Calendar

Raadstafel21

Data informatie:

13 dec. 2023, 19:30 |

Agenda Raadstafel21

Woensdag 13 december 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Sommedia, Achtseweg Zuid 157C, 5651 GW Eindhoven

1. 19.30 uur: Ingekomen stukken en mededelingen
- Verslag bijeenkomst 25 oktober 2023

2. 19.35 uur: Toelichting Mobiliteit
Inhoud: In het samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven is afgesproken dat we (de 21 gemeenten) programmatisch gaan samenwerken. Hiervoor hebben we inhoudelijke kaders nodig en een organisatie die hier uitvoering aan kan geven. Mathijs Kuijken en Marcel Lemmen (voorzitter en vicevoorzitter poho mobiliteit MRE) geven een toelichting op de onderwerpen en processen die in 2024 verder uitgewerkt gaan worden.

In 2024 werken we toe naar besluitvorming rondom de regionale visie mobiliteit en het multimodale mobiliteitspakket

Het is van belang dat de 21 gemeenten in de regio op hoofdlijnen hetzelfde idee hebben van het toekomstige mobiliteitssysteem. Daarom is in 2023 een concept visie regionale mobiliteit ontwikkeld. In 2024 wordt aan de 21 gemeenten gevraagd om hiermee in te stemmen.

Op basis van de visie wordt een multimodaal mobiliteitspakket uitgewerkt. Hierin zijn de regionale opgaven en programma’s opgenomen. Het multimodale mobiliteitspakket wordt gebruikt om afspraken te maken met Rijk, provincie en gemeenten over het uitvoeren van maatregelen.
Vorm: Toelichting en gesprek.
Bijlage: -

3. 20.20 uur: Positie Raadstafel21 t.a.v. Algemeen Bestuur
Inhoud: Tijdens de laatste raadstafel21 van 25 oktober 2023 is gezamenlijk gesproken over de rol van de raadstafel21 en de toegevoegde waarde. Er is verzocht aan de voorzitter om een voorstel op te stellen over de rol van de raadstafel21 en daarbij het statuut van de gemeenschappelijke regeling te betrekken. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ontstaat ook de mogelijkheid om de rol en bijbehorende taken te borgen.

Naast het maken van een keuze omtrent het takenpakket zijn in dit voorstel nog twee keuzes opgenomen. Dit zijn achtereenvolgens de positie van de raadstafel21 in het algemeen bestuur en de mogelijkheid die is opgenomen in de wet gemeenschappelijke regeling voor een vergoeding van de leden van de raadstafel21 en/of (vice-)voorzitter.
Vorm: In gesprek met elkaar.
Bijlage: Memo + passage uit statuut GR m.b.t. bevoegdheden Raadsleden

4. 21.05 uur: Stand van zaken Metropoolconferentie 10 januari 2024
Inhoud: Op 10 januari 2024 vindt er weer een Metropoolconferentie plaats. Deze wordt gehouden bij de High Tech Campus in Eindhoven. Tijdens de vergadering wordt er een toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. de voorbereidingen.
Vorm: Toelichting.
Bijlage:

5. 21.10 uur: Data Raadstafel21 in 2024
Inhoud: Voorstel voor de vergaderdata van de Raadstafel21 voor 2024 zijn: 28 februari, 3 juli, 30 oktober en 18 december (laatste 2 data kunnen nog worden aangepast n.a.v. eventuele verandering rol en taken Raadstafel21.
Vorm:
Bespreken:
Bijlage:

6. 21.10 uur: Toelichting op studio Sommedia
Inhoud: Deze vergadering vindt vanavond plaats in studio Sommedia. Sven Braats geeft een toelichting op de studio.
Vorm:
Toelichten.
Bijlage: -

7. 21.25 uur: Rondvraag 21.30 uur: Sluiting. Informeel samenzijn om 2023 af te sluiten.