Subsidie

Tender juli 2022

9 Projecten ontvangen een subsidie van het Stimuleringsfonds.

In de juli tender van het Stimuleringsfonds werden 13 projecten ingediend. 1 project werd niet ontvankelijk verklaard en 3 projecten zijn na beoordeling niet in aanmerking gekomen voor een subsidiebijdrage. De 9 projecten die een bijdrage ontvangen richten zich op (Duurzame) energie, Kunstmatige Intelligentie, Life Sciences & Health, Overig en Overige High Tech. De projecten worden uitgevoerd in de gemeenten Beek en Donk, Best, Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven.

Gezamenlijk ontvangen de 9 projecten een bijdrage van € 443.000,-- uit het Stimuleringsfonds. De totaal aangejaagde investering is € 994.552,-- Daarmee bereiken we een multiplier van 2,2.

Overzicht van de tender

ProjectToegekende bijdrageTotale investeringAard van het project
Haalbaarheidsstudie totaalconcept zelfvoorzienend energiesysteem Eindhoven Airport

€ 50.000

€ 100.000

(Duurzame) energie
AI Compliance Check

€ 50.000

€ 102.500

Kunstmatige Intelligentie
Cognitieve training Fysiotherapie

€ 50.000

€ 145.800

Life Sciences & Health
HSI-Box

€ 50.000

€ 100.300

Overige High Tech

Met real-time data naar real-time managen en certificeren in de varkenshouderij

€ 43.000

€ 86.000

Overig
FlexNet 20 kW

€ 50.000

€ 109.612

(Duurzame) energie
Connecting

€ 50.000

€ 111.140

Overige High Tech
Smart Urban Mix; powered by Brainport

€ 50.000

€ 131.700

Overig
Gegevens delen tussen gebruiker en organisatie met privacy als uitgangspunt

€ 50.000

€ 107.500

Overig

Totaal

€ 443.000

€ 994.552

Informatie over alle projecten

Project: Haalbaarheidsstudie totaalconcept zelfvoorzienend energiesysteem Eindhoven Airport

Aanvrager:

Eindhoven Airport N.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:TU/eVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 2:Brainport DevelopmentVestigingsplaatsEindhoven
Startdatum:1 juli 2022Einddatum:30 juni 2023

Projectomschrijving:

Om de energietransitie te verwezenlijken is het noodzakelijk dat innovatieve duurzame technologieën voor energieopwekking, -transport en -opslag, alsmede slimme regeltechnieken voor het afstemmen van vraag en aanbod, hun weg vinden naar de praktijk. Voor individuele eindgebruikers kan dit soms al een uitdaging vormen, onder andere als gevolg van wet- en regelgeving en de hoeveelheid/diversiteit aan oplossingen. Echter, voor de (semi-)publieke ruimte is deze uitdaging nog vele malen groter. Dit betreft namelijk niet slechts de voorziening van één bedrijf(sproces), maar een integrale oplossing waar vele typen eindgebruikers en processen op allerlei manieren gebruik van maken. Eindhoven Airport is hier een goed voorbeeld van: de gebouwen hebben een warmte- en elektriciteitsbehoefte, maar ook geparkeerde elektrische voertuigen (auto’s, bromfietsen, en elektrische fietsen) moeten kunnen opladen. Daarnaast komen taxi’s en bussen af en aan (in de toekomst wellicht volledig geëlektrificeerd), en is niet uit te sluiten dat op er op termijn wellicht een treinverbinding komt tussen Eindhoven Airport en Eindhoven CS. Ook on-site transport, zoals het transport van koffers en passagiers van/naar vliegtuigen, is in de toekomst wellicht volledig geëlektrificeerd. Tevens zal Eindhoven Airport voorbereidingen moeten gaan treffen om binnen afzienbare tijd m.b.v. laadinfrastructuur elektrisch vliegen te kunnen gaan faciliteren. Hierbij vormt netcongestie een aanvullende uitdaging. Echter, totdat er sprake is van 100% elektrificatie, is er tevens sprake van een grote mix aan energiebronnen en brandstoffen (en bijbehorende infrastructuren). Gezien het activiteitsniveau binnen dergelijke hubs daarbij tevens sterk fluctueert over de dag en de seizoenen, resulteert dit een grote uitdaging op systeemniveau, gezien de benodigde flexibiliteit. Tot slot is er sprake van een grote hoeveelheid van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en is bedrijfszekerheid van groot belang. Kortom: Hoe ziet een betrouwbaar, zelfvoorzienend energiesysteem er uit wat dergelijke fluctuaties en verschillende types behoeften aankan, en tegelijkertijd economisch efficiënt en duurzaam is, en voldoet aan alle wet- en regelgeving?

