Subsidie

Tender februari 2023

14 Projecten ontvangen een subsidie van het Stimuleringsfonds.

In de februari tender van het Stimuleringsfonds werden 24 projecten ingediend. 1 project is ingetrokken door de aanvrager, 1 project is niet ontvankelijk verklaard. 8 projecten zijn na beoordeling niet in aanmerking gekomen voor een subsidiebijdrage. De 14 projecten die een bijdrage ontvangen richten zich op (Duurzame) energie, Creatieve Industrie, Kunstmatige Intelligentie, Life Sciences & Health, Overig en Overige High Tech. De projecten worden uitgevoerd in de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Valkenswaard.

Gezamenlijk ontvangen de 14 projecten een bijdrage van € 664.507,-- uit het Stimuleringsfonds. De totaal aangejaagde investering is € 1.465.914,-- Daarmee bereiken we een multiplier van 2,2.

Overzicht van de tender

ProjectToegekende bijdrageTotale investeringAard van het project
Plug & play gesloten kunststof MED verdampersysteem

€ 50.000

€ 129.000

(Duurzame) energie
Future Festival Bar

€ 50.000

€ 100.000

Creatieve Industrie
Pick-and-place speed revolution

€ 50.000

€ 100.000

Overige High Tech
Alert ICE

€ 48.507

€ 97.014

Life Sciences & Health
Assistieve en coöperatieve mobiele robotica, ondersteuning niet-patiëntgebonden taken in healthcare

€ 46.000

€ 92.000

Life Sciences & Health
INSPECT-system

€ 50.000

€ 100.000

Overige High Tech
Precisiereiniging grote onderdelen

€ 50.000

€ 100.000

Overige High Tech
Laio

€ 50.000

€ 175.000

Kunstmatige Intelligentie
Improved UTI Testing

€ 44.000

€ 90.000

Life Sciences & Health
Audio Feedback Sport-applicatie

€ 50.000

€ 103.000

Overige High Tech
MYSA

€ 50.000

€ 100.000

Overige High Tech
Urban Air Mobility Hub

€ 50.000

€ 127.900

Overige High Tech
Samen Biobased Bouwen

€ 26.000

€ 52.000

Overig
Hightech Aerodynamics

€ 50.000

€ 100.000

Overige High Tech

Totaal

€ 1.465.914

€ 664.507Informatie over alle projecten

Project: Plug & play gesloten kunststof MED verdampersysteem

Aanvrager:

CEVAP Technology B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:

Kuypers Kunststoftechniek B.V.

Vestigingsplaats:
Bladel
Partner 2:UniCool B.V. Vestigingsplaats:Zwolle
Startdatum:
1 februari 2023Einddatum:
1 juli 2024

Projectomschrijving:

CEVAP Technology heeft in nauwe samenwerking met Kuypers Kunststoftechniek een kunststof Multi-Effect-Destillatie (MED) verdamper ontwikkeld t.b.v. het zuiveren van vuilwater afvalstromen gericht op lastige verontreinigingen in industriële processen op laag volume.

De CEVAP verdamper betreft een open systeem dat nog aangesloten moeten worden op een externe koel- en verwarmingsbron. Dit kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

In onderhavig project beoogt CEVAP Technology met projectpartners Kuypers Kunststoftechniek en UniCool een prototypesysteem te ontwikkelen waarbij de CEVAP verdamper wordt gekoppeld aan een warmtepomp.

Gedachte is dat een warmtepomp zowel als warmtebron als koelbron kan dienen met als gevolg dat een gesloten systeem ontstaat die enkel nog aangesloten dient te worden aan het elektriciteitsnet (plug & play).

Gevolg: kosten van het totale systeem kunnen fors omlaag, aansluiting wordt verregaand vereenvoudigd en warmtepomp kan opgewekte energie recirculeren waardoor energieverbruik fors gereduceerd kan worden.

Kortom: Mocht men slagen dan kan men een unieke installatie op de markt brengen want de huidige kunststof CEVAP verdamper is al uniek qua techniek, materiaal en onderhoud en al helemaal in combinatie met een warmtepomp als voedingsbron waardoor een kosteneffectief gesloten verdampersysteem ontstaat.

Project: Future Festival Bar

Aanvrager:

Future State B.V.Vestigingsplaats:Best
Partner:
GoodSpeedVestigingsplaats:
Eindhoven
Startdatum:
1 februari 2023Einddatum:
31 juli 2024

Projectomschrijving:

Aanleiding
De Nederlandse festivalbranche bruist en groeit hard, maar loopt door grote personeelstekorten tegen haar beperkingen op. Om de groei van de branche en de bijdrage aan de recreatieve en culturele sectoren die hiermee geleverd wordt vast te houden, is een efficiëntieslag nodig. Een erg arbeidsintensief onderdeel van de festivalorganisatie is de festivalhoreca, in het bijzonder festivalbars. Door capaciteitsproblemen zijn lange rijen en bijbehorende frustraties eerder regel dan uitzondering. Ook is de foutmarge bij bestellingen hoog. Dit is ook Future State en Goodspeed niet ontgaan. Deze initiatiefnemers van dit project zijn actief in respectievelijk de automatiseringstechniek en metaaltechniek, maar hebben een bijzondere affiniteit met de festivalsector. Uit deze affiniteit en hun technisch inzicht is het idee ontstaan om automatisering naar festivals te brengen en de Future Festival Bar te ontwikkelen. Door middel van automatisering wordt bovendien het risico op personele problemen voor festivalorganisaties verlaagd. Zo kunnen zij de kwaliteit van festivals hoog houden, ook wanneer een deel van het personeel uitvalt.

Doel
Future State en Goodspeed zullen samenwerken om het festivalbarsysteem van de toekomst te ontwikkelen; de Future Festival Bar. Dit barsysteem adresseert het meest arbeidsintensieve onderdeel van de festivalbar, en neemt deze bottleneck weg door de inzet van digitalisering en automatisering. Daarmee willen initiatiefnemers de volgende doelstellingen realiseren:

 • Een reductie van benodigde arbeid in een festivalbar bar van 60 tot 75%. Daarmee wordt schaars personeel vrijgemaakt voor hoogwaardiger werk op de festivals, waardoor de recreatieve en culturele waarde van het festival versterkt wordt.
 • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van barpersoneel op festivals.
 • Het tot een minimum beperken van foutieve bestellingen en verkeerde betalingen.
 • Flexibelere inzet van barpersoneel; de Future Festival Bar vereist vrijwel geen eerdere bar- of horecaervaring. Er is nauwelijks inwerken of bijscholing noodzakelijk.
 • Het significant verkorten van wachtrijen aan festivalbars.

