Calendar

Dagelijks Bestuur d.d. 11 mei 2020

Data informatie:

11 mei 2020, 10:00 | 1 h

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 11 mei 2020.

1. Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

Bijlage: Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen met de beschreven Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat en het vrijgeven voor bespreking in het portefeuillehoudersoverleg economie
 2. Als regionaal budget voor dit herstelplan het positieve resultaat jaarrekening 2019 en daarmee samenhangende middelen van ruim
  € 1.200.000 en het overschot Stimuleringsfonds van € 800.000 in te brengen voor het maatregelenpakket in dit herstelplan.
 3. De regionale besluitvorming volgens, in overeenstemming met de beschreven procesgang in dit voorstel in zetten richting AB.

BESLUIT:
Akkoord, ook met het procesvoorstel. Het DB benadrukt het belang van draagvlak bij de 21 gemeenten. Daarom wordt onderschreven om het plan bij de 21 colleges te sonderen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de rol van de Commissie Financiën. Conform voorstel wordt besloten.

In de brief aan de gemeenten het proces goed toelichten.

Aan de taskforce worden toegevoegd:

Tonny Meulensteen: wethouder Laarbeek (De Peel)

Daan de Kort: wethouder Veldhoven (vice-voorzitter poho)

3b Amendement gemeente Reusel-De Mierden m.b.t. Kadernota Begroting 2021

Bijlage 1: Brief van Reusel-De Mierden

Bijlage 2: Amendement 1

Bijlage 3: Amendement 2

Bijlage 4: Brief aan Reusel-De MIerden

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van de amendementen zoals de gemeenteraad van Reusel-De Mierden deze heeft aangenomen.
 • Kennisnemen van de brief college gemeente Reusel-De Mierden aan Metropoolregio Eindhoven.
 • Instemmen met reactie DB Metropoolregio Eindhoven op brief college gemeente Reusel-De Mierden.

BESLUIT:
Akkoord.

5. Vervolg aanhouding besluit tijdelijke noodregeling voor startups i.v.m. Coronacrisis

VOORSTEL:

Kennis nemen van de huidige stand van zaken. Verzoek om bijdrage is nu niet aan de orde en daarom bijdrage vooralsnog afwijzen.

BESLUIT:
Akkoord

6. Benoeming lid Adviesgroep Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

Dhr. Eddy Allefs (HighTechXL) benoemen als lid van de Adviesgroep Stimuleringsfonds ter invulling van de vrijgekomen plek door het terugtreden van dhr. Bosch.

BESLUIT:
Akkoord.

Afgesproken wordt dat E. Blanksma namens het DB een kennismakingsgesprek heeft met de Adviescommissie Stimuleringsfonds.

7. Adviezen m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging en aangehouden aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- High Tech Automotive Campus

- Creative Suites in Kazerne & Loods

- Photon Delta: Going the extra mile!

- Future Living

- Chemo Embolisatie

- BCTL Awareness, meetingpoint and navigator IP

- Doorontwikkeling van The Hub Eindhoven

- Goed Wijzer

- Coalitie Medtech

- Dexter

- RoBoSculpt calibration unit

- HyperTension

- Veldhovense liftmast

- Long-Haul mm-Wave Links

- Podotemp

- Teugelsensor paardensport

- InQbator

- eFlex

2. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:

 • Realisatie Cluster: Smart Health producten en Data Intelligence
 • Pilot CHESS
 • Luminescent Solar Concentrators
 • Cross Laminated Timber (CLT) van Peppelhout

3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de eerder aangehouden projecten:

- Samenwerking in de High-Tech keten € 50.000

- De slimme digitale medicijncoach € 50.000

- DigitalTwin Platform € 30.000

- PROCES Patiënt Real-time Oriented Clinical Expert System € 50.000

BESLUIT:
Akkoord

9. Concept-agenda vergadering Algemeen Bestuur woensdag 1 juli 2020

VOORSTEL:

 • Voorgesteld wordt:
 • In te stemmen met de concept-agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 1 juli 2020. Aandachtspunt daarbij is of de bespreking van de stand van zaken dossier Landgoed Gulbergen gewenst is en gezien het vertrouwelijke karakter wenselijk is in een digitale setting.
 • Onder voorbehoud van de gunstige bijstelling van de Corona-maatregelen vooralsnog in te stemmen met het houden van een digitale vergadering.
 • Voor het praktisch inregelen van deze digitale vergadering gebruik te maken van de ervaringen en faciliteiten van de gemeente Eindhoven.

In uw vergadering van 22 juni 2020 zullen wij u
vervolgens informeren over de praktische details.

BESLUIT:
Akkoord. Ingezet wordt op een fysieke vergadering van het AB op 1 juli in het gemeentehuis van Eindhoven.

10. Besluitenlijst 6 april 2020

VOORSTEL:

Instemmen met de besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 6 april 2020.

BESLUIT:
Akkoord.

11. Stand van zaken proces en inhoud concept-RES

VOORSTEL:

Kennisnemen van de stand van zaken van proces en inhoud van de concept-RES.

BESLUIT:

Akkoord.

12. Planning Werkprogramma 2021

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van planning op hoofdlijnen voor werkprogramma 2021.

BESLUIT:

Akkoord.

14. Ingekomen stukken

Bijlage 1: Brief Interbestuurlijk toezicht 1

Bijlage 2: Brief Interbestuurlijk toezicht 2

Bijlage 3: Brief Interbestuurlijk toezicht 3

Bijlage 4: Brief BZK Novi

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT:

Akkoord.