Energiestrategie

Hoe zijn wij georganiseerd?

RES: VAN START NAAR DEFINITIEF PLAN

Een RES is er niet zomaar. Daarom hebben de gemeenteraden, GS en DB’s van de beide waterschappen eerst een startnotitie vastgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten voor het proces beschreven en is opgenomen waaraan onze RES moet voldoen. Vervolgens heeft de regio een concept-RES opgesteld. Deze conceptnotitie is een soort tussenbalans tussen wat we regionaal aan de energietransitie gaan bijdragen en wat er nationaal gebeurt. De concept-RES is aan alle colleges, GS en de DB's van de Waterschappen aangeboden, met de vraag om deze vast te stellen. Hiervoor worden ook alle gemeenteraden geraadpleegd. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekent deze tussenbalans door. De RES 1.0 moet uiterlijk 1 juli 2021 worden aangeboden aan het Rijk. Om deze deadline te halen streven we naar besluitvorming over de RES 1.0 in de Stuurgroep RES in maart/april 2021. Vervolgens zal de RES 1.0 ter vaststelling worden voorgelegd aan alle gemeenteraden, de Provincie en de Waterschappen.

DE STUURGROEP

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het proces van de Regionale Energiestrategie. De stuurgroep bestaat uit drie overheden die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de RES. Dit zijn vertegenwoordigers van de 21 gemeenten, de provincie Noord-Brabant en de twee waterschappen.

Ook heeft Enexis, als netbeheerder, een vaste plek in de stuurgroep. Zij nemen echter geen besluiten, zoals de drie overheden dat doen.

Voorzitter van de stuurgroep is Frans Kuppens, wethouder van de gemeente Cranendonck en bestuurlijk trekker voor het thema energietransitie binnen de Metropoolregio Eindhoven. Vice-voorzitters zijn Stef Luijten (gemeente Bergeijk) en Rik Thijs (gemeente Eindhoven).

PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG

De verbinding met alle wethouders energietransitie van de 21 gemeenten gebeurt via het portefeuillehoudersoverleg energietransitie. De wethouders zijn eigenaar en eindverantwoordelijk voor de producten naar de colleges.

HET PROGRAMMATEAM

De stuurgroep is de opdrachtgever van de werkgroepen en het programmateam. Leden van het programmateam zijn op de verbindende schakel naar (één van) de werkgroepen. Ook vertegenwoordigen de leden de drie overheden op ambtelijk niveau: gemeenten, provincie en waterschappen.

Voorzitter van het programmateam is Ronald Kraus van de Metropoolregio Eindhoven.

WERKGROEPEN

Er zijn vier meer inhoudelijke werkgroepen (Energiebesparing, Warmte, Grootschalige Opwek en Financiële Participatie) en een meer procesmatige werkgroep die verantwoordelijk is voor de communicatie en participatie. Deze werkgroepen komen wekelijks samen om aan hun gestelde opdracht binnen de RES te werken. Leden van de werkgroepen zijn inhoudelijke medewerkers van de 21 gemeenten, twee waterschappen, Provincie, Enexis, Metropoolregio Eindhoven en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Ook andere stakeholders kunnen daar waar nodig deelnemen.