Resultaat
De ontwikkeling van de Future Festival Bar zal resulteren in hoogwaardigere werkgelegenheid bij festivals en hoogwaardige werkplaatsen voor technici in de exploitatie van de Future Festival Bar. Ook draagt het versterken van de festivalsector in de regio bij aan de aantrekkingskracht van de regio, een belangrijke factor voor de vitaliteit van de toeristische sector. Daarnaast is de Future Festival Bar een goed startpunt voor verdere innovatie in bestel- en serveersystemen, waardoor mogelijk ook in andere sectoren nieuwe toegevoegde waarde geleverd kan worden.
Impact op de regio
He project levert een bijdrage aan het maatschappelijk en economisch regionaal belang. Cultuur en recreatie zijn belangrijke aspecten in het welzijn van inwoners van de regio. Festivals spelen hierin een groeiende rol in vrijwel alle lagen van de bevolking. Een verbetering van de festivalervaring raakt daarmee een zeer brede groep in de samenleving. Daarnaast ondersteunt het project Future Festival Bar de lokale maakindustrie en de (technische) onderhoudssector. Ook helpt de Future Festival Bar de regio nog aantrekkelijker te maken voor festivals en recreatie, waarmee ook de toeristische aantrekkingskracht van de regio versterkt wordt. Bij succesvolle afronding van het project zijn initiatienemers voornemens de ontwikkelde techniek uit de Future Festival Bar door te ontwikkelen en toe te passen op een breder spectrum logistieke uitdagingen in de horeca. Zo vormt de Future Festival Bar het fundament voor verdere innovatie binnen de regio.

Project: Pick-and-place speed revolution

Aanvrager:

Smart Robotics B.V.Vestigingsplaats:Best
Partner:
Vincitech B.V.Vestigingsplaats:
Beekdaelen
Startdatum:
1 februari 2023Einddatum:
31 juli 2024

Projectomschrijving:

Aanleiding
De Nederlandse consument kiest steeds vaker voor winkelen in de digitale omgeving. Deze blijvend stijgende trend binnen de e-commerce resulteert in de noodzaak voor vele ondernemers om logistieke capaciteiten te verhogen. Voor mkb’ers zijn (micro) distributiecentra (DC’s) het kloppend hart van deze logistieke capaciteiten. Echter, de regio Eindhoven kan de vraag naar bedrijfsruimte niet bijhouden, er is een enorm tekort aan personeel in de sector en het regionale stroomnet kan eigenlijk geen DC’s meer aan. Kortom, er is voor mkb’ers noodzaak om binnen (micro) DC’s sneller pakketten te kunnen behandelen zonder hiervoor drastische in vierkante meters te moeten groeien of aanvullend personeel aan te moeten nemen. Er is behoefde aan een snelheidsrevolutie, één die past binnen de bestaande bedrijfsvoering van ondernemers uit de Metropool Regio Eindhoven.

Probleemstelling en doel
Gezien de beperkende (markt)omstandigheden zal de snelheidsrevolutie moeten plaatsvinden binnen geautomatiseerde logistieke processen. Echter, in tegenstelling tot (multi)nationale ondernemingen kunnen mkb’ers niet elk uniek pakket voorsorteren en geoptimaliseerd verwerken binnen hun DC’s. De standaard voor deze ondernemers is het inzetten van de pick-and-place robot, één die alle unieke items van a naar b verplaatst alsof ze allemaal “het zwaarste pakket zijn”. De snelheid van het proces wordt bepaald (en dus beperkt) aan de hand van het zwaarste pakket. Hiernaast maken pick-and-place robots slechts gebruik van camera foto’s om vooraf de pakketten te lokaliseren. Tijdens processtappen (verplaatsing) worden de camera’s niet gebruikt, de robots hebben eigenlijk “hun ogen dicht”.

Aanvragers beogen dan ook de robots van een extra zintuig te voorzien om dit proces slimmer, efficiënter en dus sneller te maken. Door een extra zintuig, gevoel, te integreren zullen de robots hun handeling aan onder andere gewicht van pakketten kunnen aanpassen. Het gevoel zal bewerkstelligd worden door het ontwikkelen van een loadcell (mogelijk) geïntegreerd in een vacuüm-robotgripper. De aansturing van de robot zal plaatsvinden op basis van onderdrukmetingen en (deep-learned) point cloud vision. Dit zal vervolgens (naar alle waarschijnlijkheid) worden geïntegreerd in de gehele keten van een (micro) DC. Door de aansturing te integreren in de overkoepelende besturingssystematiek van de keten verwachten de partners om eventueel ook dat de andere processen zich aanpassen op de verhoogde verwerkingssnelheid van de pick-and-place robot. De doelstelling is om de verwerkingssnelheid van de pick-and-place robots te verhogen naar minstens 1.000 pakketten per uur, door sneller en/of meerdere pakketten tegelijkertijd te kunnen verplaatsen.

Resultaat
De beoogde snelheidsrevolutie draagt bij aan verschillende doelstellingen vanuit zowel het samenwerkingsakkoord MRE als de meerjarenagenda Brainport Eindhoven. Tevens biedt het project economische toegevoegde waarde, zowel in lokaal gecreëerde content als het toekomstperspectief voor de regio Eindhoven. Het verhogen van pakkethandeling zal ertoe leiden dat mkb’ers hun huidige DC’s toekomstbestendiger maken, zonder te moeten zoeken naar nieuwe vierkante meters. Hiermee blijven bestaande bedrijfsterreinen relevant en wordt er ruimte gelaten voor water en groen. Bijkomend creëert de innovatie ruimte (overnemen van ongewenste menselijke arbeid) voor het omscholen van (toekomstig) personeel richting hogere functies en het verlagen van het personeelstekort richting toekomstbestendigere lokale ecosystemen.

Ook zullen lokale toeleveranciers en dienstverleners worden ingezet gedurende dit project, hetgeen weer bijdraagt aan meer werkgelegenheid. Zeker wanneer de markt van de innovatie zich verspreidt over het gehele land. De ontwikkeling is er namelijk één die niet alleen regionaal, maar ook (inter)nationaal afgezet kan worden binnen het mkb. Aanvullend is er potentie voor vervolgtrajecten in snelheidsrevoluties van robots als palletizers, lopende band werk en toepassingen binnen de maakindustrie (zoals machine- of autobouw). Tot slot biedt het project de mogelijkheid tot het maken van een verduurzamingssprong, door huidige trends te doorbreken, innovatie te focussen op bestaande processen en weg te blijven van ongewenste uitbreidingen.

