Calendar

Dagelijks Bestuur 22 juni 2020

Data informatie:

22 jun. 2020, 09:00 | 12:00

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 22 juni 2020.

Beslispunt

 1. A. Aangepast AB voorstel resultaatbestemming n.a.v. Adviescommissie voor Financien 17 juni 2020

VOORSTEL:

 • Handhaven huidig advies reserveren positief resultaat 2019 binnen MRE.
 • Akkoord gaan met aangepast AB voorstel jaarrekening 2019 n.a.v. Adviescommissie Financien.

BESLUIT:
Akkoord. Het DB is zich bewust van de discussie over het bestemmen van het positief resultaat en zal in het debat met het AB een neutrale positie innemen. Aandacht voor de stemverhouding in het AB en het stemrecht van de DB-leden.

6. Analyse provinciaal bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van de analyse van het nieuwe provinciale bestuursakkoord in relatie tot het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 van de Metropoolregio Eindhoven en versturen van reactie conform bijgevoegd concept.
 • BESLUIT:
  Akkoord maar er wordt nu geen brief verstuurd. Een brief voegt nu niets toe.

7. Procesvoorstel actualisatie huidige Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. De deelnemende gemeenten – gezien de ontwikkelingen – voor te stellen voor de actualisatie van de huidige Gemeenschappelijke Regeling vooralsnog meer tijd te nemen.
 2. Derhalve in de tweede helft van 2020 te komen met een procesvoorstel voor het op een efficiënte wijze actualiseren van
  de regeling.
 3. Hier mededeling van doen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

BESLUIT:
Akkoord.

8. Advies aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage voor de projecten:
  - VR Construct
  - Keurmerk Duurzaam Ketelvervanging
  - Cross Laminated Timber (CLT) van Peppelhout
  - Holterpleister
  - LOCALIZE
  - Ontwikkeling Range of Motion Monitor
  - Turning reality into business
  - SleepAssist
  - Ontwikkeling Light Labs
 2. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:
  - Electric Refueling € 48.000
  - Batterijtoepassingen voor de Heavy Duty Automotive & Maritieme markt € 32.750
  - 3D GEPRINTE KATALYTISCHE REACTOREN – FUSED-DEPOSITION € 50.000
  - ThermiX € 50.000
  - Opportunity Lab € 100.000
  - Elektrificatie van ground support equipment (GSE) voertuigen voor vliegveld € 50.000
  - Modulair productiesysteem PIC € 50.000
  - Smart Mobility by Viggo € 50.000
  - Smesh E-truck € 50.000
  - An ex vivo platform to produce a realistic environment for biomedical research € 46.750
  - Legal AIR € 50.000
  - Alles op Groen € 48.000
  - Fit op maat met de FitMax vragenlijst
  € 48.640
  - Fourier microscopy for fast quality inspection of nanostructures over large areas € 50.000
  - AlphaBuddy € 50.000
  - The Hangover € 50.000
  - Scuby € 50.000
  - Smart Lock voor voertuigen – geïntegreerd in het regionale Mobility as a Service platform € 50.000
  - PhotonAgro € 50.000
  - Sensor fusion eTrac € 24.800
  - Moby Playground € 50.000
  - Toekomst van Onderhoud € 48.684
  - Intelligente monitoring van vitale functies bij patiënten in ziekenhuizen € 50.000
  - Aldac € 50.000
  - New fiber array-to-chip alignment and fixation method for high volume photonics manufacturing € 45.800
  - Hable One € 50.000

 3. Aan te houden voor nadere afstemming de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
  - Smart Tennis
  - ATOM
  - PLASMA-SALD
  - SARA: De autonoom navigerende zorgrobot
  - De RES Transitiebus
 4. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
  - Ontwikkelen Systeemoplossingen de Run
  - Covid SenseShirt
  - Bundle
  - Videoafspraak.nl
  - Marktverkenning Dataplatform Chinese Industrie
  - A.I. MKB Center
  - CodeSkillz – Studievoortgang bijhouden met learning analytics
  - Familie-/Attractiepark Rofra – vervolg op project 5.728
  - Infinity Mindroom Deel2
  - Sanisounds
  - Integraal ANPR-onderzoek
  - LEDsLawn
  - FlexSanner
  - BeeApp
 5. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor het reeds eerder aangehouden project:
  - Domino Effect € 50.000
 6. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 oktober 2020.
 7. De verleningsbeschikking van project ‘Energienetwerk Flight Forum’ in te trekken en in te stemmen met het opleggen van een terugbetalingsverplichting voor het verleende voorschot aan aanvrager. Dit is conform het verzoek van de aanvrager zelf.

BESLUIT:
Akkoord.

9. Beslissingen op bezwaar Adviesregeling SAR

VOORSTEL:

 1. Het afwijzingsbesluit voor SAR 20.01 van Plasmacure handhaven
 2. Het afwijzingsbesluit voor SAR 20.03 van Spike herzien en omzetten in een toekenningsbesluit
 3. Het afwijzingsbesluit voor SAR 20.04 van Vermo herzien en omzetten in een toekenningsbesluit

BESLUIT:
Akkoord.

10. Beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2020 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 • Instemmen met de beleidsmatige Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 juni 2020 en deze op 1 juli 2020 ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.
BESLUIT:
Akkoord.

12. Agenda vergadering Algemeen Bestuur woensdag 1 juli 2020

VOORSTEL:

Voorgesteld wordt:

 • Kennis te nemen van de agenda en locatie voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 1 juli 2020.
 • De agenda voor te bespreken.
BESLUIT:
Akkoord.

13. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 11 mei 2020

VOORSTEL:

 • Vaststellen besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 11 mei 2020.

BESLUIT:
Akkoord.

15. Concretisering Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

VOORSTEL:

 • Kennisnemen als een samenhangend geheel van de beschreven Startnotitie Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat en de hierop aansluitende vervolgnotitie Concretisering Herstelaanpak.
 • Toelichting door de portefeuillehouder Economie op de stand van zaken tot nu toe.

BESLUIT:
Akkoord.

16. Voorbereiding aanpassing Beleidsregel en Verordening Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van de hoofdlijnen van de voorgenomen wijzigingen in de Beleidsregel en Verordening.

BESLUIT:
Akkoord.

17. Mondelinge terugkoppeling ontwikkeldag Zuidoost-Brabant 17 juni 2020

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van de ontwikkeldag Zuidoost-Brabant 17 juni 2020

BESLUIT:
Akkoord. De ontwikkeldag was dit keer in digitale vorm. Alhoewel dit goed verlopen is dringt het DB aan op een ontwikkeldag die meer gericht is op het bestuurlijk debat, koers bepaling en vervolgens het nemen van besluiten. Het is nog te veel informatie delen, bijpraten en aftikken van besluiten.