Deze vraag is dermate complex, dat men als gevolg niet simpelweg één leverancier kan inschakelen voor het plaatsen van een totaaloplossing. De totstandkoming van deze totaaloplossing vereist namelijk een samenspel van technische ontwerpers, allerlei leveranciers (bijvoorbeeld van zonnepanelen, laadpalen, opwek-, conversie-, transport- en opslagsystemen), system-integrators en overheden, die samen moeten werken om tot een efficiënte, duurzame en schaalbare oplossing te komen die in alle behoeften voorziet. Van deze samenwerking is op dit moment in de praktijk nog beperkt sprake, waardoor dit soort multimodale hubs slechts incrementele verduurzamingsmaatregelen kunnen nemen en daarbij geen gebruik maken van de volledige verduurzamingspotentie. Daarentegen hebben deze hubs een essentiële functie in de regionale economie, dus is het afbouwen van deze functie om zodoende negatieve effecten op het milieu te mitigeren ook niet wenselijk. Toch heeft Eindhoven Airport de ambitie om zelfvoorzienend te worden in haar eigen energiebehoefte, en op termijn zelfs energie positief met zero-emissie. Tegelijkertijd speelt deze uitdaging ook aan de kant van de leveranciers van innovatieve duurzame technologieën: door de complexiteit van dit soort omgevingen komen zij niet snel tot de verkoop van hun oplossingen, gezien deze slechts deeloplossingen voor de eindgebruiker opleveren. Om deze redenen is het van groot belang om alle partijen bij elkaar te brengen en gezamenlijk toe te werken naar een totaalconcept, opdat verduurzaming van complexe multimodale hubs gepaard gaat met het behoud van diens economische functie, met tevens de mogelijkheid tot opschaling.

Het doel van dit project en projectpartners Eindhoven Airport, TU/e en Brainport Development is om een haalbaarheidsstudie te doen naar een totaalconcept voor Eindhoven Airport, opdat zij zelf kan voorzien in haar eigen energiebehoefte, door middel van het combineren van verschillende innovatieve duurzame technieken in een systeembenadering. Hiertoe worden regionale leveranciers (startups, scale-ups en mkb-bedrijven) van innovatieve energietechnologieën, system-integrators, overheden, de wetenschap en overige relevante stakeholders bij elkaar gebracht om dit totaalconcept gezamenlijk te ontwerpen. Dit ontwerp kan vervolgens gerealiseerd worden op Eindhoven Airport, en daarna verder commercieel uitgerold worden voor vergelijkbare eindgebruikers. Naast het doel om Eindhoven Airport zelfvoorzienend te maken, wordt hiermee tevens het doel om Eindhoven Airport als etalage voor innovaties uit de regio in te zetten bereikt, met als gevolg een internationaal voorbeeld voor andere vliegvelden. De regionale maatschappelijke impact omvat het verduurzamen van Eindhoven Airport (in lijn met het Klimaatakkoord en de RES van MRE), met als gevolg zowel een reductie van negatieve effecten op het milieu en de leefomgeving, als het behoud van de maatschappelijke en economische functie van het vliegveld.

Projectresultaat

Mede dankzij steun van Metropoolregio Eindhoven hebben we met TU Eindhoven, Brainport Development en het Eindhovense start-up bedrijf: TIBO Energy een energiekeuzemodel ontwikkeld . waarmee we beter inzicht krijgen in de verschillende energieoplossingen en hun bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen die we hebben bepaald.” Onder die doelstellingen vallen - naast een net zero airport in 2030 - zaken als 50% minder gebruik van natuurlijke grondstoffen, 100% duurzaam transport op en rond de luchthaven, geen afval en elektrisch taxivervoer.

2022 2 Eindhoven Airport Rapport scenario terminal + P3 + P4

Project: AI Compliance Check

Aanvrager:

LegalAIR BVVestigingsplaats:Eindhoven
Partner:AI Innovation CenterVestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:
1 juli 2022Einddatum:
30 juni 2023

Projectomschrijving:

Aanleiding
Steeds vaker wordt kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence: “AI”) toegepast. Soms zonder dat de gebruiker het weet. Steeds vaker komt ook de vraag of een AI toepassing wel mag en of het vast staat dat er geen wet-/regelgeving of ethische normen worden overtreden. Zeker na schandalen zoals met de kindertoeslag. Gebruikers willen vooraf weten of zij een risico lopen bij het gebruik maken van een AI toepassing. En waar liggen die risico’s dan? En zijn dit grote of kleine risico’s. En hoe zijn risico’s weg te nemen of te verminderen. Maar hoe laat je vaststellen of een AI toepassing voldoet aan wet- en regelgeving en aan ethische normen? En kun je dan een verklaring / certificaat krijgen dat je ‘compliant’ bent? Dit is ook relevant voor investeringen in de (verdere) ontwikkeling van AI toepassingen en verzekerbaarheid van aansprakelijkheid voor een AI toepassing.

Wat gaan we doen
In dit project gaan we ontwikkelen de AI Compliance Check; een dienst om te laten vaststellen of een AI toepassing voldoet aan wet- en regelgeving en ethische normen. Het project moet leiden tot:

 • een assessment dat kan worden afgenomen;

 • een rapportage dat na afloop van een assessment wordt verstrekt met een beoordeling van de AI toepassing;

 • aanbevelingen hoe ‘risico’s/tekortkomingen’ kunnen worden weggenomen/verminderd;

 • een verklaring dat een AI toepassing compliant is met wet- en regelgeving.

Op dit moment is er slechts beperkte regelgeving voor AI toepassingen. Er is een AI verordening in de maak waar we nu al nadrukkelijk rekening mee zullen houden. ISO normen zijn er (nog) niet.