Project: Alert ICE

Aanvrager:

4 People CommunicationsVestigingsplaats:Nuenen
Partner:
2B FrankVestigingsplaats:
Helmond
Startdatum:
1 april 2023Einddatum:
31 december 2024

Projectomschrijving:

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie, dit aantal zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen. Alzheimer Nederland heeft 4 People Communications uitgedaagd om met een oplossing te komen om mensen met dementie langer veilig en hun mobiliteit te vergroten vanuit een veilig gevoel. Dit is de start van Alert ICE wat veel breder voor meerdere doelgroepen en instanties inzetbaar blijkt te zijn! De groep mensen met dementie en ieder ander die in een risicogroep (vb. dementie verdwalen, hart en vaat ziekten, epilepsie-, diabetes, allergieën, verward gedrag en vele andere aandoeningen.) komen regelmatig in situaties waarin acute hulp en juiste informatie gewenst door passanten.

Het samenwerkingsverband binnen dit project bestaat uit de maatschappelijke betrokken bedrijven: 4 People Communications (E-health, innovatie & vormgeving) & 2B Frank (business expert en netwerker).

Fase 1 met als doel van dit project is om een beveiligd “draagbaar” medisch noodzakelijke informatie bij een calamiteit eenvoudig digitaal inzichtelijk te maken om zo de veiligheid en zelfredzaamheid van mensen te verhogen.

Dit wordt gerealiseerd middels de ontwikkeling van een beveiligd platform met autorisatie structuur o.b.v. profielen waar men persoonlijke gegevens digitaal kan toevoegen en kan aangeven wie wat mag inzien. Personen dragen een herkenbare clip met Alert ICE logo welke een unieke NFC-tag bevat. Passant(en), zorg personeel of de ambulancedienst kan in geval van een calamiteit direct actie ondernemen door met hun eigen mobiele telefoon op het Alert ICE clipje met logo te tikken / taggen. Vervolgens wordt en na gelang de rechten passant of professioneel hulpverleners toegang gegeven tot het platform en is informatie zoals de naam, geboortedatum, noodzakelijke (medische) informatie, en button met informatie hoe te direct handelen (bv reanimatie) en navigatie en bv. vijf contactpersonen/instanties die direct gebeld kunnen worden, meteen beschikbaar. De drager kan deze gegevens bij verwarring ook zelf opvragen met zijn mobiele telefoon (incl. navigatie naar huisadres o.b.v. coördinaten die worden opgeslagen) en noodknop. Zo wordt de veiligheid vergroot en kan sneller en doeltreffend worden gehandeld bij verdwalen of calamiteit voor het welzijn van de Alert ICE drager.

Fase 2 is toekomst gericht een Alert ICE hulpverleners APP als de digitale oplossing. Direct de juiste cliënt data beschikbaar voor hulpverleners tijdens een calamiteit. Essentieel bij het direct vaststellen van de juiste diagnose en inzetten van de nodige zorg om letsel of sterfte te voorkomen!

Project: Assistieve en coöperatieve mobiele robotica, ondersteuning niet-patiëntgebonden taken in healthcare

Aanvrager:

Lamers Robotics Holding B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner:
TU/eVestigingsplaats:
Eindhoven
Startdatum:
1 februari 2023Einddatum:
31 juli 2024

Projectomschrijving:

De maatschappij worstelt met een ernstig tekort aan verpleegkundigen in de ziekenhuiszorg. Dit is een
probleem wat al reeds vele jaren zichtbaar is. De Covid crisis heeft dit probleem verder versterkt.
Daarnaast hebben we te maken met leegloop onder verpleegkundig personeel, een grote groep welke
in de komende jaren met pensioen zal gaan. Een dubbele vergrijzing (van zowel personeel als
patiënten) versterkt dit probleem. Hiervan is is een gedeelte op te lossen door processen in het
ziekenhuis efficiënter in te richten, door wervingscampagnes op te zetten, verpleegkundigen een reëler
salaris te bieden en helpt het om personeel van buiten Nederland te werven. Dit gaat echter niet
voldoende zijn.

Het is de visie van de aanvrager dat we dit probleem enkel op kunnen lossen door slimme technologie
in te zetten, waarmee de verpleegkundigen ondersteunt worden in hun werk. De warme hand zorg, zorg
aan het bed van de patiënt, is en blijft mensenwerk. Iets wat men niet moeten willen vervangen door
technologie. De aanvrager richt zich specifiek op het ontlasten van de niet-patiëntgebonden taken van
de verpleegkundigen. Dit zijn taken die vaak repetitief en fysiek zwaar zijn, en veelal ook weinig
voldoening geven voor de verpleegkundige om te doen. Door juist deze taken over te nemen door
slimme technologie komt tijd/capaciteit beschikbaar voor betere zorg van de patiënt. Het leidt niet alleen tot een gereduceerd tekort aan verpleegkundig personeel, maar ook tot een betere kwaliteit van zorg.

Het doel van dit project is te komen tot de inzet van slimme, assistieve en coöperatieve robotica op
verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Dit word bereikt door middel van de ontwikkeling van een rijdend
robotplatform welke niet-patiëntgebonden taken overneemt van de verpleegkundigen. Voorbeelden
hiervan zijn: het bezorgen en halen van medicijnen, medische supplies en lab monsters.

De nieuwe aanpak die hierbij gekozen is, maakt gebruik van dynamische wereldmodellering en
computer visie gebaseerde kunstmatige intelligente, welke de omgeving van de robot in kaart brengt. Hiermee is het mogelijk robots in de zeer complexe omgeving van het ziekenhuis te integreren

Project: INSPECT-system

Aanvrager:

Nobleo Embedded B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner:
Vencomatic Group B.V.Vestigingsplaats:
Eersel
Startdatum:
1 februari 2023Einddatum:
31 december 2023

Projectomschrijving:

Aanleiding
Op dit moment moet nog veel handmatig werk worden verricht in pluimveestallen. Zo worden diverse inspecties per dag uitgevoerd om, onder meer, op dode dieren, zoals kippen, te controleren. Deze inspecties zijn fysiek zwaar werk doordat de gehele stal, de laagste tot hoogste niveaus waar kippen leven, nauwkeurig gecontroleerd moet worden. Een dode kip kan namelijk leiden tot ziektes, zoals vogelgriep, waarna mogelijk de gehele stal geruimd moet worden. Daarnaast zorgen dode dieren voor onrust onder de andere dieren wat kan leiden tot minder (ei)productie. Deze handmatige inspecties vinden plaats onder onaangename omstandigheden; stallen zijn warm, vies en geven een onprettige geur af. Onder meer door krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om medewerkers te vinden die (onder meer) deze inspecties willen uitvoeren. Door de minder prettige werkomstandigheden worden sommige inspectie afgeraffeld waardoor dode dieren blijven liggen met alle gevolgen van dien.

