Calendar

Dagelijks Bestuur 21 september 2020

Data informatie:

21 sep. 2020, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 21 september 2020.

1. Besluitenlijst d.d. 31 augustus 2020

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 31 augustus 2020.

BESLUIT:

Vastgesteld.


4. AB voorstel Financiering Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat

VOORSTEL:

 • Instemmen met het voorliggende AB voorstel Financiering Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.
 • Dit voorstel door geleiden ter besluitvorming naar de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 september.

BESLUIT:
Akkoord.


6. Afwijking aanbestedingsregels verlenging digitaal Energieloket

VOORSTEL:

In lijn met artikel 7.4 van het Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio instemmen met hanteren van de hogere grens van € 125.000 (zegge: éénhonderdenvijfentwintigduizend euro) voor enkelvoudig onderhands aanbesteden bij het gunnen van de opdracht voor coöperatie Slim Wonen+ voor het in de lucht houden van het digitaal Energieloket tot en met december 2020.

BESLUIT:
Akkoord.


9. (bestuurlijk) vergaderen in tijden van Corona

Onderschrijven van de handelswijze van de Metropoolregio:

 • Uitgangspunt blijft zoveel mogelijk digitaal vergaderen en ontmoetingen beperken.
 • Maatwerk: als de agenda/situatie er om vraagt dan wordt er fysiek vergaderd. Dit wordt in de eigen groep bepaald. Het gaat dan om besluitvormende vergaderingen of meningsvormende. Of om een vergadering die nodig is om de relatie te versterken. Bijeenkomsten die in het teken staan van kennisuitwisseling, informatiedeling en afstemming worden digitaal gehouden.
 • Omvang van de groep: grote fysieke bijeenkomsten worden digitaal gehouden. We hebben het dan over bijeenkomsten met meer dan 30 personen.
 • Richtlijnen: Er wordt altijd voldaan aan de richtlijnen.

BESLUIT:
Gezien de toename van de coronabesmettingen is het DB zeer terughoudend met het houden van fysieke bijeenkomsten/vergaderingen. Uitgangspunt is digitaal vergaderen tenzij het niet anders kan omwille van de besluitvorming en de voortgang.

Het AB van 30 september zal derhalve digitaal plaatsvinden.


10. Adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 30 september 2020

VOORSTEL:

Mondelinge toelichting door dhr. Kuijken tijdens de vergadering.

BESLUIT:
Dhr. Kuijken doet verslag van de vergadering zoals ook verwoord bij agendapunt 4.


13. Agenda vergadering Algemeen Bestuur 30 september 2020

VOORSTEL:

Vaststellen agenda vergadering Algemeen Bestuur
woensdag 30 september 2020.
Vergadering

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van de vergadering
 3. Vaststellen concept-notulen d.d. 1 juli 2020 en
  overzicht Toezeggingen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Voorstel Financiering Herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat
 6. Voorstel Vaststellen aangepaste Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio
 7. Rondvraag en sluiting


Kennisuitwisseling

Eric van Schagen geeft een schouw op de regionale economie in de Coronacrisis. Hoe ziet hij de toekomst en wat zou de rol moeten zijn van de (lokale) overheid hierin?

BESLUIT:
Akkoord.