Is er behoefte aan dit product?
Een dergelijke AI Compliance Check bestaat nog niet. De praktijk heeft behoefte aan een dergelijke dienst. Dit blijkt uit reacties zoals:

“Het idee van een compliance check onderschrijft natuurlijk precies wat je in je presentatie laatst ook al aangaf en waar wij ook zien dat gaten vallen bij bedrijven.”: coördinator AI Hub;

In de AI Verordening wordt de AI Regulatory Sandbox geïntroduceerd: onder toezicht van de toezichthouder (bv Agentschap Telecom of Autoriteit Persoonsgegeven) test je of een AI toepassing compliant is. Nadeel: je moet je algoritme en datasets (je ‘knowhow/ bedrijfsgeheimen) delen met de toezichthouder. Dat weerhoudt AI ontwikkelaars. Bij onze dienst zijn geen toezichthouders betrokken.

Wie zijn bij het project betrokken?
Het voorstel voor een AI Verordening stelt voorwaarden aan AI toepassingen. Deze voorwaarden liggen op verschillende treinen: juridisch, ethisch, data science, cyberveiligheid, etc. Daarom betrekken we bij dit project ook partijen die op deze expertises deskundig zijn. Bij het uitvoeren van een AI Compliance Check zullen ook steeds verschillende disciplines betrokken worden. Verder betrekken we ook een partij met expertise op het gebied van (ISO) certificering en audit. Dit om te adviseren over de inrichting/vormgeving van het proces/assessment/rapportage zodat dit ‘waarde’ heeft.

Wie zijn de aanvragers?
De hoofdaanvrager van deze subsidie is LegalAIR B.V. LegalAIR is een kennisplatform met informatie over juridische en ethische aspecten van AI. LegalAIR B.V. heeft twee aandeelhouders: BG.legal en Gimix B.V. Een MRE subsidie heeft de totstandkoming van LegalAIR mogelijk gemaakt. LegalAIR is inmiddels omarmd door de Nederlandse AI Coalitie en wordt door de NL AIC gepromoot als dé kennisbron voor informatie over juridische en ethische aspecten van AI. LegalAIR is o.a. gehuisvest in het AI Innovation Center op de HTC in Eindhoven. Het AI Innovation Center huisvest verschillende AI startups/scale-ups.

Hoe verder na dit project?
Nadat in dit project de AI Compliance Check is ontwikkeld willen we deze, vanuit Eindhoven, nationaal en internationaal als dienst gaan aanbieden.

Project: Cognitieve training Fysiotherapie

Aanvrager:

Aristotle Technologies BVVestigingsplaats:Eindhoven
Partner:NXT Health BVVestigingsplaats:Best
Startdatum:
1 september 2022Einddatum:
1 september 2023

Projectomschrijving:

Cognitie is een veel omvattend begrip. In de psychologie wordt gerefereerd aan het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken, maar ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie. Cognitie is cruciaal in het dagelijks functioneren. Cognitie is te trainen en online is hier een uitgebreid pallet van testen en trainingen voor beschikbaar. Echter, om te kunnen functioneren in het dagelijks leven kunnen cognitie en het fysieke lichaam niet los van elkaar gezien worden. Wanneer fysieke oefeningen gecombineerd worden met cognitieve oefeningen wordt echte meerwaarde gerealiseerd. Denk hierbij aan het leren autorijden. In het begin moet over elke handeling nagedacht worden en raken de hersenen beperkt overprikkeld. Naarmate de bestuurder meer ervaring krijgt zal autorijden meer op de automatische piloot gaan, waardoor ruimte ontstaat om na te denken.

Een vergelijkbaar proces is ook van toepassing bij de topsport: Aristotle heeft in de afgelopen anderhalf
jaar (sinds februari 2021) samen met bewegingswetenschappers van PSV gewerkt aan de implementatie
van haar cognitieve trainingen voor het voetbal. Hierbij wordt de combinatie gemaakt tussen cognitieve
trainingen en fysieke trainingen, waardoor voetballen op de automatische piloot gaat, men beter om
kan gaan met druk en ruimte ontstaat voor beter speloverzicht en -inzicht. De technologie wordt nu
gebruikt bij de jeugdopleiding en in hersteltrainingen van het eerste team van PSV.

De innovatieve combinatie van cognitieve en fysieke training wordt ook gebruikt door NXT Health. Deze
praktijk gebruikt hier op het moment een offline benadering voor. Echter, een digitale vorm zou
aanvullende mogelijkheden met zich meebrengen, zowel in functionaliteit (denk aan de toevoeging van
AI-algoritmen voor een op maat gemaakte training) als in marktpotentie. In relatie tot het
laatstgenoemde hebben verschillende fysiotherapeuten namelijk interesse getoond in de combinatie
van cognitieve en fysieke training in de vorm van een digitale tool.

Het doel van dit project is dan ook het ontwikkelen en valideren van een digitale cognitieve combinatie
training, gebruikmakend van de softwarekennis en -tools van Aristotle (tot op heden gericht op de
topsport) en de fysieke trainingsmethodiek van NXT Health gericht op de geestelijke gezondheidszorg
en fysiotherapie.

