Calendar

Dagelijks Bestuur 7 december 2020

Data informatie:

07 dec. 2020, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 7 december 2020.

1. Voorstel 1e tranche projectvoorstellen Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

VOORSTEL:

 • In te stemmen met de indicatieve verdeling van middelen zoals aangegeven in het tabel onder 3.
 • Voor het project Omscholing een bedrag van € 700.000 voorlopig toe te kennen aan het samenwerkingsverband van Brainport Development en de beide regionale arbeidsmarktregio’s.
 • Voor het project Hybride lesgeven een bedrag van € 175.000 voorlopig toe te kennen aan consortium van Brainport Development en de VO scholen in de regio.
 • Voor het project Data-awareness van het brede MKB in de Metropoolregio € 100.000 voorlopig toe te kennen aan WTC Eindhoven.
 • Voor het project Digitale Innovatie Slimme Maakregio een bedrag van € 200.000 voorlopig toe te kennen aan het KOP.

BESLUIT:

Akkoord. Nadrukkelijk is aandacht gevraagd voor:

Operationele afhechting van de toekenning van de middelen. Het blijvend monitoren van de toegevoegde waarde van het herstelprogramma, SMART-doelstellingen en de toegekende middelen

Structurele communicatie naar de gemeenten (RIB, persbericht 1e tranche).

Evaluatie van het herstelplan na een 1 jaar via de lijn POHO-DB-AB.

Uitdragen dat de 21 gemeenten de middelen beschikbaar hebben gesteld voor een breed regionaal herstelplan.

2. Toekomst RHCe

VOORSTEL:

De Bestuurscommissie (BC) RHCe verzoekt het DB MRE om te besluiten de BC te ondersteunen bij het verzoek van de BC aan het AB MRE om in te stemmen met de eerdere besluiten van de BC, te weten binnen de vastgestelde begroting en meerjarencijfers:

 • De taken van het RHCe, zoals die uit wet- en regelgeving en uit de tekst van de gemeenschappelijke regeling voortvloeien, onverkort voort te zetten,
 • De huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijzen van het RHCe te continueren,
 • De advisering aan gemeenten te intensiveren (met name over de relatie tussen informatica en archivistiek),
 • Met zusterinstelling(en) diepgaand samen te gaan werken ten voordele van dienstverlening aan gemeenten, instellingen en burgers.

BESLUIT:
Akkoord.

5. Adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 1 juli 2020

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. de vergadering van 16 december 2020.

BESLUIT:
Akkoord.

7. Adviezen m.b.t. eindafrekening en looptijdverlenging Stimuleringsfonds

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- Spelersontwikkelsysteem

- 3D-ALD

2. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor het project:

Electrisch Vliegen

BESLUIT:
Akkoord.

8. Voorstel tot aanpassing Beleidsregel SAR

VOORSTEL:

Beleidsregel SRE Adviesregeling (SAR) 2013 te wijzigen in de in concept bijgevoegde Beleidsregel Adviesregeling SAR 2021, met dien verstande dat deze beleidsregel van kracht wordt per 1 januari 2021.

BESLUIT:
Akkoord.

10. Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 9 november 2020

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 9 november 2020

BESLUIT:
Akkoord.

12. Managementletter 2020 Accountantskantoor Crowe Foederer n.a.v. interim controle jaarrekening 2020 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 • Kennis nemen van de uitkomsten en uit te voeren acties naar aanleiding van de interim controle jaarrekening 2020.
 • De Managementletter 2020 ter informatie doorsturen naar de leden van de Adviescommissie Financiën.

BESLUIT:
Akkoord.

13. Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant

 1. Kennis nemen van de Concept Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant.
 2. In uw vergadering van januari 2021 (groot DB) bespreekt u de omgevingsagenda in de context van de strategische koers van de regio.

BESLUIT:
Akkoord. Meenemen in de werksessie van het DB 18 januari 2021.