Calendar

Dagelijks Bestuur 17 oktober 2022

Data informatie:

17 okt. 2022, 10:00 |

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 17 oktober 2022

2. Stand van zaken versnellingsopgave en Samenwerkingsakkoord

VOORSTEL:

Besluit:

Versnellingsopgave: Kennis genomen van de mondelinge toelichting. In het belang van een eenduidig koers van MRE wordt is afgesproken dat de annotatie voor de Programmaraad Smartwayz ook wordt toegestuurd naar de voorzitter en vice-voorzitter.

Samenwerkingsakkoord: Het DB kan zich vinden in de ambitie en de onderliggende hoofdopgaven. Dit zal worden ingebracht in de werksessie met de 21 colleges d.d. 2 november a.s.


3. Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekening Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekening, looptijdverlenging, aangehouden aanvraag

VOORSTEL:

 1. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:
 • Haalbaarheidsstudie totaalconcept zelfvoorzienend energiesysteem Eindhoven Airport

€50.000

 • AI Compliance Check

€50.000

 • Cognitieve training voor Fysiotherapie

€50.000

 • HSI-Box

€50.000

 • Met real-time data naar real-time managen en certificeren in de varkenshouderij

€43.000

 • FlexNet 20 kW

€50.000

 • Connecting

€50.000

 • Smart Urban Mix; powered by Brainport

€50.000

 • Gegevens delen tussen gebruiker en organisatie met privacy als uitgangspunt

€50.000

2. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
 • Machine-learning voor matchmaking in high-tech waardeketens
 • Living Lab Restaurant Nouveau: Gastronomie van de toekomst, robotica voor de horeca
 • Proof of Concept: CircuSeats

Besluit:
Akkoord.


5. Besluitenlijst 26 september 2022

VOORSTEL:

Instemmen met besluitenlijst d.d. 26 september 2022

Besluit:
Akkoord.


6. Vergadering Algemeen Bestuur woensdag 19 oktober 2022

VOORSTEL:

Voorbereiden vergadering Algemeen Bestuur 19 oktober 2022

Besluit:
Akkoord. De benoemingsprocedure voor de twee DB-leden wordt doorgesproken.

11. Vrijgeven beperkt deel restbudget Adviesregeling Digitalisering MKB

VOORSTEL:

Beschikbaar stellen van een bedrag van € 50.000 uit het nog gereserveerde budget om nog verwachte aanvragen te kunnen honoreren tot een beoogde sluitingsdatum van 31 december 2022.


Besluit:
Akkoord.

12. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Kennisnemen van de bijeenkomst Samenwerken en brede welvaart op 9 november 2022.

Besluit:
Akkoord.