Dit project zal leiden tot een methodiek ten behoeve van cognitieve en fysieke (herstel) training voor
vitaal ouder worden en herstellen na traumatische hersenletsel. De methodiek zal bestaan uit:

 • Fysieke oefeningen (gebaseerd op de methodiek van NXT Health), gecombineerd met
 • Een modulair en schaalbare software tool met cognitieve oefeningen dat bestaat uit:
 • De verschillende cognitieve oefeningen gecombineerd met fysieke oefeningen.
 • Een AI-applicatie die de uitkomsten van de oefeningen verwerkt, voortgang monitort en
  op maat gemaakte nieuwe oefeningen aanbiedt tijdens de training.
 • Een gepersonaliseerde gebruikersomgeving waarin de gebruiker diens voortgang kan
  bijhouden en nieuwe, op maat gemaakte oefeningen trainingen aangeboden krijgt. De
  suggesties voor oefeningen kunnen ook eerst aan de fysiotherapeut gegeven worden.

Dit project heeft als doel om een methodiek te ontwikkelen ten behoeve van cognitieve en fysieke
combinatietraining voor vitaal ouder worden en herstellen na traumatische hersenletsel. Gegeven de
toenemende vergrijzing draagt het bij aan het vitaal ouder worden, hetgeen cruciaal is om de zorgkosten in toom te houden en een hoge kwaliteit van leven te borgen. Daarnaast draagt het goed herstellen van traumatisch hersenletsel (hersenschudding, burn-out) bij aan de duurzame inzetbaarheid van de regionale bevolking, het geen cruciaal is gegeven de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Project: HSI-Box

Aanvrager: Heimdall Sensor Intelligence

Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1: CSU BVVestigingsplaats:
Eindhoven
Partner 2: BAM Bouw en TechniekVestigingsplaatsEindhoven
Startdatum: 1 juli 2022

Einddatum:
29 februari 2024

Projectomschrijving:

Momenteel bezitten gebouweigenaren weinig inzicht in de staat van bouwelementen van de gebouwschil. Een oorzaak hiervan is het gebrek aan methodieken om de relevante gegevens te verkrijgen. Dit zorgt ervoor dat deze eigenaren routinematig onderhoud inschakelen wat resulteert in een suboptimale inzet van middelen. Zo is het gebruikelijk dat de ramen van een utiliteitsgebouw iedere drie maanden gewassen worden op basis van een vast servicecontract. Wanneer het schoonmaakbedrijf te vroeg wordt ingeschakeld zijn de ramen nog schoon genoeg en worden er onnodige kosten gemaakt. Dit kan verholpen worden door het real-time meten van de daadwerkelijke vervuiling, en de ramen enkel te wassen wanneer dit daadwerkelijk nodig is. Deze techniek heeft ook een toekomst bij zonnepanelen waarbij vervuiling resulteert in verminderde opwekking van energie en als gevolg het rendement van de investering verslechtert.

De projectpartners Heimdall Sensor Intelligence, BAM Bouw en Techniek en CSU beogen een prototype van de zogenaamde HSI-box te ontwikkelen en te testen waarmee real-time monitoring en predictive maintenance voor de gebouwschil mogelijk wordt gemaakt, zodat gebruikers kunnen overgaan tot conditie gedreven onderhoud. Dit prototype wordt voor het meten van de vervuiling van ramen en PV-systemen gerealiseerd. Bij de HSI-box wordt tevens zelfontwikkelde analysesoftware geleverd waarmee eindgebruikers grafische figuren en feedback in een dashboard kunnen terugvinden. Om dit prototype te realiseren dient zowel de hardware (volledige behuizing en elektronica) als de software (dataverwerking, analysetools) verder ontwikkeld te worden in een iteratief proces.

Meerdere eigenschappen van de oplossing zijn als uiterst innovatief aan te merken, waaronder:

 • Een relatief goedkope methode om vervuiling op ramen te meten is op dit moment nog niet in de markt, terwijl het optimaliseren van onderhoudswerkzaamheden gerelateerd hieraan wel veel kosten kan besparen voor gebouweigenaren.
 • Voor de vuilmeting komt er complexiteit kijken bij het ontwikkelen van een sensor die zowel robuust voor langdurige installatie (in diverse weersomstandigheden) als nauwkeurig in meetcapaciteiten is.
 • Het op ieder moment kunnen raadplegen van realtime data over de gebouwschil is een innovatief onderdeel van de beoogde technologie. Op dit moment wordt de conditie van de gebouwschil bepaald door kostbare inspecties die een momentopname weergeven. In het geval van raamvervuiling is dit momenteel nog een subjectieve inschatting of een raam als vies wordt aangemerkt. De realtime data verzorgt een cijfermatige onderbouwing van de status wat eindgebruikers helpt in het afstemmen van onderhoud met de glazenwasser.

Het project draagt actief bij aan duurzame ontwikkeling op het gebied van People, Planet en Profit. Op het gebied van People heeft dit project impact op een efficiënte inzet van human capital in de human capital in de bouw-, installatie-, schoonmaak- en onderhoudsbranches waar steeds grotere personeelstekorten worden voorspeld. Daarnaast wordt de leefbaarheid en betaalbaarheid van gebouwen verhoogd door het verlagen van de onderhoudskosten. Op het gebied van Planet leidt minder onderhoud tot geen overbodig vervuilend transport naar een onderhoudslocatie, geen overbodige inzet van een (vervuilende) hijskraan/glazenwasinstallatie bij schoonmaakwerkzaamheden of de installatie van de HSI-box en een efficiënt gebruik van grondstoffen waaronder schoon water en chemische schoonmaakmiddelen. Overige voordelen op het gebied van Planet zijn de aandrijving door zonne-energie en de mogelijkheid om binnen de PV-branche tot een optimale benutting van de zonnepanelen te komen als gevolg van tijdige reiniging. Tot slot heeft dit project impact op Profit doordat grote te kapitaliseren besparingen ruimte geven voor extra winst bij gebouweigenaren en daarmee een verdienmodel voor alle projectpartners.

