Helmond Header website MRE TLG

Landelijk Gebied

Brainport is een unieke metropoolregio. We hebben zowel het high tech en design-karakter van het stedelijk gebied, als het landelijk gebied. Daar is het groene landschap de ondergrond voor kleinere dorpskernen, bedrijventerreinen en landbouw. Het totaal vormt onze leefomgeving. Ons dagelijks leef-systeem, waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

20220426 Vlierdense Molen
Onze ambitie is een landelijk gebied dat leefbaar, toekomstbestendig en economisch vitaal is, zodat het bijdraagt aan een concurrerend vestigingsklimaat en invulling geeft aan de regionale brede welvaart
 • 1Gezamelijk streefbeeld
 • 21Gemeenten
 • 146.000Hectare

Een gezonde leefomgeving en aantrekkelijke landschappen dragen in belangrijke mate bij aan het welbevinden van onze inwoners en van onze gasten. Op regionaal niveau werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving: Brainport Buiten. De mens staat daarbij centraal. Het is belangrijk te blijven werken aan een goed vestigingsklimaat in de regio zoals opgenomen in de Integrale Strategie Ruimte.

Het landelijk gebied in Zuidoost-Brabant is aan het veranderen. Het veranderingen in de landbouw met stoppende bedrijven enerzijds en schaalvergroting anderzijds heeft grote gevolgen voor het landelijk gebied, maar biedt ook kansen voor nieuwe bedrijvigheid, grootschalige energieopwekking en natuur- en landschapsversterking. Nieuw perspectief voor het landelijk gebied is van belang voor het behoud van de uniciteit van onze regio.

De highlights uit het Samenwerkingsakkoord 2023-2026

 • Investeren in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Realiseren van één sterk groen raamwerk, en verminderen van hoge stikstofuitstoot en verdroging.
 • Verbeteren van de kwaliteit van water, lucht, bodem en natuur zodat de biodiversiteit en gezondheid verbetert.
 • Bijdragen aan een vitale landbouwsector die in balans is met de fysieke leefomgeving.
 • Ruimtelijke inpassing van majeure opgaven zoals de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie en de ruimtelijke en maatschappelijke stad-landrelaties.
 • NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en NOVEX de Peel (Nationale Omgevingsvisie Extra) gebruiken als hefboom om tot een integraal ontwerp voor het landelijk gebied te komen.
 • Ontwikkelen van een regionale voedselstrategie in lijn met het essay ‘De Metropoolregio smaakt naar meer!’
 • Samen met partners in het veld realiseren van twee projecten in lijn met het doel: voedsel, gezond en voor iedereen, gebaseerd op een transitie van de voedselketen.

Lees het hele Samenwerkingsakkoord 2023-2026.


Portefeuillehoudersoverleg

Voor het programma vitaal landelijk gebied is een portefeuillehoudersoverleg (poho). Hierin zitten de 21 wethouders van de regiogemeenten. Wat doet het poho:

 • Verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en uitvoering van de hoofdopgaven.
 • Bepalen de doelen en activiteiten zoals opgenomen in het werkprogramma.
 • Sturen op de realisatie van onze ambities.
 • Wethouders bereiden het inhoudelijke beleid en de besluit vorming in de raden voor.

Bestuurlijk trekkers

Wethouder Fons d'Haens van de gemeente Bladel en wethouder Marinus Biemans van de gemeente Deurne zijn respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter voor het thema Transitie Landelijk Gebied.

2021 Fd H FB Wethouder Fons d'Haens, Gemeente Bladel en Wethouder Marinus Biemans, Deurne

SNEL WEGWIJS IN THEMA TRANSITIE LANDELIJK GEBIED

In het regionaal Streefbeeld voor het landelijk gebied hebben de 21 gemeenten gezamenlijk richtinggevende uitspraken en doelen vastgesteld.

Klik hier voor de PDF van het Streefbeeld Landelijk Gebied.

“Economische structuur versterken” doen we door onderzoek naar de economische structuur in het buitengebied. En door verbinding met Brainport te onderhouden, in relatie tot onderlinge relatie economie en landelijk gebied.

Deze illustratie geeft weer wat in de regio speelt.

Voor het onderdeel “Ruimtelijke en ecologische kwaliteit versterken” letten we scherp op het belang van natuur & landschap voor een goed vestigingsklimaat, ook in en rond de steden. We houden de uitvoering van het natuurnetwerk Brabant (NNB) in Zuidoost-Brabant op de agenda en het borgen het belang van landschap in de RES.

In het kader van “Stedelijk en landelijk gebied met elkaar verbonden houden als één complete regio” is een Essay over korte Voedselketens in de regio opgesteld. Ook verkennen en agenderen we vraagstukken rondom kringlooplandbouw.

De Peel is aangewezen als NOVI (Nationale Omgevingsvisie)-gebied. De Peel vormt het kerngebied, de rest van de regio is uitwerkingsgebied. Samen met andere overheden maken we een integrale gebiedsgerichte agenda voor een langjarige aanpak voor het landelijk gebied.

Met provincie, andere Brabantse regio’s en waterschappen werken we aan een gerichte lobby richting Den Haag en Brussel.

We gaan ons regionaal Streefbeeld monitoren en proberen van daaruit kwantitatieve doelen op te nemen in het Streefbeeld. Dit aangescherpte, met kwantitatieve doelen verrijkte Streefbeeld leggen we aan alle gemeenteraden ter vaststelling voor.

VIDEO OVER DE MRE

Er is een algemene video gemaakt over de MRE. Bekijk deze hele film op Youtube. Bekijk hieronder het onderdeel van deze video over het thema Transitie Landelijk Gebied.

Contactpersonen

Joan van Dijk
Joan van Dijk
Procesmanager 040 2594 567 j.vandijk@metropoolregioeindhoven.nl
Chantal van den Eijnden
Chantal van den Eijnden
Procesmanager 040-2594682 c.vandeneijnden@metropoolregioeindhoven.nl
Pieter Goossens
Pieter Goossens
Procesmanager 040-2594658 p.goossens@metropoolregioeindhoven.nl
Wendela de Ridder
Wendela de Ridder
Procesmanager Economie 040 2594621 w.deridder@metropoolregioeindhoven.nl