Doelstelling
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen het INSPECT-system om dode kippen met 98% zekerheid binnen 24 uur te herkennen. Het systeem zal bestaan uit een hardware onderdeel (een zogenoemde module) gericht op de identificatie van dode kippen en een embedded software platform om (onder meer) deze informatie gericht te presenteren aan pluimveehouders. Uiteindelijk zal het mogelijk moeten zijn dat meerdere hardware modules worden ontwikkeld door deze projectpartners of derde partijen welke aan het embedded software platform gekoppeld kunnen worden. In een eventueel vervolgtraject zou er additionele herkenningssoftware, eventueel in combinatie met additionele hardware-onderdelen, ontwikkeld kunnen worden voor bijvoorbeeld buiten nest eieren, kapot materieel en andere vreemde objecten. Uiteindelijk zou een uitgebreid INSPECT-system in combinatie met het embedded platform zelfs de gehele monitoring van de stal kunnen automatiseren. Door alle informatie overzichtelijk en duidelijk te presenteren aan de pluimveehouder wordt zo de productie efficiënter (onder andere door eventuele preventieve maatregelen), de werkzaamheden prettiger (door kortere tijd in de stal) en de omstandigheden voor de dieren diervriendelijker.

Impact op de regio
Dit project leidt tot economische toegevoegde waarde voor de regio middels een stijging van de omzet voor de projectpartners, hun lokale toeleveranciers en hun klanten. Door de verwachte afzet voorzien zowel Nobleo als Vencomatic de noodzaak om meer medewerkers aan te nemen. Daarnaast zullen zij ook meer producten en diensten afnemen van lokale partners waardoor ook deze bedrijven meer medewerkers nodig hebben. Verder zullen de afnemers van het INSPECT-system efficiënter, veiliger en diervriendelijker kunnen produceren. Daardoor zullen ook deze partners economische waarde toevoegen aan de regio.

De afzet van het INSPECT-system zal in het begin landen in de regio, maar zal zich daarna (inter)nationaal verspreiden. Het merendeel van de economische toegevoegde waarde van deze productie zal ten goede komen van de Metropoolregio Eindhoven. Ondanks dat in het projectplan is gesteld dat deze ontwikkeling menselijk werk vervangt, zal deze innovatie leiden tot meer werkgelegenheid. De fysiek zware activiteiten onder onprettige omstandigheden worden beperkt waardoor meer mensen beschikbaar zijn voor andere en prettigere werkzaamheden. Zeker door de huidige krapte op de arbeidsmarkt komt deze ontwikkeling daarom de economisch toegevoegde waarde van de regio ten goede. De beoogde ontwikkeling draagt dan ook bij aan het beschikbaar stellen van vakmensen en verminderen van het personeelstekort, een ontwikkeling waarvan elke onderneming binnen de regio de vruchten plukt.

Project: Precisiereiniging grote onderdelen

Aanvrager:

Omneo SystemsVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:
IWC InternationalVestigingsplaats:
Emmeloord
Partner 2:Lemmens MetaalbewerkingVestigingsplaats:Bergeijk
Startdatum:
1 februari 2023Einddatum:
2 februari 2024

Projectomschrijving:

Achtergrond: In hightech productieprocessen is reinheid van het allergrootste belang. Met name in de
halfgeleider-, elektronica- en metaalbewerkingsindustrie vinden productieprocessen (deels) binnen
vacuüm omstandigheden plaats. Reinheid is in dat geval cruciaal: de kleinste, moleculaire verontreiniging kan resulteren in beschadiging van machines of mislukte producties.

Maakbedrijven ondervinden grote uitdagingen als het gaat om reinheid:

 • Hoge reinheidsspecificaties: Ten eerste eisen OEM’ers zoals ASML, Thermo Fisher en Zeiss
  dat halffabricaten worden aangeleverd tegen uiterst strenge reinheidsspecificaties. Dat stelt
  toeleveranciers voor een probleem:
  • Enerzijds weten zij niet hoe ze de hoge reinheidseisen kunnen meten en/of behalen.
   Anderzijds hebben veel toeleveranciers (met name verder weg in de keten) voorheen
   nooit te maken gehad met (strenge) eisen rondom reinheid. Nu de sector zich meer
   bewust is van het belang van reinheid, moeten toeleveranciers plotseling aan strenge
   eisen voldoen. Dat is een groot probleem, omdat deze bedrijven de kennis missen over
   reinheid en het rein inrichten van productieprocessen.
  • Grote onderdelen: doordat producten zoals chips steeds krachtiger en geavanceerder worden,
   worden de machines om ze te maken steeds groter. Alle onderdelen boven een omvang van
   80x80x80 cm (lxbxh) vormen een probleem voor bestaande reinigingsmethodes.

Doelstelling: het ontwikkelen van een proefopstelling voor het efficiënt reinigen van grote onderdelen uit de hightech maakindustrie, tegen de hoogste reinheidseisen. De focus ligt op het valideren van de
technische haalbaarheid van de beoogde reinigingsmethode.

Resultaat: een gevalideerde proefopstelling bij Lemmens Metaalbewerking. Daarmee wordt de
technische haalbaarheid van de beoogde reinigingsmethode aangetoond. Na afloop van het project wil
penvoerder Omneo op basis van de projectresultaten een gerobotiseerde eindoplossing ontwikkelen.
Innovativiteit: De innovativiteit van het project zit in de volgende aspecten:

 • Grote onderdelen: de proefopstelling is bedoeld voor het reinigen van grote, complexe objecten
  (>80x80x80 cm). Bestaande oplossingen maken namelijk gebruik van technieken (m.n.
  dampreinigers en ultrasone baden) die alleen maar effectief zijn tot ongeveer 80 cm in omvang.

