Calendar

Dagelijks Bestuur 22 mei 2023

Data informatie:

22 mei 2023, 10:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 22 mei 2023.

Organisatie bedrijfsvoering MRE-RHCe. Bestuurlijke opdracht

VOORSTEL:

Aan &van de Laar te vragen om, aanvullend op c.q. als uitwerking van het organisatieadvies MRE, ook een expliciet advies uit te brengen over de organisatorische inbedding van de bedrijfsvoering in het concern-MRE. Hiertoe een aanvullende offerte opvragen.

Akkoord.

Wel wordt aandacht gevraagd dat dit proces niet het proces van de herorganisatie dienst MRE mag vertragen.

Voorstel voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur woensdag 5 juli 2023

VOORSTEL:

Vaststellen van de agenda en voorbespreken vergadering Algemeen Bestuur woensdag 5 juli 2023

BESLUIT:

Akkoord.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 vanwege wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

VOORSTEL:

In te stemmen met het conceptvoorstel voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023.
Voorstel aan het Algemeen Bestuur is de ontwerpwijziging van de regeling voor reacties vrij te geven aan de deelnemende gemeenten.
Na ontvangst en verwerking van de reacties volgt begin 2024 de vaststellingsprocedure.

BESLUIT:

Akkoord.

Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. aanhouden tender februari 2023, eindafrekeningen, verzoek tot looptijdverlenging

VOORSTEL:

1. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor het aangehouden project:
- Pick-and-place speed revolution

2. Goedkeuring te verlenen aan de einddeclaratie van de projecten:
- Blue Eyes & Ears in Public Spaces (BLEEPS)
- PlasmaPendix
- High Tech Campus AI Innovation Center Community
- Multibrush finish machine met automatische hoogte-instelling en slijtage detectie
- Ontwikkeling loopwerk, chassis en conventionele werktuigkoppeling voor een Wetlandtractor

3. Goedkeuring te verlenen aan het verzoek tot looptijdverlenging van het project: PlantPad Destacker

BESLUIT:

Akkoord.

Concept-jaarverslag 2022 Archief- en informatiebeheer

VOORSTEL:

Het concept-jaarverslag Archief- en informatiebeheer 2022 vaststellen en dit middels bijgevoegde aanbiedingsbrief ter kennisname voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023.

BESLUIT:

Akkoord.

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 17 april 2023

VOORSTEL:

Vastellen besluitenlijst 17 april 2023

Akkoord

Stand van zaken Versnellingsopgave Schaalsprong MRE

VOORSTEL:

Kennisnemen stand van zaken.

De regionale ontwikkelstrategie staat geagendeerd onder agendapunt 2. Bekostigingsmethodiek staat geagendeerd onder agendapunt 3.

Akkoord.

Regionale Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant

VOORSTEL:

Kennisnemen van de stand van zaken en van gedachten wisselen over (1) het betrekken van de gemeenteraden in het vervolgtraject en (2) mogelijke discussiepunten voor gemeenten.

Besluit:

Akkoord.

Tijdens de omgevingsdag van 13 juli wordt beoogd dat de 21 colleges instemmen met de regionale ontwikkelstrategie. Daarna wordt een traject met de gemeenteraden voorbereid.

Vooruitlopend daarop wordt gedacht om de metropoolconferentie daarvoor in te zetten.

Bespreekpunten worden in het eigen proces richting de omgevingsdag opgepakt.

Regionale Bekostigingsmethodiek Bereikbaarheid Brainport

VOORSTEL:

Voorliggende notitie bevat een voorstel voor:

  1. De opzet en werking van een Regionaal Bereikbaarheidsfonds Brainport.
  1. Een kostenverdeelsleutel tussen de MRE gemeenten inclusief een planning van de cashflow.
  1. Een voorstel voor de governance waarbinnen de regionale bekostiging van de MRE-gemeenten, provincie en bedrijfsleven vorm krijgt.
  1. Een voorstel voor het afspraken- en spelregelkader waarin de werking van het Regionaal Bereikbaarheidsfonds Brainport wordt verankerd.

Instemmen met bovenstaand voorstel.

Besluit:

Akkoord met de (in)richting van het bereikbaarheidsfonds en de nadere uitwerking daarvan.

M.b.t. de bekostigingssystematiek

Gehoord de bestuurlijke discussie in het Poho mobiliteit over de haalbaarheid van dit voorstel en het grote belang van regionale gedragenheid, wordt een oplegnotitie aan het voorstel toegevoegd. Dit moet bijdragen aan het gewenste comfort bij de bestuurders om te komen tot besluitvorming in de gemeenteraden. Deze oplegnotitie incl. eindvoorstel wordt voorgelegd aan Mathijs en Jeroen en vervolgens toegestuurd naar de wethouders mobiliteit.

Besloten wordt geen extra (informatief) AB te houden maar eerst deze ronde bij de wethouders af te wachten.

Bijpraten stand van zaken BO Brainport

VOORSTEL:

Besluit:

Door Stijn wordt verslag gedaan van het gesprek met het rijk. Dit betreft in deze fase voornamelijk de afspraken m.b.t pijler 1 en 2. M.b.t. pijler 3 wordt nog eens het belang van de regionale cofinanciering benadrukt.

Besluitenlijst 13 maart 2023

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst Breed DB 13 maart 2023.

Besluit:

Akkoord.

Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

  • Kennisnemen van de voortgang van het bestuurlijk gesprek over natuurdoelanalyses (impact versnelling schaalsprong).
  • Kennisnemen van de organisatie van de kennissessie m.b.t. digital twinnig en scenariodenken.

Besluit:

Akkoord.