Detailhandel: samen leren van het koopstromenonderzoek

Op woensdag 21 februari 2018 is tijdens het Regionaal Platform van de Metropoolregio Eindhoven een presentatie gegeven over 'Leegstand detailhandel; gezamenlijke opgave voor gemeenten'.

Deze presentatie was de uitkomst van het binnen onze regio uitgevoerde koopstromenonderzoek. Uit het onderzoek bleek dat er teveel vierkante meters retail zijn en dat daardoor de verdiencapaciteit te laag is. De euro van de consument wordt maar één keer uitgegeven, maar moet verdeeld worden over meer winkels. Er zullen vierkante meters uit de markt gehaald moeten worden. Hierbij zijn gemeenten, ondernemers én vastgoed aan zet. En de Metropoolregio Eindhoven ook, met het tekenen van de Retaildeal van het Rijk.

De Metropoolregio Eindhoven heeft namens de 21 gemeenten de Retaildeal van het Rijk ondertekend, en daarin hebben we ons als regio verplicht ons in te spannen om 'meters uit de markt' te halen.

 

In het onderzoek worden vijf belangrijke issues genoemd die impact hebben op het functioneren van de detailhandelssector. 

Deze issues zijn:

je bent onderdeel van de regio;

het onderscheidend vermogen van kernen en winkelconcentraties is te laag;

de verdiencapaciteit van retail en horeca is te laag;

er is teveel vierkante meters aanbod en

de innovatiekracht van de sector blijft laag. 

 

Om onze gemeenten weer economisch sterk en aantrekkelijk te maken, moeten deze issues worden aangepakt.

 

Werkprogramma 2018

Daarom gaan we in 2018 aan de slag met de resultaten van het onderzoek. Hiervoor gaan we in subregionaal verband, de komende maanden gebruiken om, met behulp van coaching en expertise, ambtelijk kennis te vergaren over de issues; wat werkt, wat zijn de valkuilen, wat zijn de spelers, tegen welke dilemma’s loop je aan? Met de in dit voortraject opgedane kennis en informatie kan er ambtelijk een lokaal voorstel worden voorbereid dat past in de (sub)regionale aanpak.

 

Ook organiseren we met provincie en Fontys een Leergang Detailhandel. Van september tot en met december 2018 houden we masterclasses per subregio. Zo krijgen ambtenaren tools om zelf met oplossingen voor hun centrum en subregio te kunnen komen en in het nieuwe jaar met een Centrumvisie aan de slag te gaan. We sluiten in januari 2019 af met een bestuurlijke bijenkomst waar alle deelnemers een certificaat krijgen uitgereikt.

 

 

PietMachielsen tijdelijkPiet Machielsen,
Bestuurlijk trekker Werkplaats Detailhandel

 

 

 

Update

In 2017 is de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan, die zijn opgenomen in het Evaluatierapport. Naar aanleiding hiervan is gestart met een proces om de intergemeentelijke bovenlokale samenwerking te stroomlijnen, het proces Update Metropoolregio Eindhoven. Uitgangspunt hierbij is dat opgaven eenduidig en op het passende schaalniveau worden opgepakt. Dat leidt niet alleen tot stroomlijnen (slagkracht/eigenaarschap) van de intergemeentelijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven, maar óók in de subregio’s.
De thema’s waarmee we focus willen aanbrengen in de opgaven voor de Metropoolregio Eindhoven zijn vastgelegd door het Algemeen Bestuur in een Ambitiedocument. Daarin staat dat de Metropoolregio Eindhoven zich gaat richten op de thema’s 1) Economie, 2) Mobiliteit, 3) Energietransitie en 4) Transitie landelijk gebied.

 

Het aanbrengen van focus houdt dus ook in dat Metropoolregio Eindhoven het primaat van de thema’s van de huidige Werkplaatsen Strategie Ruimte, Wonen, Arbeidsmarkt en Bedrijventerreinen en Detailhandel aan andere organisaties wil laten. Niet omdat deze onderwerpen onbelangrijk zijn, maar omdat ze effectiever, efficiënter en eenduidiger kunnen worden belegd bij subregio’s, gemeenten of organisaties als waterschappen, werkbedrijven, GGD, Brainport Development of Omgevingsdienst.

 

Contactpersoon

Ans Leloux Ans Leloux
Netwerkregisseur
040 2594 611...

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Gerelateerde berichten

Leergang Detailhandel

Bijeenkomsten