 • Undine Technologie: dit is een innovatieve, effectieve en water- en energiebesparende
  reinigingstechniek afkomstig uit de voedingssector. Deze techniek is potentieel geschikt voor het
  reinigen van delicate onderdelen binnen de high tech maakindustrie tegen zeer strenge eisen en
  vormt een belangrijke onderscheidende factor voor de projectpartners.
 • Undine Technologie: dit is een innovatieve, effectieve en water- en energiebesparende
  reinigingstechniek afkomstig uit de voedingssector. Deze techniek is potentieel geschikt voor het
  reinigen van delicate onderdelen binnen de high tech maakindustrie tegen zeer strenge eisen en
  vormt een belangrijke onderscheidende factor voor de projectpartners.
 • Meten en analyseren: de projectpartners beogen een energie-efficiënt systeem te realiseren,
  door het toepassen van restgasanalyse (RGA) gedurende het reinigingsproces, om tijdens het
  reinigen de reinheid te bepalen. Zo kan de reiniging gestopt worden wanneer de gewenste
  reinheid is behaald. Dat gebeurt nog nergens binnen de cleaning sector.

Consortium: Penvoerder van het project is Omneo Systems uit Eindhoven. Omneo is regionaal één van
de meest deskundige bedrijven op het gebied van industriële reinheid. Het bedrijf werkt samen met IWC International (Emmeloord) aan het ontwikkelen van de Undine-technologie ten behoeve van het reinigen van industriële onderdelen tegen strenge reinheidseisen. Lemmens Metaalbewerking (Bergeijk) werkt binnen dit project aan het testen en valideren van de proefopstelling binnen haar productieprocessen.

Economisch toegevoegde waarde: In het project wordt als volgt economisch toegevoegde waarde voor
de regio geleverd:

 • Omneo Systems gebruikt de projectresultaten voor het (op een eigen locatie) inrichten van een
  gerobotiseerde “wasstraat”, voor het reinigen van complexe objecten. Hiermee verwacht het
  bedrijf in 2026 een (extra) jaaromzet te realiseren van €5.000.000.
 • Gezamenlijk verwachten de regionale partners Omneo en Lemmens in 2026 tot 15 FTE aan extra
  werkgelegenheid te realiseren.
 • Regionale (high tech) maakbedrijven, met name partijen in de toeleverketen naar grote OEM’ers
  zoals ASML, verstevigen hun positie in de sector wanneer zij toegang hebben tot de unieke kennis
  die in dit project wordt ontwikkeld.

Project: Laio

Aanvrager:

just news BVVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:
fruitpunch.aiVestigingsplaats:
Eindhoven
Partner 2:ChunkXVestigingsplaats:Eindhoven
Startdatum:
1 april 2023Einddatum:
31 maart 2024

Projectomschrijving:

De aanvraag wordt gedaan door Just News BV, omdat het idee voor Laio hier ontstaan is.
Just.news is een dochteronderneming van Media52 BV, dat tot op heden vooral bekend is van
het merk Innovation Origins. Laio is bedoeld voor beide platforms, en uiteindelijk ook voor de
buitenwereld. Just.news richt zich op short form nieuwsvideo’s (via een eigen app en social
media); Innovation Origins richt zich op het (achtergrond)verhaal van innovatie. Beide
merken hebben betrouwbare, geloofwaardige journalistiek als uitgangspunt.

Laio is de AI-ondersteunde nieuwsgenerator van just.news en Innovation Origins. Met Laio,
dat voortbouwt op ChatGPT en aanverwante natural-language technologieën, kunnen we drie
belangrijke zaken realiseren die voor de eigen organisatie en de buitenwereld van belang zijn:

 • Laio kan artikelen construeren op basis van een ingevoerde URL van een persbericht.
  Het persbericht zelf is de basis, maar het wordt ontdaan van de meest ronkende
  bewoordingen en aangevuld met relevante extra informatie. De output is een artikel
  dat na controle door een eindredacteur geschikt is voor publicatie. In eerste instantie
  is dit bedoeld voor Innovation Origins, later ook voor licentiëring aan derden.
 • Laio maakt van een uitgebreid persbericht of achtergrondartikel een script voor een
  short video. In eerste instantie is dit bedoeld voor just.news, later ook voor licentiëring
  aan derden.
 • Laio maakt achtergrondartikelen op basis van de input van een redacteur. De
  redacteur stelt gerichte vragen, krijgt daarop een aantal trefwoorden en een intro als
  antwoord. De trefwoorden kunen worden aangevuld, net als de vragen. Daarna biedt
  Laio 10 links naar relevante artikelen. Deze kunnen worden aangevinkt voor zover ze
  inderdaad relevant zijn voor een artikel. Daarop creëert Laio voor elke aangevinkte
  link een inleiding, op basis warvan definitief besloten kan worden de inhoud te
  betrekken bij het artikel. Vervolgens vraagt de redacteur Laio het achtergrondartikel te
  maken, waarna het artikel geproduceerd wordt. Ook worden onderaan het artikel de
  gebruikte bronnen met een link vermeld. De redacteur kan hiermee een definitef
  artikel maken, al dan niet aangevuld met eigen toevoegingen. Ook dit deel van Laio
  kan uiteindelijk via licentiëring aan derden worden aangeboden.

Laio is door deze onderscheiden functionaliteiten en zijn geavanceerde
taalverwerkingsvaardigheden geschikt voor zowel just.news als Innovation Origins. Partners
in het project zijn - naast moederbedrijf Media52 - fruitpunch.ai en ChunkX, twee in
Eindhoven gevestigde AI-startups die zich samen met ons gaan richten op het bouwen van de
‘machine’ die waardenvrije selectie en samenstelling van het videonieuws kan garanderen.

De geleverde innovatie met Laio heeft een technisch en maatschappelijk aspect: 1) Technisch:
AI wordt gebruikt voor een opinieloze, puur-feitelijke selectie en verwerking van het nieuws,
inclusief een presentatie die redacties helpt in hun contentverwerking. 2) Maatschappelijk: het
resultaat is een nieuwsfeed die gegarandeerd op feiten berust. Daarmee is het een antwoord
op (en weerwoord tegen) nepnieuws.

Media52 is al sinds 2015 gevestigd in Eindhoven. Een succes van Laio zal ervoor zorgen dat de
Brainportregio een nog grotere trekpleister zal zijn voor mediatalenten. Er zijn logische
dwarsverbanden met diverse Brainportorganisaties, zoals start-ups (onder meer als directe
partner in dit project), onderwijsinstellingen (voor talenten, stages en kennis), en
koepelorganisaties zoals Brainport Development.

