Calendar

Dagelijks Bestuur 9 november 2020

Data informatie:

09 nov. 2020, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 9 november 2020.

0. Besluitenlijst d.d. 12 oktober 2020

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 oktober 2020.

BESLUIT:

Vastgesteld.

1. Concept-werkprogramma 2021 -vrijgave zienswijzen-

VOORSTEL:

 • In te stemmen met het concept-werkprogramma 2021 zoals dat is opgesteld door en voor de 21 gemeenten.
 • Het concept-werkprogramma 2021 na opmaak vrij te geven voor de zienswijzeprocedure van 11 november 2020 t/m 2 februari 2021

BESLUIT:
Akkoord.

2. Vaststellen kadernota Begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Vaststellen van de Kadernota Begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven conform bijgaand concept voorstel voor het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:
Akkoord.

3. Probleemanalyse ‘samenwerking in uitvoering van de opgaven’

 • Onderling het gesprek aangaan over de thematiek zoals in deze notitie geschetst.
 • Het belang onderschrijven van een goede regionale samenwerking op alle niveaus voor het behalen van onze ambities, de aansturing, het behouden van draagvlak, het efficiënt kunnen inzetten van capaciteit en middelen en het efficiënt beheren van bijdragen van andere overheden.
 • Afhankelijk van de discussie in het Dagelijks Bestuur, de opdracht geven aan de directeur van de Metropoolregio Eindhoven tot het laten uitvoeren van een verkennend onderzoek om te komen tot scenario’s voor het organiseren van de uitvoering. Dit onderzoek vindt plaats met en door de betrokken (gemeente)ambtenaren, gefaciliteerd vanuit team MRE en begeleid door een onafhankelijk bureau. In het onderzoek zal een splitsing worden gemaakt tussen beide thema’s energietransitie en mobiliteit. Het verstrekken van de opdrachten voor deze verkennende onderzoeken zal plaatsvinden in samenwerking met de betrokken poho’s.

BESLUIT:
DB heeft er kennis van genomen en is van mening dat dit vraagstuk via de lijn van de betreffende Poho’s verder moet worden opgepakt.

8. Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven (peildatum 1 oktober 2020), inclusief begrotingswijziging

VOORSTEL:

 • Vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2020.
 • Instemmen met het bijgaand concept voorstel AB en agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2020.

BESLUIT:
Akkoord.

9. Adviezen m.b.t. eindafrekening en looptijdverlenging Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- Ontwikkelen innovatieve productielijn Smart Tag TicTag

- Automatic Laserparthandeling

- ehvLINC Legal & Tax Incubator

- Medical VR platform

- Project CORE

- Forklift warehouse management system

2. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor het project:

Goed geschoolde Jongeren

BESLUIT:
Akkoord.

10. Afwijking aanbestedingsregels 2 opdrachten RES-proces

VOORSTEL:

 • In lijn met artikel 7.4 van het Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio instemmen met hanteren van de hogere grens van €125.000 (zegge: éénhonderdenvijfentwintigduizend euro) voor enkelvoudig onderhands aanbesteden m.b.t. de inzet van bureau Bosch en Van Rijn en de afspraak maken met de provincie dat zij ons hiervoor (door)factureren.
 • In lijn met artikel 7.4 van het Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio instemmen met hanteren van de hogere grens van €214.000 (zegge: tweehonderdenveertienduizend euro) voor meervoudig onderhands aanbesteden m.b.t. de inzet van bureau Erac en de afspraak maken met de provincie dat zij ons hiervoor (door)factureren.

BESLUIT:
Akkoord.

11. Agenda vergadering Algemeen Bestuur woensdag 16 december 2020

VOORSTEL:

Vaststellen agenda vergadering Algemeen Bestuur
woensdag 16 december 2020.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van de vergadering
 3. Vaststellen concept-notulen d.d. 30 september 2020 en
  overzicht Toezeggingen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. -Vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Algemeen Bestuur
  i.v.m. tijdelijk terugtrekken voorzitter t.b.v. bestrijding Coronacrisis
  -Proces technische aanpassing Gemeenschappelijke Regeling
  Metropoolregio Eindhoven 2021
 6. Voorstel vertegenwoordiging Metropoolregio Eindhoven in Vereniging
  van Contractanten Afvalsturing Brabant
 7. Voorstel samenwerking vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen (GGD Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven)
 8. Voorstel vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2020 Metropoolregio Eindhoven
 9. Voorstel vaststellen Kadernota 2022 Metropoolregio Eindhoven
 10. Voorstel toekomstperspectief Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 11. Rondvraag en sluiting

BESLUIT:
Akkoord. De vergadering zal fysiek worden gehouden i.v.m. met een vertrouwelijk agendapunt.

14. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie vermelding ingekomen stukken.

BESLUIT:
Akkoord.