Calendar

Dagelijks Bestuur 8 februari 2021

Data informatie:

08 feb. 2021, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven 8 februari 2021.

1. Voorstel 2e tranche Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat: Adviesregeling Digitalisering MKB 2021

VOORSTEL:

1. De ‘Adviesregeling Digitalisering MKB 2021’ vast te stellen;

2. Hiervoor het beschikbare budget van € 300.000 gefaseerd beschikbaar te stellen:
a. Voor fase 1 € 150.000 direct beschikbaar te stellen te behoeve van de inwerkingtreding van de regeling op 1 april 2021;
b. Voor fase 2 het overige budget van € 150.000 nog niet beschikbaar te stellen en op basis van terugkoppeling over de voortgang in het DB hierover een besluit te nemen.

BESLUIT:
Akkoord. Het DB besluit dat er een brief vanuit het DB gestuurd wordt naar de colleges om nog eens onder de aandacht te brengen dat de financiering mogelijk is gemaakt, dat de uitvoering van het hersteld plan voortvarend is opgepakt en dat inmiddels de tweede tranche is goedgekeurd door het DB met een oproep aan de wethouders om dit actief uit te dragen.

2. AB-voorstel vaststelling Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

  1. Instemmen met de reactienota zienswijzen concept-werkprogramma 2021.
  2. Instemmen met begeleidend schrijven behorende bij reactienota zienswijzen concept-werkprogramma 2021.
  3. Instemmen met AB voorstel Werkprogramma 2021.
  4. Instemmen met aanbieden van Werkprogramma 2021 inclusief de voorgestelde wijzigingen ter besluitvorming door het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:
Akkoord.


4. Verzoek kwijtschelding proceskostenvergoeding Tilapia-dossier

VOORSTEL:

Het verzoek tot kwijtschelding van de proceskostenvergoeding toewijzen middels het aangaan van een vaststellingsovereenkomst.

BESLUIT:
Akkoord

5. Adviezen m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging en aangehouden aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- EPS Brug

- Hoogwaardige voedingsvezels uit citrusschillen

- Elektrisch vliegen

- Modulaire elektrisch aangedreven as voor campers en bedrijfsvoertuigen

2. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:

  • MiCart
  • Protos: de multi-sensing wearable

3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage aan het eerder aangehouden project:

- De BullsAI Gym Tracker € 50.000

BESLUIT:
Akkoord, Gevraagd wordt om een regelmatige communicatie over het Stimuleringsfonds naar de gemeente

6. Agenda vergadering Algemeen Bestuur woensdag 24 februari 2021

VOORSTEL:

Vergadering Algemeen Bestuur woensdag
24 februari 2021voor te bespreken.

BESLUIT:
Akkoord

7. Besluitenlijst schriftelijke ronde januari 2021

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst schriftelijke ronde januari 2021.

BESLUIT:
Akkoord

9. Stand van zaken project Landgoed Gulbergen: nazorg

VOORSTEL:

  • Kennisnemen van de stand van zaken
  • Opdracht verlenen aan de Odzob conform bijgevoegde offerte voor een bedrag van € 5.500,--

BESLUIT:
Akkoord

11. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie afzonderlijk ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT:
Akkoord.