regio. Iedereen herkent de conclusies uit het rapport en wil vaart maken met het opvolgen van de aanbevelingen.

De 21 gemeenten gaan zelf aan de slag met de Update. Het eindresultaat van de Update zijn onderlinge afspraken over de toekomst van de samenwerking, vastgelegd in een nieuwe Regionale Agenda en een nieuwe bestuursstructuur waar veel draagvlak voor is en waar de 21 gemeenten zich echt eigenaar van voelen.


Plan van aanpak ‘Update Metropoolregio Eindhoven’ vastgesteld en gepresenteerd

Op 13 december heeft het Algemeen Bestuur het plan van aanpak ‘Update Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. Vervolgens heeft de Stuurgroep DSC_0568(bestaande uit: Hans Gaillard, Wilbert Seuren, Piet Machielsen, Paul Verhoeven, Joan Briels, Elly Blanksma, John Jorritsma en Jannet Wiggers) het plan van aanpak gepresenteerd tijdens een startbijeenkomst. Bij deze bijeenkomst waren ruim 100 bestuurders, gemeenteraadsleden, griffiers en ambtenaren aanwezig.
In het plan van aanpak worden de stappen beschreven die we met elkaar willen zetten om te komen tot de volgende fase: een ambitiedocument dat na de verkiezingen wordt uitgewerkt tot een nieuwe regionale agenda met een aangepaste governance.

 

 

Ambitieus en uitdagend

Het totaal is een ambitieus en uitdagend proces. Op basis van de eerste bijeenkomsten en gesprekken heeft de Stuurgroep vertrouwen in een goed resultaat. Zowel bestuurders, raadsleden en ambtenaren hebben aangegeven dat ze graag de uitdaging met elkaar aangaan.

Draagvlak en eigenaarschap zijn belangrijke kernbegrippen in het updateproces. Daarom willen we het proces opbouwen in drie fases. In de eerste fase is het essentieel om eerst het doel van de samenwerking goed te verkennen. Dit doen we met de huidige colleges en raadsleden, omdat zij vanuit hun ervaring van de afgelopen jaren input kunnen geven voor het ‘ambitiedocument’. Het is de bedoeling om het ambitiedocument, als overdrachtsdocument aan te bieden aan de nieuwe raden. Het ambitiedocument moet daarom uiterlijk 21 maart gereed zijn en akkoord bevonden door het Algemeen Bestuur.
De planning van fase 1 ziet er als volgt uit:

 

Fase 1 verkenning en opstellen ambitiedocument500

 

 

Eerste fase: ambitiedocument

Om input op te halen voor de eerste fase van de update, ‘opstellen ambitiedocument’, zijn in januari de volgende bijeenkomsten gepland:

-       24 januari (14.00 -17.00 uur), verkennende bijeenkomst over ambitiedocument met colleges, eerst plenair en daarna met de colleges per subregio,

Hiervoor ontvangen de gemeenten vóór de kerst een vragenlijst.

-       31 januari 19.00 – 22.00 uur, vervolgbijeenkomst met colleges en raden


Noteer deze data alvast in uw agenda. De uitnodigingen met het programma en de locatie worden in januari verstuurd.


Lokaal gesprek ter voorbereiding regionale bijeenkomsten

Om vanuit alle gemeenten goede input te kunnen ophalen voor het ambitiedocument, wordt in elke gemeente een gesprek georganiseerd met college en raad. Elk lid van het Algemeen Bestuur is gevraagd om dit eventueel in samenwerking met de leden van de Raadstafel21 voor de eigen gemeente te agenderen. Het staat elke gemeente vrij hoe dit te organiseren. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gesprek tussen college en de fractievoorzitters. Als handreiking hiervoor is een vragenlijst opgesteld. Die vragenlijst wordt voor de Kerst naar de gemeenten verstuurd. De vragenlijst is een leidraad om met elkaar te bespreken hoe uw gemeente naar de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven kijkt. Het is de bedoeling dat deze gesprekken vóór 23 januari georganiseerd worden. Indien gewenst kan een lid van de Stuurgroep en/of de ambtelijke werkgroep bij dit gesprek aanwezig zijn. Alle input uit de gesprekken zal samenkomen in de regionale bijeenkomsten die eind januari worden georganiseerd.

 

Doorkijk fase twee: opstellen en concretiseren Regionale Agenda

In deze fase wordt het ambitiedocument voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraden. Met de nieuwe raden en colleges wordt het gesprek aangegaan over de uitwerking van het ambitiedocument. Gedacht kan worden aan de volgende vragen: Welke concrete doelen en resultaten streven we na? Welk samenwerkingsmodel (governance) past daarbij? Op basis van deze gesprekken wordt de nieuwe Regionale Agenda, inclusief afspraken over de governance, opgebouwd. Daarbij willen we een ambitieuze planning hanteren: we streven er naar om de Regionale Agenda voor het zomerreces aan te kunnen bieden aan de gemeenteraden, zodat de raden de Regionale Agenda eind 2018 kunnen vaststellen (fase 3).

De planning van fase 2 ziet er als volgt uit:

 

Fase 2 Opstellen en concretiseren Regionale Agenda 500

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn