Calendar

Dagelijks Bestuur 6 december 2021

Data informatie:

06 dec. 2021, 09:00 |

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 6 december 2021

BESPREKEN

 1. Concept-werkprogramma 2022 -vrijgave zienswijzen-

VOORSTEL:

 • In te stemmen met het concept-werkprogramma 2022 zoals dat is opgesteld door en voor de 21 gemeenten
 • Het concept-werkprogramma 2022 na opmaak vrij te geven voor de zienswijzeprocedure van
  7 december t/m 2 februari 2022

BESLUIT:

Akkoord.2. Vrijgave concept-ambitiedocument “Balans in economische groei” voor reactie van 21 gemeenteraden MRE

VOORSTEL:

Instemmen met:

De aanbiedingsbrief concept-ambitiedocument "Balans in economische groei"

 • Concept-ambitiedocument "Balans in economische groei" voor vrijgave aan gemeenteraden van de 21 gemeenten.

BESLUIT:

Akkoord.

4. Rekenkamerrapport

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van het rapport.
 • Het AB als bestuursorgaan van het MRE in kennis stellen van het rapport met het advies dat eerst de behandeling en reacties van de betrokken raden wordt afgewacht.
 • Nu geen ‘losse’ acties op de aanbevelingen maar constructief invlechten in de doorontwikkeling van ons samenwerkingsakkoord en werkwijze als regio. In het AB een oproep hiertoe doen.

BESLUIT:

Geconcludeerd wordt dat vanuit MRE geen reactie wordt gegeven op het rapport, omdat eerst de betrokken gemeenteraden aan zet zijn. In het AB zal deze lijn besproken worden.

HAMERSTUKKEN

5. Notitie invoering rechtmatigheidsverantwoording en actualisering intern controleplan

VOORSTEL:

 • Vaststellen Notitie invoering rechtmatigheidsverantwoording
 • Vaststellen geactualiseerd Intern Controleplan MRE 2022

BESLUIT:
Akkoord.

6. Adviezen Commissie van advies voor financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 15 december 2021

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. de vergadering van 15 december 2021.

BESLUIT:
Akkoord.

TER KENNISNAME

9. Managementletter 2021 Accountantskantoor Crowe Foederer n.a.v. interim controle jaarrekening 2021 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Kennis nemen van de uitkomsten en uit te voeren acties naar aanleiding van de interim controle jaarrekening 2021.
 2. De Managementletter 2021 ter informatie doorsturen naar de leden van de Adviescommissie Financiën.

BESLUIT:
Akkoord.

10. Communicatie 2022

VOORSTEL:

Ter informatie

BESLUIT:
Akkoord.