Calendar

Dagelijks Bestuur 9 oktober 2023

Data informatie:

09 okt. 2023, 10:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 9 oktober 2023.

1. Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekeningen en verzoek tot looptijdverlenging

VOORSTEL:

 1. Goedkeuring te verlenen aan de einddeclaratie van de projecten:
  - Smart Tennis
  - ThemiX
 2. Geen goedkeuring te verlenen aan het verlengen van de looptijd van het project:
  -PSV Top Performance Center

BESLUIT:
Akkoord.

2. Metropoolconferentie 10 januari 2024

VOORSTEL:

Instemmen met:

 • 3 regioconferenties per jaar
 • 10 januari 2024 als eerstvolgende datum
 • Deze organiseren in samenspraak met subregio's

BESLUIT:

Akkoord.

3. Voorstel voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur woensdag 25 oktober 2023

VOORSTEL:

Vaststellen van de agenda en voorbereiden van deze vergadering

BESLUIT:

Akkoord.

4. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 11 september 2023

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst DB 11 september 2023

BESLUIT:

Akkoord.

5. Regionale mobiliteitsfonds

VOORSTEL:

BESLUIT:

Het DB neemt instemming van de voortgang en de gekozen opzet van het regionale mobiliteitsfonds.

Het DB wil een aanvullend advies m.b.t. de rol/positie van de raden bij het formaliseren van het mobiliteitsfonds via een SOK

6. Programmabureau energietransitie MRE

 • Kennisnemen van het akkoord van het Poho energietransitie op de doorontwikkeling van de organisatie op het programma energietransitie.
 • Instemmen met de doorontwikkeling naar een programmabureau energietransitie.

BESLUIT:

Akkoord.

7. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 11 september 2023

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 11 september 2023

BESLUIT:

Akkoord. In het besluit m.b.t. voorzieningen/brede welvaart expliciet de inhoudelijks scope van het besluit benoemen.
Het DB heeft besloten om 2 leden van het DB, zijnde Marinus Biemans en Stijn Steenbakkers, onderstaande opdracht nader uit te werken en hierover in januari 2024 dit terug te brengen in het DB:

1. Stel een, niet limitatieve, beschrijving op wat onder basisvoorzieningen en topvoorziening(en) wordt verstaan. Differentieer deze op 3 schaalniveau’s, te weten lokaal (dorp/ wijk of stad), (sub-)regionaal en bovenregionaal.

2. Kwantitatieve analyse van huidige situatie én van gewenste situatie irt. ruimtelijke planning van basisvoorzieningen en topvoorzieningen

a. Bouw voort op systematiek Eindhoven (zie rapport Strategy unit verkenning voorzieningenniveau Eindhoven feb. ‘22)

b. Bij de gewenste situatie dienen de reeds ingezette ontwikkelpaden (verstedelijkingsstrategie, ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant, perspectief brede welvaart) als uitgangspunt.

3. Voer een kwalitatieve analyse uit, vanuit een gesprek met stakeholders/ multidisciplinaire aanpak, om inzicht te geven in trends op voorzieningenbehoefte.

a. Betrek bij de kwalitatieve analyse ook de ‘staat’ van de basisvoorzieningen (financiën enz.)

b. Wie draagt welke verantwoordelijkheid voor welke voorzieningen, en wat is de invloed van de overheid daarop?

c. Welke onderdelen van voorziening zijn al binnen andere poho’s belegd? (o.a. energievoorziening, mobiliteitsvoorziening)

d. Wat is de kwalitatieve wens beschouwd vanuit de schaalsprong wat we willen en kunnen?

4. Vertaal de uitkomsten van bovenstaande deelopdrachten naar een ruimtelijk kader (planning ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant)