Calendar

Dagelijks Bestuur 26 september 2022

Data informatie:

26 sep. 2022, 10:00 |

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 26 september 2022

1. Vergadering Algemeen Bestuur woensdag 19 oktober 2022

VOORSTEL:

Voorbereiden vergadering Algemeen Bestuur 19 oktober 2022.

BESLUIT:

Akkoord, de stand van zaken samenwerkingsakkoord en de versnellingsopgave worden geplaatst op de openbare agenda.

2. Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging, openstelling volgende tender

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

  • - Chronosphere
  • - New fiber array-to-chip alignment and fixation method for high volume photonics manufacturing
  • - 5Gamechangers
  • - Meervoudige Modulaire Bollenpootrobot
  • - Control platform voor elektrische motoren
  • 2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:
  • - Milestone
  • - Luchtkwaliteit in en om varkensstallen

- Smart Tennis

3. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds open te stellen, met een sluitingsdatum van
1 oktober 2022.

BESLUIT:

Akkoord.

Communicatie vraagt permanente aandacht. In één van de komende DB’s wordt hierover verslag gedaan.

3. Besluitenlijst 11 juli 2022

Vaststellen besluitenlijst 11 juli 2022.

BESLUIT:

Akkoord.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

  1. Kennisnemen van brief Provincie d.d. 4 augustus 2022 over Begroting MRE 2023.
  1. Deze brief ter informatie voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 19 oktober 2022.

BESLUIT:
Akkoord.