Totale geplande projectkosten voor jaar 1 zijn €175.000. Bij MRE zouden we graag aanspraak
maken op €50.000. De subsidie wordt concreet aangevraagd als hulpmiddel bij de bouw en
uitrol van de technologie achter Laio. Marktkansen: Laio ondersteunt primair de
verdienmodellen van just.news en Innovation Origins. Dankzij Laio kunnen we een hoger
bereik genereren en daarmee zowel hogere advertentieinkomsten krijgen (just.news) als
aantrekkelijker worden voor betalende partners (Innovation Origins). Het ultieme doel is
echter om Laio zelf commercieel te gaan inzetten. Dat gebeurt via licentiëring. Ons doel is om
in de loop van jaar 2 al winst te maken. De aandacht voor ChatGPT heeft de marktkansen voor
een functionaliteit als Laio sterk vergroot.

Project: Improved UTI Testing

Aanvrager:

ShanX medtech BVVestigingsplaats:Eindhoven
Partner:
FontysVestigingsplaats:
Eindhoven
Startdatum:
15 februari 2023Einddatum:
14 februari 2024

Projectomschrijving:

Hundreds of millions of people suffer from Urinary Tract Infections (UTIs) every year worldwide. Abdominal pain, frequent urination and pain during urination, fever and lower back pain, are a few symptoms associated to UTIs. Though these are clinical symptoms, a UTI often comes paired with inability to do work, participate in social activities and embarrassment. Properly diagnosing a UTI is still a challenge for the doctor because the current available tools are not accurate enough.

ShanX Medtech is developing a next generation device which can both diagnose a UTI and subsequently indicate optimal antibiotic treatment. Fontys Hogeschool Natural Sciences offers practice oriented education and leads applied research in the field of microbiology.

In this project, the two consortium partners will develop the next iteration of a prototype system which can reliably diagnose a UTI.

Project: Audio Feedback Sport-applicatie

Aanvrager:

Albert van AbbeVestigingsplaats:Eindhoven
Partner:VolstVestigingsplaats:
Eindhoven
Startdatum:
1 mei 2023Einddatum:
31 oktober 2024

Projectomschrijving:

Aanleiding en probleemstelling
In de topsport dient techniek zo effectief en efficiënt mogelijk te zijn. Sporters hebben behoefte om hun trainingen te optimaliseren. Zoals drummers in de studio, maar ook tijdens optredens gebruik maken van een clicktrack, zouden sporters hier ook gebruik van kunnen maken. Ons idee is om innovatieve digitale technologie toe te passen op muziek, teneinde daarmee trainingen effectiever en leuker te maken. Met dit project wordt middels audio-feedback richting gegeven aan de sporter voor het houden van een beter ritme in haar bewegingen. Door realtime data te verzamelen en middels (ritmische)
geluiden terug te koppelen, kunnen sporters input krijgen over hun directe prestaties en deze optimaliseren. Bovendien zouden coaches graag tools in handen krijgen waarmee zij trainingsprogramma’s kunnen verbeteren. Door realtime dataverzameling krijgen zij ook de mogelijkheid om bij negatieve afwijkende waarden te interveniëren, waardoor iemand mentaal beter gaat presteren of niet geblesseerd raakt.

Doel
Het doel van het project is om binnen 18 maanden een proof of concept van deze audio feedback technologie te ontwikkelen waarbij sporters via ontworpen geluid beter ritme kunnen houden in hun slag / bewegingen. De feedback kan ook sturing bieden aan de sporter (bijvoorbeeld bij marathon training). Middels het systeem kan ook de coach direct feedback geven via een draadloze verbinding en de parameters van de audiofeedback tijdens het trainen aanpassen. Met behulp van deze producten wordt het leuker om te trainen en neemt de effectiviteit van trainingen toe.

Partners
Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen:
Van Abbe https://www.albertvanabbe.nl/
Volst BV https://volst.nl/
Cluster Sports & Technology
Stichting Fieldlab Zwemsport (SFZ)
Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
KNWU

Project: MYSA

Aanvrager:

MYSA BVVestigingsplaats:Eindhoven
Partner:
2M engineering LimitedVestigingsplaats:
Valkenswaard
Startdatum:
1 februari 2023Einddatum:
31 december 2023

Projectomschrijving:

MYSA: Bewust leren ademen als basis voor een gezonder en evenwichtiger leven

Ademhaling is een fundamenteel aspect van ons leven, met een belangrijke impact op onze gezondheid. Het leveren van zuurstof en het verwijderen van koolstofdioxide zijn cruciale functies van de ademhaling. Een gemiddelde volwassene ademt ongeveer 17.000 tot 30.000 keer per dag, variërend van 12 tot 20 keer per minuut. Deze frequentie is afhankelijk van factoren zoals het activiteitenniveau, emoties, stress en gezondheid.

Hoe we die ademhalen is ook van invloed op ons leven. Het is o.a. van invloed op onze spijsvertering ons autonome zenuwstelsel, en ook van invloed op onze emotionele gezondheid. Het is algemeen bekend dat ademhalingsoefeningen, zoals ademhalingstherapie en yoga, kunnen worden gebruikt om stress, angst en zelfs depressie te verminderen. Het is daarom essentieel om bewust te zijn van onze ademhaling en de manier waarop we ademen.

Ademhaling doen we echter dermate onbewust dat we er vaak te weinig aandacht aan besteden. MYSA wil daarom mensen gaan ondersteunen bij het verkrijgen van een bewuste ademhalingsroutine, als de basis voor een gezond en evenwichtig leven. Echter, het ontbreekt nog aan geschikte tools om ons in onze hectische dagelijkse praktijk tot een bewuste ademhaling te komen.

MYSA wil daarom op basis van hybrid printed electronics een slimme kleding ontwikkelen dat de gebruiker helpt en persoonlijk coached naar een goede ademhalingsroutine. MYSA, het eerste beoogde slimme trainingsshirt voor consumenten, maakt ademhalingsoefeningen intuïtief voelbaar door middel van vibrotactiele stimulatie. Gebruikers kunnen daarmee overal en op elk moment van de dag toegang hebben tot de kracht van gezond ademen.

In dit MRE project willen MYSA bv en haar ontwikkelpartner 2M Engineering een eerste stap zetten richting een eerste goed produceerbaar MYSA shirt, en daarmee het shirt en bijbehorende elektronica te valideren voor grootschalige consumententoepassingen.

