Calendar

Dagelijks Bestuur 27 september 2021

Data informatie:

27 sep. 2021, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven 27 september 2021.

HAMERSTUKKEN

4. Voorstel 3e tranche projectvoorstellen Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

VOORSTEL:

1.In te stemmen met de voorliggende projecten betreffende de 3e tranche projecten:

a. Voor het project Digitaliseringsaanpak De Peel; “Op weg naar een toekomstbestendig digitale Peel” een bedrag van € 200.000 beschikbaar stellen.

b. Voor het project Digitaal Fit Ergon een bedrag van € 85.000 beschikbaar te stellen. Deze beschikbaar te stellen vanuit de nog niet ingezette middelen welke gereserveerd waren voor de tweede tranche voucherregeling MKB (totaal € 150.000).

2.Instemmen met de afronding van het Herstelaanpak en het voorstel om eind 2021 de balans op te maken met het voorstel om overgebleven middelen terug te laten vloeien.

BESLUIT:
Akkoord.

5. Adviezen m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging, beslissing op bezwaar en aangehouden aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- Vriezen of Vers

- Doorontwikkeling concept Kip caravans

- VR in zorg & hulpverlening

- Electric Refueling

- Elektrificatie van ground support equipment (GSE) voertuigen voor vliegvelden

- Industriële restwarmtebenutting ten behoeve van sulfaatwinning uit spuiwater

2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:

- Pilot Chess

- Mestverwerkingssysteem voor vermindering ammoniakuitstoot

- Medtech device for antimicrobial resistance detection

- Luchtkwaliteit in en om varkensstallen

- Slimme Pion

- Plasma Pendix

- Verduurzaming bedrijventerreinen in de Metropoolregio Eindhoven

3. In te stemmen met het honoreren van het bezwaar en het aanpassen van het besluit van het project:

- Fieldlab Talentcenter (toekennen van een bijdrage van € 50.000)

4. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage aan de eerder aangehouden projecten:

- Haalbaarheid van high power gepulste led aansturing voor toepassing in foto-dermatologische behandeling € 50.000

- SHARP € 50.000

BESLUIT:

Akkoord.

TER KENNISNEMING

8. Stand van zaken proces Regionale Energiestrategie (RES)

VOORSTEL:

Kennisnemen van de stand van zaken van het RES-proces.

BESLUIT:
Akkoord.

9. Interbestuurlijk toezicht (IBT) Archiefbeheer

VOORSTEL:

  • Kennisnemen van de brief van de provincie Noord-Brabant
  • Kennisnemen van de met de provincie gemaakte afspraken.
  • Kennisnemen van vervolgproces opstellen verslag archief- en informatiemanagement en het daarmee samenhangende verbeterplan.

BESLUIT:

Akkoord.

11. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Voor kennisgeving aannemen:
- Meet & Connect EU-Parlementariërs Transitie Landelijk Gebied
- Voortgang organisatie Metropoolconferentie woensdag 6 oktober 2021, 19.00 – 21.30 uur

BESLUIT:

Akkoord.