Calendar

Dagelijks Bestuur 8 maart 2021

Data informatie:

08 mrt. 2021, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven 8 maart 2021.

  1. Behandelen Concept-begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

  1. Instemmen met de Concept-begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven.
  2. De Concept-begroting 2022 voorleggen aan de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten voor 15 maart 2021 met het verzoek hier voor 20 mei 2021 een zienswijze op te geven.
  3. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

BESLUIT:
Akkoord.

Aanbiedingsbrief aanpassen en in lijn brengen met de boodschap over de inhoudelijke opgaven en de samenwerking in de Metropoolregio.

4. Adviezen m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging en aangehouden aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- Summa International

- DEP Project

- Esp Next Level Ecologisch Science Park Eindhoven

- Eindhoven op de kaart: Een community voor Artificiële Intelligentie (AI)

- Free Space Optical Communication

- De interactieve Smartwalk route

- RoBoSculpt Head Fixation

2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:

- Mestverwerkingssysteem voor vermindering ammoniakuitstoot

3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage aan het eerder aangehouden project:

- Geautomatiseerde videoanalyse en feedback voor excellente tennisprestaties € 50.000

BESLUIT:
Akkoord.

6. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 8 maart 2021

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 8 maart 2021.

BESLUIT:
Akkoord.

8. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie afzonderlijk ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT:
Akkoord.