Hiernaast heeft het projectconsortium toekomstige gerelateerde ambities rondom predictive maintenance in de bouw in een roadmap uitgestippeld. In een opvolgend project zal er onderzoek worden uitgevoerd naar manieren om trillingen (scheuren) in muren en de isolatiewaarde van gebouwelementen te kunnen meten. Dit zou samen met de methodiek rondom glasvervuiling in een toekomstige versie van de HSI-box gecombineerd kunnen worden zonder een intensieve doorontwikkeling. Zo legt dit project de basis voor een sterke regionale samenwerking op het gebied van predictive maintenance.

Project: Met real-time data naar real-time managen en certificeren in de varkenshouderij

Aanvrager:

De Hoeve InnovatieVestigingsplaats:Valkenswaard
Partner 1:Mts Verhoeven - VerhoevenVestigingsplaats:Valkenswaard
Partner 2:Mts van der DoelenVestigingsplaatsHeesch
Partner 3:Stichting Keten Duurzaam VarkensvleesVestigingsplaatsIJsselstein
Startdatum:1 juli 2022Einddatum:20 juni 2024

Projectomschrijving:

In Noord-Brabant en grote delen van de omliggende provincies liggen veel varkensbedrijven. Het gebruik van het buitengebied is niet beperkt gebleven tot het agrarisch gebruik, en daarmee is de druk op het buitengebied toegenomen. Bijvoorbeeld bewoning, recreatie, natuur, bodemkwaliteit en waterkwaliteit moeten in samenhang aandacht krijgen. De varkenshouderij staat aan de vooravond van een belangrijke transitie vanwege de milieu- en gezondheidseffecten. Daarnaast is er grote behoefte aan innovatieve verdienmodellen, om verbeteringen op het gebied van duurzaamheid mogelijk te maken.

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) staat voor een duurzame manier van varkens houden zodat iedereen kan genieten van een verantwoord stukje vlees. Het is een 100% Nederlandse keten met meer dan 250 aangesloten boerderijen, vleesverwerkers, slagers en retailers. Binnen KDV worden veel gegevens verzameld middels jaarlijkse opgaaf door de deelnemers. Inclusief de verwerking betekent dit dat op de varkensbedrijven (en ook in de keten) gemanaged wordt met gegevens die 1,5 tot 2 jaar oud zijn. Daardoor loopt men vaak achter de feiten aan en is onbekend of de gekozen management aanpak tot succes leidt. Doel van dit project is het ontwikkelen van real-time uitwisseling van data in de keten en innovatie op het gebied van automatisering. Alleen op die manier kan een varkensbedrijf de volgende stap zetten naar een duurzaam varkensbedrijf. Enerzijds is real-time managementinformatie nodig om de dieren zo gezond mogelijk te laten groeien. Gezonde dieren die het goed doen hebben lagere voerkosten en lagere gezondheidskosten. Anderzijds is die informatie nodig om de impact op de omgeving inzichtelijk te maken en vervolgens te verlagen. Het is de weg om te komen tot duurzame marktconcepten waardoor het verdienmodel verbetert en de impact op de omgeving verlaagt.

De Hoeve Innovatie (DHI) is verantwoordelijk voor het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van innovaties binnen Keten Duurzaam Varkensvlees. Om met een keten waarbij zoveel verschillende ondernemers betrokken zijn inventief te blijven, wordt gewerkt volgens de unieke aanpak van Onderzoeken, Ontwikkelen en Ondersteunen. Zo worden praktijkgerichte oplossingen bedacht en geïmplementeerd waarmee steeds een stap richting het uiteindelijke doel wordt gezet: een energie neutrale varkenshouderij en zo gezond mogelijke dieren. DHI gaat de coördinatie van dit project op zich nemen. Daarbij worden twee pilot(varkens) bedrijven centraal gesteld, en samen met KDV als ketenregisseur wordt het project uitgevoerd.

Na afronding van het project is duidelijk of real-time management en certificering haalbare kaart zijn. Er is voldoende kennis verzameld en de juiste partners zijn betrokken. De ontwikkeling op ketenniveau en verdere uitrol kan dan plaatsvinden. Door het betrekken van pilotbedrijven in de keten zijn de eerste ervaringen opgedaan op varkensbedrijven en in de keten (via KDV). Daaruit moet blijken of snel beschikbare data en automatisering daadwerkelijk leidt tot de verwachtte verbeteringen in management. Het project focust op de volgende doelstellingen:

 1. Betere economie van het varkensbedrijf (managen en certificeren met real-time data)
 2. Optimalisatie in de keten, versterking unieke marktconcepten zoals antibioticum vrij of lage CO2 footprint, groei van KDV en De Hoeve.
 3. Verlagen van (milieu) impact op de directe omgeving (Brabant) door footprint monitoring (stikstof en fosfaatverlaging, verlaging emissies)
 4. Monitoring dierwelzijn (o.a. minimalisatie antibioticumgebruik, stalklimaat, etc.)

