Calendar

Dagelijks Bestuur 31 augustus 2020

Data informatie:

31 aug. 2020, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 31 augustus 2020.

1. Besluitenlijst d.d. 22 juni 2020

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 juni 2020.

BESLUIT:
Vastgesteld.

BESPREKEN en BESLUITVORMING

2. Agenda Algemeen Bestuur woensdag 30 september 2020

VOORSTEL:

Voorgesteld wordt in te stemmen met de agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 30 september 2020.

BESLUIT:

Akkoord.

Het onderwerp “financiering Herstelplan regionale economie” staat op de agenda van het AB. Het voorstel staat echter pas op 21 september op de agenda van het DB. Reeds eerder komt de commissie van Financiën bijeen om hierover advies uit te brengen. Het DB neemt kennis van deze afwijkende procedure.

M.b.t. het onderdeel kennisdeling wordt opgemerkt dat dit o.a. afhankelijk is van de uitkomst strategiesessie DB.

BESLUITVORMING (Hamerstukken)

3. Voorstel tot aanpassing Verordening en Beleidsregel Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

  1. Aan het Algemeen Bestuur voorstellen Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018 te wijzigen in de in concept bijgevoegde Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2020.
  2. Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018 te wijzigen in de in concept bijgevoegde Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2020, met dien verstande dat deze beleidsregel pas van kracht wordt als het Algemeen Bestuur instemt met de wijziging van de verordening.

BESLUIT:
Akkoord.4. Adviezen m.b.t. eindafrekening, looptijdverlening en aangehouden aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:
- Flexibele Robotica voor de voedselverwerking
- Elektrisch Cargo Platform
- Biosensor voor continu monitoren
- Ontwikkeling de Vleut
- Zorgrobot voor reductie stress en lachgas bij sedatie kinderen
- Ereva voor liesbreuken
- INFINITY Mindroom
- Voorwerk Passport4Work
- Arion Rehabilitatie Tool
- Toekomstbestendige Maakindustrie
- Realisatie Cluster: Smart Health producten en Data Intelligence
- Flexwear
- Bollen Poot Machine
- Ontwikkeling RCCI (Reactivity Controlled Compression Ignition) met HDPI (High Pressure Direct Injection) bij dieselmotoren

2. In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:
- Food Starter Helmond
- The Idealists

3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage aan de eerder aangehouden projecten:
- ATOM € 50.000
- Smart Tennis € 50.000
- SARA: De autonoom navigerende zorgrobot € 50.000

4. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de eerder aangehouden projecten:
- PLASMA-SALD
- De RES Transitiebus

BESLUIT:
Akkoord.