Calendar

Raadstafel21

Data informatie:

05 jul. 2023, 19:30 |

Agenda Raadstafel21

Woensdag 5 juli van 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Raadszaal gemeente Veldhoven


19.30 uur: Ingekomen stukken en mededelingen

19.35 uur: Toelichting Economie: Proces bedrijventerreinenprogrammering

Inhoud:

Bedrijventerreinenbeleid is formeel subregionaal georganiseerd. De MRE voert enkel coördinatie om te zorgen dat vanuit de regio eenduidig wordt gecommuniceerd en afgestemd met de provincie. Dit is op dit moment bijzonder actueel, omdat de provincie in september 2022 de nieuwe prognoses voor de bedrijventerreinenbehoefte tot 2030 heeft vastgesteld. Op basis van deze prognoses wil de provincie met de regio tot nieuwe programmeringsafspraken komen. Frank Rombouts, wethouder in Reusel-De Mierden en vanuit die rol ook vanuit De Kempen vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg Bedrijventerreinen, geeft een toelichting op het proces om tot deze nieuwe programmeringsafspraken te komen.

Vorm:

Toelichting en gesprek.

Bijlage:

-

20.05 uur: wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRE vanwege wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Inhoud:

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Doel van deze wijziging is de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. De wijzigingen moeten voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen zijn geïmplementeerd. Naast deze wetswijziging geven ook andere ontwikkelingen aanleiding de regeling te wijzigen en deze nu mee te nemen.
Het Algemeen Bestuur wordt op wo. 5 juli 2023 voorgesteld de concept wijziging vrij te geven aan de gemeenten met het verzoek uiterlijk 15 november 2023 een reactie te geven. Deze reacties worden betrokken bij de definitieve wijziging. Het Algemeen Bestuur zal in februari 2024 voorgesteld worden de definitieve wijziging vrij te geven voor vaststelling door alle raden en colleges, zodat de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling MRE op 1 juli 2024 door publicatie in werking treedt. De ambtelijke Begeleidingsgroep GR MRE neemt jullie mee in de voorgenomen wijzigingen.

Vorm:

In gesprek met elkaar over de mogelijkheden die de nieuwe wet met zich mee brengt voor de functie van de leden van de Raadstafel21 met als doel op basis van de discussie bekijken of er behoefte is aan een gezamenlijke motie of amendement.

Bijlage:

-

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur 5 juli 2023

Inhoud:

Voorafgaand aan de vergadering van de Raadstafel21 heeft de vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden. Ton van Happen en Ton Pulles geven een terugkoppeling over de vergadering.

Vorm:

Toelichten.

Bijlage:

-


21.15 uur: Stand van zaken excursie Raadsleden naar ASML

Inhoud:

Momenteel is een werkgroep bezig met het organiseren van een excursie naar ASML voor de raadsleden van de 21 regiogemeenten. Floris Schoots geeft tijdens de vergadering een korte toelichting over de stand van zaken.

Vorm:

Informeren.

Bijlage:


21.20 uur: Metropoolconferenties 22 november 2023

Inhoud:

In september wordt een extra conferentie georganiseerd over de Schaalsprong. Op woensdagavond 22 november houden we weer een reguliere Metropoolconferentie voor raadsleden én collegeleden. Dit keer in het Huis van Waalre. Uitvraag is wie er wil meedenken over het programma van deze Metropoolconferentie.

Vorm:

Toelichten

Bijlage:

-


21.30 uur: Rondvraag


21.35 uur: Sluiting