Project: Urban Air Mobility Hub

Aanvrager:

HTCE Site Management B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner 1:
Qualified B.V.Vestigingsplaats:
Eindhoven
Partner 2:5G HubVestigingsplaats:Eindhoven
Partner 3:Hippocampus, Ocean B.V.Vestigingsplaats:Panningen
Partner 4:SPS France, BeneluxVestigingsplaats:Laarbeek
Partner 5:Vebego Cleaning Services B.V.Vestigingsplaats:Hoensbroek
Partner 6:Trigion Beveiliging B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner 7:Compass Group International B.V.Vestigingsplaats:Amsterdam
Startdatum:
1 februari 2023Einddatum:
2 februari 2024

Projectomschrijving:

Momenteel is het wettelijk enkel toegestaan om drones handmatig en in het zichtveld te besturen. Wanneer drones autonoom mogen opereren maakt dit de weg vrij voor nieuwe toepassingen. Dat kan resulteren in significante efficiëntiewinst en kostenbesparende effecten voor o.a. de vakgebieden: beveiliging, dak- en gevelinspectie, surveillance (verkeersleiding, crowd management), medische spoedbezorging (AED, medicatie, BHV), meteorologie, landbouw en op den duur zelfs passagiersvervoer.

In januari 2023 is een Europees framework voor kaderwetgeving genaamd U-space in werking gesteld. U-space staat voor het onbemande luchtruim en bijbehorend verkeersmanagementsysteem om het toenemende droneverkeer in de Europese Unie in goede banen te leiden. Een implementatie van Nederlandse drone-regelgeving conform de U-space richtlijnen laat echter nog op zich wachten. Zo geven Nederlandse (semi-)overheidsinstanties (Rijksoverheid, Inspectie Leefomgeving en Transport, Infrastructuur en Waterstaat) aan dat ze met gemeenten en markpartijen aan het kijken zijn hoe het systeem eruit zou moeten zien. Het kan t/m eind 2023 of zelfs tot medio 2024 duren voordat marktpartijen lokaal aan de slag kunnen.

Om toe te werken naar een grootschalige inzet van autonome drones, is het noodzakelijk dat testomgevingen worden opgericht om nu al kennis en ervaringen uit praktijkvoorbeelden te genereren. In deze testomgevingen wordt dronetechnologie ontwikkeld en worden concrete use cases gesimuleerd. Daarbij wordt aandacht besteed aan de praktische, technische, veiligheid technische, sociale, ethische, weersgevoelige en juridische aspecten van autonome drones. Met deze informatie kunnen (lokale) overheidsorganen en bedrijven leren van de resultaten op het gebied van een effectief en verantwoord gebruik van autonome drones in de praktijk. Deze testgegevens dragen hierdoor bij aan de vormgeving en implementatie van bijbehorende wetgeving waarmee autonome drones versneld een weg naar de praktijk vinden.

Het doel van dit project is dan ook het onderzoeken van de haalbaarheid van de Urban Air Mobility Hub (UAM Hub) als test- en demonstratieomgeving voor toepassingen voor autonome drones en de bijbehorende technologieën op High Tech Campus Eindhoven (HTCE). HTCE is als ministad de unieke test locatie voor dronetoepassingen door de hoge concentratie van innovatieve tech-bedrijven, privaat grondgebied, deelname in het FF2020 project en samenwerking met geïnteresseerde dienstverleners met ieder hun eigen toepassingen voor autonome drones. Vanuit dit bedrijvencluster wordt collaboratief gewerkt aan de ontwikkeling van autonome drones geschikt voor een variëteit aan doeleinden. Daarbij worden gemeenschappelijke kansen en uitdagingen gezamenlijk geadresseerd. Concrete use cases worden verkend, ontwikkeld en getest met oog op het behalen van efficiëntiewinst, en/of kostenbesparingen voor de aangesloten partijen en maatschappelijke voordelen. De deelnemende partijen binnen dit project zijn High Tech Campus Eindhoven, Qualified, Trigion, Vebego, Compass Group, SPS, Ocean en 5G Hub.

Een dergelijke test- en demonstratieomgeving voor autonome drones in de gebouwde omgeving bestaat nog niet in Zuid-Nederland. Er wordt binnen deze omgeving veel focus gelegd op het creëren van meerwaarde voor regionale dienstverlenende ondernemingen uit verschillende sectoren. Door te richten op de actuele vraagstukken van deze bedrijven met betrekking tot drones wordt onderzocht hoe de diensten van deze ondernemingen verbeterd kunnen worden. De UAM Hub draagt zo bij aan de economische versterking van de deelnemende partijen. Daarnaast zorgen High Tech Campus Eindhoven, Qualified en 5G Hub voor een directe aansluiting met overige relevante eindgebruikers binnen de Brainport regio om de economische voordelen breder te verspreiden in de regio. De beoogde UAM Hub wordt een open test- en demonstratieomgeving waarbij vele organisaties uitgenodigd worden waaronder mkb-ondernemingen, (semi-)overheden en studententeams. Deze laagdrempeligheid maakt het voor kleinere organisaties eenvoudiger om aan te sluiten. Hierdoor krijgen deze organisaties de kans om innovatieve technieken te testen opdat zij deze vervolgens succesvol kunnen vermarkten. Voorbeelden van innovatieve technieken die geïmplementeerd worden zijn 5G als communicatiemethode voor het drone-netwerk en AI voor efficiëntere routeberekening van drones en computer vision.

Project: Samen Biobased Bouwen

Aanvrager:

Stichting Innovatiehuis de PeelVestigingsplaats:Helmond
Partner 1:
Waterschap Aa en MaasVestigingsplaats:
's-Hertogenbosch
Partner 2:Stichting Building BalanceVestigingsplaats:Doetichem
Startdatum:
27 maart 2023Einddatum:
27 maart 2024

Projectomschrijving:

De vernatting van de Peel biedt een oplossing voor veel problemen, waaronder bodemdaling, C(O2)-uitstoot, uitspoeling van meststoffen naar het oppervlaktewater, verlies van veenlandschap, verlies van biodiversiteit, en het gevaar op veenbranden. Natte teelten zoals riet, wilg en lisdodde gedijen bij natte omstandigheden en worden gebruikt voor verschillende toepassingen, met name in de bouw. Het bouwen met natuurlijke materialen, ook wel biobased bouwen genoemd is een duurzaam alternatief voor traditionele bouwmethoden. De ontwikkeling van een nieuwe marktketen voor de teelt, verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen biedt kansen voor agrariërs, de industrie en bouwers. Het project ‘Samen Biobased Bouwen‘ (SBB) richt zich op het vormen van deze marktketen.