Één en ander is meetbaar via de gegevens die verzameld worden op de pilotbedrijven.

Project: FlexNet 20 kW

Aanvrager:

Cellcius B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner:EnnatuurlijkVestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:4 juli 2022Einddatum:
31 maart 2023

Projectomschrijving:

Het Klimaatakkoord heeft één centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met tenminste 49 procent ten opzichte van 1990. Dit doel heeft betrekking op de industrie en de gebouwde omgeving. Voor de industrie is de belangrijkste doelstelling op korte termijn het reduceren van CO2 uitstoot met minimaal 5,3 Mton. Een van de mogelijke routes is het hergebruik van warmte en/of opslag.

Momenteel kan restwarmte enkel naar een gebruiker getransporteerd worden door middel van een transportleiding met warm water, met de bijbehorende energie verliezen. Deze vaste leidingen vereisen een hoge investering en is daardoor economisch niet altijd haalbaar voor kleinere bronnen of afnemers. Dit geldt ook indien de afstand tussen bron en afnemer te groot is.

Binnen het consortium wordt gewerkt aan verrijdbare warmtebatterijen op basis van thermochemische materialen als alternatief voor transportleidingen in warmtenetwerken.

Er zal binnen dit project een proef van principe van de wijk-warmtebatterij gebouwd worden welke opgeladen kan worden vanuit een restwarmtebron, lokaal of centraal. De hardware zal ontworpen en gebouwd moeten worden volgens de volgende technische specificaties:
• Vermogen: 20 kW
• Capaciteit: 200 kWh
• Laad temperatuur: >70 °C
• Ontlaad temperatuur: >80°C

Belangrijk is dat de opstelling verplaatsbaar moet zijn met gangbare transportmiddelen, te koppelen is aan laad- (industrie) en ontlaad- (gebouwde omgeving)-locatie en veilig is voor de omgeving (direct en indirect).

Kijkend naar de Metropool Regio Eindhoven zijn er op dit moment slechts enkele gemeenten (Eindhoven, Veldhoven en Helmond) waar woningen op warmtenetten zijn aangesloten. Een succesvolle Proof of Principle maakt het mogelijk dat ook de andere gemeenten binnen de MRE deze mogelijkheid van verwarming kunnen gebruiken. De restwarmte bronnen zijn in grote mate aanwezig.

Projectresultaat

Met dit project heeft Cellcius in samenwerking met Ennatuurlijk een demonstratiesysteem ontworpen en laten bouwen waarmee de op laboratoriumschaal bewezen technologie aan de markt
gedemonstreerd kan worden. Nu het project is beëindigd wordt het demonstratiesysteem gebruikt om verschillende systeem- en materiaaltesten uit te voeren. Tegelijkertijd biedt het de kans om aan potentiële klanten en geïnteresseerde marktpartijen te laten zien wat het systeem kan en hoe een toepassing eruit kan zien.

2022 2 Cellcius 20 kW warmtebatterij

Project: Connecting

Aanvrager:

TracXon bvVestigingsplaats:Eindhoven
Partner:

Keiron Printing Technologies B.V.

Vestigingsplaats:
Eindhoven
Startdatum:
1 september 2022Einddatum:
31 maart 2023

Projectomschrijving:

Connecting: Nieuwe flexibele connecteringsmethode voor printed electronics op folie

Printed Electronics (of flexibele elektronica) is de technologie waarbij elektronische functionaliteit middels geleidende inkten en druk- en printtechnieken op flexibele folie wordt geproduceerd. Dit additieve proces geeft ontwerp, gewichts- alsook milieuvoordelen.

De techniek is nog deels in de ontwikkelfase, en nog niet alle benodigde componenten kunnen volledig geprint worden. Daarom worden naast gedrukte structuren ook standaard discrete elektronica componenten op de flexibele folies bijgeplaatst. Dit wordt ook wel met hybrid printed electronics (HPE) aangeduid.

Printed Electronics vergt veel kennis over materialen en processen uit verschillende disciplines en is nog lang niet zo ver gestandaardiseerd als in de traditionele printplaten elektronica. Hoewel de vraag hiernaar vanuit de markt nu sterk toeneemt, is nog niet makkelijk om een product idee om te zetten in een flexibele printed electronics vorm, hetgeen de versnelling en industrialisatie van flexibele elektronica sterk belemmert.

De Eindhovense startup Tracxon Technologies specialiseert zich daarom in de ontwikkeling en productie van HPE. Hiervoor zet TracXon in Eindhoven een productielijn op voor de volume-productie van hybride printed elektronica voor derden.

Een van de issues is nog altijd het connecteren van kleine discrete elektronica componenten op de folies. Deze soldeerverbindingen moet zeer betrouwbaar zijn. Dit gaat nu via een zeefdruk proces, waardoor de geleidende lijnen altijd een bepaalde minimale breedte moeten hebben om gezeefdrukt te kunnen worden. Dit zit verdere miniaturisatie in de weg.

