Calendar

Dagelijks Bestuur 31 mei 2021

Data informatie:

31 mei 2021, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven 31 mei 2021.

2. Bestuurlijke toekomst RHCe, procesvoorstel

VOORSTEL:

  1. Vanuit de rol van procesverantwoordelijke voor de bestuurlijke samenwerking en de gemeenschappelijke regeling, onderschrijven van de memo met het daarin opgenomen procesvoorstel
  2. Omdat de bestuurlijke aansturing van het RHCe is belegd bij de Bestuurscommissie RHCe, het procesvoorstel voorleggen aan de Bestuurscommissie met het verzoek hierover spoedig advies uit te brengen aan het DB.
  3. In het AB van 30 juni 2021, in vervolg op het besluit van het AB d.d. 16 december 2020 door de portefeuillehouder RHCe een mondelinge toelichting geven op de stand van zaken en het proces om te komen tot een besluit over de bestuurlijke positie van het RHCe in de (nabije) toekomst.

BESLUIT:
Akkoord.

Het AB van 30 juni wordt schriftelijk geïnformeerd over het proces.


4. Agenda vergadering Algemeen Bestuur woensdag 30 juni 2021

VOORSTEL:

De agenda voor vergadering Algemeen Bestuur woensdag 30 juni 2021 voor te bespreken.

BESLUIT:
Akkoord.


6. Actualisatie Beleidsnotitie kaders indexeringen 4GR

VOORSTEL:

  • Instemmen met Beleidsnotitie kader indexeringen 4GR
  • Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen Bestuur
  • Kennisnemen voortgang actualisatie beleidsnotities 4GR

BESLUIT:
Akkoord.


7. Jaarrekening 2020 Metropoolregio Eindhoven – aanpassing AB voorstel

VOORSTEL:

  1. Kennisnemen van de brief verstuurd door het portefeuillehoudersoverleg Energietransitie aan de Adviescommissie voor Financien.
  2. Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen Bestuur.

BESLUIT:
Akkoord.


9. Aanwijzen functionaris, belast met de taken van (streek)archivaris

VOORSTEL:

Te besluiten om de heer H.C. Noppen, directeur RHCe, tevens secretaris BC, aan te wijzen als (belast met de taken van) (streek)archivaris.

BESLUIT:
Akkoord.


10. Adviezen m.b.t. eindafrekening en looptijdverlenging projecten Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:
- Vestiging FOM Instituut Rijnhuizen in Eindhoven
- Luminescent Solar Concentrators
- The Idealists
- SmartLab
- Verkenning Smart Industry Fieldlab Data Science & Connectivity
- Een nieuwe stap in IML
- Happy Skinz
- De slimme digitale medicijncoach
- Intense
- Sensor Fusion eTrac
- Fourier Microscopy for fast quality inspection of nanostructures over large areas

2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:

  • Empathic Safety System
  • Self Supporting Sox
BESLUIT:
Akkoord.


12. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:
Voor kennisgeving aannemen:

- Emailbericht met Programma Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 2021-2022: ‘RHCe brengt informatie naar de toekomst’ d.d. 7 mei 2021
- Bijeenkomst Europarlementariërs

De brief van IVN Natuureducatie in handen stellen van de Stuurgroep RES

De brief van de Provincie voor kennisgeving aannemen en ter informatie opnemen bij de ingekomen stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021.

BESLUIT:

Akkoord.


13. Inhoudelijke voortgangsrapportage Ondersteuning Regiodeal

VOORSTEL:
Kennisnemen van de voortgangsrapportage 2020.

BESLUIT:
Akkoord. Ter informatie brengen van het AB.