Tue

Update Metropoolregio Eindhoven

We zijn in januari 2018 begonnen met de ‘Update Metropoolregio Eindhoven’. Een stevige verbetering van de bestuurlijke samenwerking van 21 gemeenten.

Bij de start van de Metropoolregio Eindhoven in 2015, is afgesproken om na twee jaar de nieuwe samenwerking te evalueren. Daarom is in januari 2017 een evaluatie gestart en is voor de zomervakantie 2017 door adviesbureau Berenschot het evaluatierapport van de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven opgeleverd.

Uit de reacties op de evaluatie is gebleken dat de gemeenten regionaal willen samenwerken, maar dat ze vinden dat de manier waarop veel beter kan. Het gaat om de inhoud, de structuur en de manier van samenwerken in de regio. Het resultaat is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.

Plan van aanpak

Op 13 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur het plan van aanpak ‘Update Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. Vervolgens heeft de Stuurgroep (bestaande uit: Hans Gaillard, Wilbert Seuren, Piet Machielsen, Paul Verhoeven, Joan Briels, Elly Blanksma, John Jorritsma en Jannet Wiggers) het plan van aanpak gepresenteerd tijdens een startbijeenkomst.

In het plan van aanpak zijn de drie fases beschreven die we met elkaar doorlopen om te komen tot een ambitiedocument dat na de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgewerkt tot een nieuwe regionale agenda met een aangepaste governance.

Fase 1: Ambitiedocument

Als start van fase 1 hebben eind december 2017 alle gemeenten een vragenlijst gekregen. Deze vragenlijst vormde een leidraad om binnen de gemeente, lokaal dus, met elkaar te bespreken wat u vindt van samenwerking. Waarop willen we samenwerken en op welke manier?

Met de lokale gesprekken als input zijn op 24 januari 2018 de colleges van 21 gemeenten met elkaar in gesprek gegaan over samenwerking. En op 31 januari 2018 kwamen de kwamen de raadsleden en collegeleden bij elkaar. Het doel van de bijeenkomsten was zo expliciet mogelijk te bespreken hoe we willen samenwerken, op welke onderwerpen en op welke manier.

Daarbij zijn interviews geweest met externen om hun visie op de Metropoolregio Eindhoven te horen. En ook is er literatuur bestudeerd. En natuurlijk is ook de informatie uit het evaluatierapport en de reacties erop meegenomen. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot het Ambitiedocument "De slagvaardige regio". Op 20 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur het ambitiedocument vastgesteld. En direct daarna is het aangeboden aan de nieuwe gemeenteraden.

Groepsfoto Aanwezigen op 31 januari 2018

Fase 2: Bouwstenennotitie

In het tweede kwartaal van 2018 is het Ambitiedocument verder uitwerkt. Het gaat dan om:

1. De uitwerking van de vier opgaven uit het ambitiedocument namelijk economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied

2. De governance, hoe werken we samen?

Na de verkiezingen hadden de nieuwe gemeenteraden en colleges het logischerwijs druk met het eigen lokale proces. Daarom is begonnen om samen met vakambtenaren en bestuursambtenaren van de 21 gemeenten op basis van het Ambitiedocument inhoudelijke bouwstenen voor te bereiden voor het Samenwerkingsakkoord. Thematische werkgroepen op de vier thema's hebben de input opgehaald bij de 21 gemeenten. Het resultaat is de Bouwstenennotitie.

En bekijk het filmpje:

Op 4 juli 2018 is de Bouwstenennotitie tijdens een regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden gepresenteerd en besproken. Daarna is de Bouwstenennotitie naar de 21 gemeenten gestuurd zodat zij deze in hun eigen gemeenten zelf konden bespreken.

Fase 3: Samenwerkingsakkoord

Gemeenten hadden tot 1 oktober 2018 te tijd om een reactie te geven op de Bouwstenennotitie. Daarna is een eerste concept geschreven van het Samenwerkingsakkoord. De inhoud daarvan is toegelicht en besproken op 31 oktober 2018 in het Boshuys. Daarna is de inhoud nog aangepast.

Op 5 december jl besprak de Stuurgroep het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 voor het laatst. En op 12 december heeft het AB het vrijgegeven voor zienswijzen. Lees het persbericht over de vrijgave voor zienswijzen.

Vervolgproces

Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is samen met het Werkprogramma 2019 op 12 december 2018 door het Algemeen Bestuur (AB) vrijgegeven voor zienswijzen aan de 21 gemeenten. De gemeenten wordt gevraagd om vóór 1 maart 2019 te reageren. Indien de zienswijzen daar aanleiding toe geven worden het Samenwerkingsakkoord en het Werkprogramma nog aangepast. Op 27 maart is het akkoord en het werkprogramma in de AB-vergadering vastgesteld en gaan we aan de slag met de uitvoering.

Klik hier voor de tekst van het Samenwerkingsakkoord 2019-2012.