Met het MRE CONNECTING project wil Tracxon en haar procespartner Keiron Printing Technologies aantonen dat deze soldeerpasta ook via een laserproces nauwkeurig en betrouwbaar aangebracht kan worden. Hiervoor wordt een nieuw LIFT proces ontwikkeld en een demonstrator gebouwd, waarmee grotere aantallen research samples gemaakt kunnen worden. Daarmee kan het Connect proces gevalideerd worden voor grootschalige toepassingen in de Printed Electronics.

Geprinte elektronica heeft vele toepassingen in bijvoorbeeld signage/ communicatie en wearables. Daartoe worden geprinte tracks voorzien van elektrische componenten zoals LEDs en chips. De moeilijkheid is de interconnectie. De componenten worden geplaatst op folies met een hoge nauwkeurigheid en de soldeer / interconnect wordt geplaatst op de tracks. In het project is door Tracxon gekeken naar methodes om de componenten te plaatsen en een goede interconnectie te krijgen. Keiron heeft gekeken naar de interconnectie depositie met hun unieke LIFT technologie.

2022 2 Tracxon LEDs in miniLED format

Project: Smart Urban Mix; powered by Brainport

Aanvrager:

WoonbedrijfVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:GEVA VastgoedVestigingsplaats:
Best
Partner 2:Gemeente VeldhovenVestigingsplaats:Veldhoven
Partner 3:Gemeente EindhovenVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 4:Fontys HogescholenVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 5:Architectuurcentrum EindhovenVestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:
3 oktober 2022Einddatum:
30 september 2023

Projectomschrijving:

De bijdrage van Brainport aan de Nederlandse economie groeit. En om die groei op pijl te houden staat de regio voor reusachtige, ruimtelijke uitdagingen. Er moeten niet alleen duizenden woningen worden gerealiseerd om technisch talent te kunnen huisvesten, er is ook een enorme behoefte aan innovatie- en productieruimte. Beide opgaven moeten worden aangepakt met aandacht voor een slim mobiliteitssysteem, een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving én opgaven op het gebied van klimaataanpassing, schone energie en inclusiviteit. Haast is geboden. Deze ambities komen niet alleen op één locatie samen, ze moeten ook gelijktijdig en snel worden aangepakt.

Een oplossing om al deze uitdagingen gelijktijdig en slim aan te pakken is de doorontwikkeling van bestaande productiezones in de Brainportregio tot hoogwaardig gemengde stedelijke omgevingen voor zowel wonen, werken, leren én uiteraard produceren. Dit project test deze innovatieve oplossingsrichting aan de hand van een concrete case: de doorontwikkeling van de industriële productiezone De Run in Veldhoven. Het resultaat is een volstrekt nieuw type stadsblok, voortkomend uit een innovatieve methode: de Smart Urban Mix (SUM).

Inmiddels hebben diverse partijen de handen ineen geslagen. GEVA Vastgoed (eigenaar De Run), Woonbedrijf (de grootste woningcorporatie in de regio Oost-Brabant), Gemeente Veldhoven, de Gemeente Eindhoven, Architectuurcentrum Eindhoven en Fontys University of Applied Sciences gaan gezamenlijk deze hoogwaardig gemengde stedelijke omgeving voor wonen, werken, leren én produceren realiseren. De partners vormen een miniatuurversie van de triple helix vanuit het idee dat op die manier snelheid van werken, gekoppeld kan worden aan doeltreffendheid en draagvlak.

Studiegebied: De Run 3000, 5000.

Plangebied: Zone langs Kempenbaan tussen de Genderstraat en de Burg. van Hoofflaan.

Doel: de ontwikkeling van de SUM-prototype op basis van een SUM-tool waarmee gebieden met zowel wonen, werken, leren als produceren kunnen worden ontwikkeld en dat daarmee een antwoord biedt op de grote ruimtelijke opgaven (woningbouw, klimaat, mobiliteit, energie, inclusiviteit)

Aanpak: het ontwerpen, samen met zowel stakeholders, ondernemers als buurtbewoners, van een gemixt stedelijk milieu voor De Run. Dit resulteert in een miniatuur 3D prototype waarmee de impact van een aantal aspecten kunnen worden verkend: divers productie- en werkzones (wat kan blijven, was past niet, wat kan er bij?); diverse woonvormen (welke doelgroepen en welke woonvormen?), kansen voor (beroeps)onderwijs (waar en wat is daar voor nodig?) en welke recreatieve en culturele activiteiten (groene of energiedaken, sport, cultuur, horeca?). In dit ‘learning-by-doing’ proces wordt de concrete testsite (De Run) met een bijbehorende ontwikkelopgave vertaald in zowel een Smart Urban Mix voor deze locatie als een SUM-ontwerptool die ook bij andere gebiedstransformaties kan worden ingezet (in de Brainportregio of elders in Nederland).

Resultaat: een Smart Urban Mix prototype voor De Run én een SUM-tool.

Voor de uitdagingen van Brainport, die ontstaan zijn door haar eigen succes, is het SUM-prototype een onmiddellijke oplossing. De basis daarvoor is een nieuw en innovatief ontwikkelinstrument. Daarmee kan dus een combinatie van wonen, werken, leren en produceren worden gerealiseerd en worden ook de economische, planologische, technische, financiële, ontwerp- en beheervraagstukken inzichtelijk gemaakt en opgelost. De Smart Urban Mix vergroot acuut de oplossingsruimte voor wonen in de stad met het behoud van ruimte voor leren en produceren. Sterker nog, beide innovatieve resultaten dragen bij aan een nieuw vitaal en leefbaar stedelijk woonmilieu hebben nog geen precedent: Smart Urban Mix is ‘powered-by-Brainport’.