In het SBB- project wordt in ca. 12 maanden en in vier verschillende fasen met ondernemers uit de drie verschillende domeinen (agro, industrie, en bouw) gezocht naar een nieuw samenwerkingsmodel, gericht op ketensamenwerking en goed partnership. In verschillende bijeenkomsten en sessies worden per domein keuzes gemaakt over gewassen, verwerkingsprocessen en toepassingen, en er worden afspraken gemaakt over leverings- en inkoopvoorwaarden. Het concrete en meetbare resultaat van het project bestaat uit 1) een business case voor de oprichting van een marktketen, 2) het ketencontract waarin agrariërs, verwerkers, en bouwers zich committeren tot de oprichting van de marktketen, en 3) de investeringsagenda waarin onrendabele kosten van de opstartfase resulteren in een financierings- en/of investeringsvraag.

Het ontstaan van een nieuwe marktketen voor biobased materialen van natte teelten biedt kansen voor alle partijen in de keten. Agrariërs kunnen met een toekomstbestendig verdienmodel naast economische resultaten ook een substantiële bijdrage leveren aan enkele grote maatschappelijk opgaven. Verwerkers ontwikkelen nieuwe oogst- en verwerkingsprocessen, en bouwers creëren nieuwe toepassingen voor biobased materialen. De tijd voor de oprichting van een nieuwe marktketen is naast wenselijk ook optimaal.

Het SBB-project sluit naadloos aan bij aan de transitie van het landelijk gebied door de ontwikkeling van alternatieve economische dragers. Door als regio voorloper te zijn in de ontwikkeling van een nieuwe marktketen biedt dit kansen voor nieuwe en schaalbare bedrijvigheid gericht op de verwerking van biobased grondstoffen. Daarnaast draagt de grootschalige verwerking en toepassing van natuurlijke bouwmaterialen bij aan het creëren van een gezondere en prettigere leefomgeving voor de inwoners van de regio.

Naast de rol van de Stichting Innovatiehuis de Peel als aanjager en regisseur van het SBB-project zijn beide het Waterschap Aa en Maas en de Stichting Building Balance sterke projectpartners in het project. Beide partijen benadrukken de kansen en noodzaak voor de oprichting van een nieuwe marktketen in de Peel, en leveren samen met het Innovatiehuis een substantiële bijdrage aan de activiteiten en financiële middelen om het project tot een succes te brengen.

Project: Hightech Aerodynamics

Aanvrager:

KuBus Corporate B.V.Vestigingsplaats:Eindhoven
Partner:
Mecal Semiconductor Product Development BVVestigingsplaats:
Eindhoven
Startdatum:
2 februari 2023Einddatum:
1 augustus 2024

Projectomschrijving:

Aanleiding
Hoewel aerodynamica voor veel hightech toepassingen een cruciale rol speelt, kunnen huidige analyse- en optimalisatietechnieken onvoldoende nauwkeurig omgaan met de driedimensionale complexiteit van aerodynamica. Door de aannames en versimpelingen die met de huidige techniek moeten worden toegepast, zijn deze technieken van beperkte waarde voor toepassingen waarbij geometrie op de micrometer nauwkeurig moet worden geoptimaliseerd op aerodynamisch gedrag.

Projectpartners Scope Cycling en Mecal High-Tech/Systems zullen binnen dit project een nieuwe analyse- en optimalisatietechniek ontwikkelen op basis van Computational Fluid Dynamics (CFD). Door verschillende technieken te integreren beogen partners hiermee een hogere optimalisatieresolutie te behalen dan tot nu toe mogelijk met bestaande methodes. Ontwikkeling van een hoog-aerodynamische wielenset voor de wielersport op topniveau zal hierbij een eerste toepassing zijn, maar tevens zien projectpartners veelbelovende spin-off mogelijkheden voor toepassing binnen andere ontwikkelingen. Ontwikkeling van aerodynamische en robuuste oplossingen voor transport middels (gedeelde) e-bikes en last-mile transport is voor Scope een logische eerste uitbreiding na afloop van het project. MECAL ziet grote toegevoegde waarde voor ontwikkelingen gericht op enerzijds zonnecel ontwikkelingen en anderzijds de semicon-industrie.

Resultaten
Binnen dit project zal een nieuwe analyse- en optimalisatietechniek worden ontwikkeld op basis van CFD. Hiermee wordt een nieuwe hoog-aerodynamische wielenset ontwikkeld, waarmee vervolgens windtunneltests uitgevoerd zullen worden ter validatie van de techniek. Tot slot zal een technische inventarisatie worden uitgevoerd voor doorontwikkeling van de CFD techniek voor nieuwe hightech toepassingen.

Werkpakketten
Het project is opgedeeld in de volgende vier werkpakketten;
• Werkpakket 1 – Ontwikkeling en testen van de CFD techniek
• Werkpakket 2 – Ontwikkeling en opbouw wielenset prototype
• Werkpakket 3 – Validatie CFD techniek en wielenset
• Werkpakket 4 – Evaluatie en inventarisatie doorontwikkeling CFD techniek

Aansluiting met regionale agenda’s
In zowel de Regionale Agenda als in de Brainport Agenda wordt realisatie van de mobiliteitstransitie en van de energietransitie aangemerkt als twee van de belangrijke opgaves voor de Metropool Regio Eindhoven. Vanuit hun core business zien projectpartners voor beide regionale opgaves een grote toegevoegde waarde in de ontwikkeling van de nieuwe CFD techniek; enerzijds voor de ontwikkeling van duurzame geëlektrificeerde mobiliteitsoplossingen, anderzijds voor toepassing in de ontwikkeling van nieuwe zonneceltechnieken.

Projectresultaat

In het hightech aerodynamisch project hebben de partners KuBus Corporate en Mecal gezamenlijk een aerodynamisch optimalisatiemodel ontwikkeld, toegepast en gevalideerd voor high-end racefietswielen. Met behulp van dit model is het snelste, meest aerodynamische racefietswiel op de markt ontwikkeld. De kern van de ontwikkelingen binnen dit project is een algoritme dat op basis van 3D-simulatie stap voor stap toewerkt naar aerodynamische optimalisatie van de vorm van de velg van het gehele wiel.

Ku Bus Corporate B V Opstelling bij windtunneltests bij Silverstone Sports Engineering Hub

Meer informatie

Bas Luijten
Bas Luijten
Procesmanager Economie - Stimuleringsfonds 0402594596 email hidden; JavaScript is required