Calendar

Dagelijks Bestuur 9 maart 2020

Data informatie:

09 mrt. 2020, 09:00 | 9.00 - 11.00 uur

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 9 maart 2020.

B1. Besluitenlijst 17 februari 2020

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 17 februari 2020.

BESLUIT:
Akkoord.

B2. Behandelen concept begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven, incl. Meerjarenfinancierings- overeenkomst Brainport Development NV 2021-2024
Bijlage 1: Ontwerp Begroting 2021

Bijlage 2: Meerjarenfinancieringsovereenkomst Brainport 2021 - 2024

Bijlage 3 Concept-aanbiedingsbrief aan raden

VOORSTEL:

  1. Instemmen met de concept begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en met het voorstel meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024.
  2. De concept-begroting 2021 en meerjarenovereenkomst Brainport voorleggen aan de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten voor 15 maart 2020 met het verzoek hier voor 20 mei 2020 een zienswijze op te geven.
  3. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

BESLUIT:
Akkoord met dien verstande dat in deze begroting de aanpassing in de bedrijfsvoering (kosten ICT) niet worden meegenomen. Dit komt aan de orde bij het integrale advies over de bedrijfsvoering o.a. in relatie met de 4 GR-en.

De meerjarenfinanciering Brainport wordt, na bespreking van de indexering, ongewijzigd vrijgegeven voor een zienswijze van de gemeenten.

B5. Agenda Algemeen Bestuur 18 maart 2020

VOORSTEL:

Kennis nemen van de definitieve agenda Algemeen Bestuur 18 maart.

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda van de vergadering
  3. Vaststellen concept-notulen d.d. 18 december 2019 en overzicht Toezeggingen
  4. Ingekomen stukken en mededelingen
  5. Voorstel invullen vacatures Adviescommissie Gulbergen, Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Algemene vergadering Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant
  6. Rondvraag en sluiting

BESLUIT:
Akkoord.

B6. Metropoolconferentie 25 maart 2020

VOORSTEL:

Kennis nemen van het programma en de locatie voor de Metropoolconferentie 25 maart 2020.

BESLUIT:
Akkoord.