Calendar

Dagelijks Bestuur 30 mei 2022

Data informatie:

30 mei 2022, 10:00 |

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 30 mei 2022

BESPREKEN

2. Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekening

VOORSTEL:

Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

 • Mestverwerkingssysteem voor vermindering ammoniakuitstoot
 • Sports Motion Capture
 • Qualified prototype en pilot met Brainport Industries
 • Next-Level Inerte Productieomgeving
 • PROCES Patiënt Real-time Oriented Clinical Expert System
 • Verduurzaming bedrijventerreinen in de Metropoolregio Eindhoven
 • SMESH E-Truck
 • Modulair productiesysteem PIC
 • Realistische AR-simulatietrainingen in de zorg
 • Depositie van metalen met LIFT ten behoeve van kleinschalige, on-demand lab testen
 • AI gestuurde recycling kartonnen drinkbekers
 • SPIRES: Systems for Production of Iron for Renewable Energy Storage
 • Duurzame en concurrerende wegenbouw met innovatieve deuvel- en koppelstavenrekken

BESLUIT:

Akkoord.4. Stand van zaken versnellingsopgave

VOORSTEL:

Voor kennisgeving aannemen.

BESLUIT:

Akkoord.

HAMERSTUKKEN

5. Gunning accountantsdiensten Metropoolregio Eindhoven 2022-2025

VOORSTEL:

 1. Kennis nemen van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure accountantsdiensten Metropoolregio Eindhoven 2022-2025
 2. Het AB in de vergadering van 6 juli 2022 middels bijgevoegde adviesnota voor te stellen de opdracht te gunnen aan Crowe Foederer.

BESLUIT:
Akkoord.

6. Verlenging overeenkomst ICT advieswerkzaamheden

VOORSTEL:

 • In lijn met artikel 7.4 van het Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2022 instemmen met hanteren van de hogere grens voor enkelvoudig onderhands aanbesteden bij het gunnen van de opdracht tot inhuur van de strategisch adviseur ICT aan Xcellent.
 • Instemmen met verlenging van de desbetreffende overeenkomst met Xcellent (consultancy en advieswerkzaamheden ICT).

BESLUIT:
Akkoord.

7. Actualisatie Mandaatregeling personeel en organisatie MRE

VOORSTEL:

Vaststellen van het geactualiseerde Volmachtsoverzicht uitvoering personeelsbeleid MRE.

BESLUIT:

Akkoord.

8. Concept AB-voorstel begroting 2023 en zienswijzen gemeenten

VOORSTEL:

 • Instemmen met concept AB-voorstel
 • Kennisnemen van de (concept) reacties van de gemeenten op de Begroting 2023.

BESLUIT:

Akkoord.

9. Agenda vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2022

VOORSTEL:
Voorbereiden vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2022

BESLUIT:

Agenda is akkoord. Na het formele gedeelte komt er nog een informele gedeelte waarbij wordt besproken:

 • Schaalsprong
 • Samenwerking
 • Dossiers Gulbergen en RHCe ( deze zijn inmiddels separaat geagendeerd voor het AB)

10. Concept-jaarverslag 2021 Archief- en informatiebeheer

VOORSTEL:
Het concept-jaarverslag Archief- en informatiebeheer 2021 vaststellen en dit middels bijgevoegde aanbiedingsbrief ter kennisname voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 6 juli 2022.

BESLUIT:

Akkoord.

TER KENNISNAME

12. Proces Samenwerkingsakkoord

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van opzet aangescherpt inhoudelijk kader samenwerkingsakkoord.
 2. Kennisnemen van de voortgang van het proces samenwerkingsakkoord.

BESLUIT:

Akkoord.

13. Regioconferentie 8 juni 2022

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van opzet en agenda
 2. Instemmen met de opzet voor de deelsessie MRE

BESLUIT:

Akkoord met de agenda. Stijn Steenbakkers wordt gevraagd om een toelichting te geven op het Mainportverhaal. Bij de inleiding wordt ook Gulbergen en RHCe benoemd.

14. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

1. Kennisnemen van de inwerkingtreding van een wijziging van
de Wet gemeenschappelijke Regelingen.
2. Kennisnemen van de inwerkingtreding van de Wet open overheid.
3. Als contactpersonen Wet open overheid per 1 mei 2022
aan te wijzen:
- MRE - strategisch procesmanager A regionale samenwerking
- MRE - strategisch procesmanager A communicatie (plv.)
- RHCe - teamcoördinator communicatie, advies en toezicht
- RHCe - teamcoördinator dienstverlening (plv.)
4. Kennisnemen van de beleidsproducten 2022 interbestuurlijk toezicht van de Provincie Noord-Brabant.
5. Het Algemeen Bestuur in de vergadering van 6 juli 2022 via de ingekomen stukken informeren over de brief van Provincie Noord-Brabant over de beleidsproducten 2022 interbestuurlijk toezicht.
6. Kennisnemen van de uitnodiging voor de Meet & connect EU-parlementariërs op 1 juli 2022. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.

BESLUIT:

Akkoord.