Calendar

Dagelijks Bestuur 6 april 2020

Data informatie:

06 apr. 2020, 10:00 | 10.00 - 11.00 uur

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 6 april 2020

1. Vaststellen concept jaarrekening 2019 Metropoolregio Eindhoven

Bijlage 1: Concept-Jaarrekening 2019

Bijlage 2: Accountantsverslag

VOORSTEL:

  1. Instemmen met de concept jaarrekening 2019 Metropoolregio Eindhoven.
  2. Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen Bestuur.

BESLUIT:
Akkoord met de jaarrekening en de toezending daarvan naar de gemeenten.

M.b.t. de aanwending het positief jaarresultaat: Voorstel aan AB aanhouden.

Gezien de grote impact van de coronacrisis op de economie en het maatschappelijk leven kan het zijn dat er aanvullende financiële ondersteuning nodig is voor de herstart van de regio. Daarom wordt en nu nog geen besluit genomen m.b.t. het positief jaarresultaat. In overweging is genomen:

  • Het financieel jaarresultaat 2019 van de Metropoolregio en het RHCe vooralsnog binnen de Metropoolregio te parkeren in afwachting van aanvullende herstelmaatregelen voor de regio. Daarbij geldt wel het adagium: terugvloeien naar de gemeenten tenzij er door de huidige situatie extra middelen nodig zijn.
  • Het gaat dan om de herstart van het economisch én maatschappelijk (inclusief voorzieningen) veld.

Besluit:

  • De voorzitter Poho economie krijgt als coördinerend DB-lid de opdracht om met een aanpak en een inhoudelijk voorstel te komen.
  • De portefeuillehouder financiën zal de commissie Financiën hierover informeren In de bijlage is de concept-brief opgenomen.

3. Benoeming lid Adviesgroep Stimuleringsfonds

Bijlage: vacaturetekst

VOORSTEL:

Instemmen met het geschetste procedurevoorstel en bijgevoegde concept vacaturetekst.

BESLUIT:
Akkoord.

4. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 9 maart 2020

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d.
9 maart 2020.

BESLUIT:
Akkoord.

5. Realisatie werkprogramma 2020 in relatie tot de coronacrisis

VOORSTEL:

Kennis nemen van het vervolg en de voortgang op de verschillende dossiers.

BESLUIT:
Akkoord.

Benadrukt wordt dat tot nadere orde wordt doorgegaan met de uitvoering van het werkprogramma en dat per dossier bekeken wordt wat wijsheid is.

6. Corona-activiteiten Brainport Development met partners in Brainport Eindhoven

Bijlage: Brief van Brainport Development

VOORSTEL:

kennisnemen van de informatie.

BESLUIT:
Akkoord.