Projectresultaat

Er wordt steeds meer ruimte in steden ingenomen door woningen, wat de druk op (betaalbare) werklocaties verhoogt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in onze steden voldoende ruimte is om op een aantrekkelijke en duurzame manier te wonen en te werken? Het concept Smart Urban Mix (SUM) biedt hiervoor een oplossing als stadsverdubbelaar. Door te focussen op duurzame oplossingen op het industrieterrein De Run in Veldhoven, heeft dit project een nieuw stedelijk systeem ontwikkeld waarin wonen, werken en andere voorzieningen samengaan in een groene en levendige omgeving.

2022 2 Smart Urban Mix Smart Urban Mix

Project: Gegevens delen tussen gebruiker en organisatie met privacy als uitgangspunt

Aanvrager:

Globe ProtocolVestigingsplaats:Eindhoven
Partner:Swinkels Family BrewersVestigingsplaats:
Lieshout
Startdatum:
1 juli 2022Einddatum:
31 december 2023

Projectomschrijving:

Heb jij ook wel eens in een datalek gezeten? Heb jij een idee waar je allemaal toestemming voor geeft als je snel op ‘alles accepteren’ klikt bij een cookiewall op een willekeurige website? Zou jij ook graag inzichten hebben in wat er met jouw data gebeurt en wie er allemaal inzage in heeft?

Globe Protocol is een startup uit Eindhoven met als missie om mensen in controle te krijgen over hun eigen persoonsgegevens en daarnaast inzichten te bieden wat er na goedkeuring met hun gegevens gebeurt. Het doel van het product Any |ID is om eindgebruikers privacyvol gegevens te laten delen met organisaties met wie ze dat zelf willen. Any |ID is beschikbaar als Single sign on service. Dat wil zeggen dat mensen met een Any |ID kunnen inloggen bij aangesloten organisaties. Hierdoor kun je de opslag van het Any | ID als bron gebruiken, zonder dat je gegevens telkens opnieuw aan een andere partij hoeft te geven.

Voor bedrijven geeft dit ook verschillende voordelen. Zij krijgen betere inzichten in hun eindgebruikers en zorgen dat zij complementair zijn aan AVG/GDPR en op termijn ook de Data Act 21. Daarnaast is het niet nodig om allemaal eigen inspanningen te doen om meer te weten te komen over hun gebruikers.

De haalbaarheidssubsidie waar Globe Protocol hierbij een aanvraag voor levert, heeft betrekking tot het innoveren van het delen van gegevens tussen eindgebruiker en organisatie met privacy als uitgangspunt. De projectpartner die zich aan ons verbonden heeft om deze pilot te doen, is het Brabantse familiebedrijf Swinkels Family Brewers. Zij zijn het eens met de visie van Globe Protocol dat in de nabije toekomst gegevens van personen niet via third parties (Big tech) verhandeld worden, maar dat dit via een directe uitwisseling gaat. Daarnaast vinden zij dit ethisch ook meer verantwoord. Samen willen wij ontdekken hoe wij de innovatie van datadeling het beste kunnen inrichten. Denk hierbij aan de volgende vragen: gaat dit in bulk? Gaan mensen verstopt achter een alias? Hoe blijft dit verenigbaar met de huidige CRM systemen waarmee e-commerce werkt?

Globe Protocol is zeer blij dat een organisatie als Swinkels zich hiervoor wil inzetten. Met deze innovatie kunnen we namelijk een boel MKB-bedrijven (in de regio!) helpen door een level playing field te creëren. Het is straks namelijk niet meer zo dat degene met het meeste budget de meeste mensen bereikt; mensen kunnen nu zelf actief kiezen door welke partijen zij benaderd willen worden en wat de webshop daar tegenover zet. Daarnaast draagt het bereik van Swinkels mee aan de pilot. Er ontstaat een eerlijker beeld van de werkelijkheid door een veelvoud van datapunten (personen) die zij aandragen ten opzichte van een kleinere webshop, waarbij het een veel langere periode duurt om significante resultaten op te halen.

Hoe ziet de pilot er uit? Any | ID is beschikbaar als single sign on account in de webshop van Swinkels. Door het delen van gegevens (die op elk moment kunnen worden ingetrokken), maakt de klant aanspraak op beloningen in de vorm van kortingscoupons. Globe Protocol wil een innovatie ontwikkelen waarbij de gedeelde gegevens geanonimiseerd/geaggregeerd/gepseudonimiseerd bij de organisatie terecht komen.

De uitkomsten van het onderzoek geven handvatten of:

 • Bedrijven bereid zijn om datadeling door de eindgebruiker te belonen
 • Eindgebruikers data willen delen in ruil voor een beloning
 • anonimiteit/aggregatie/pseudonimisatie gewenst is

Meer informatie

Bas Luijten
Bas Luijten
Procesmanager Economie - Stimuleringsfonds 0402594596 email hidden; JavaScript is required