Calendar

Dagelijks Bestuur 17 januari 2022

Data informatie:

17 jan. 2022, 10:00 |

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 17 januari 2022

BESPREKEN

  1. Adviezen m.b.t. aanvragen, eindafrekeningen en looptijdverleningen projecten Stimuleringsfonds en beleidsregel Stimuleringsfonds Projectfinanciering

VOORSTEL:

1. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

-Duurzame en concurrerende wegenbouw met innovatieve deuvel- en koppelstavenrekken
€ 50.000

-EBUT – eLabel Batch Update Terminal € 46.000

-MUSA Gen 3 € 50.000

-Local Balanced Smart Grid (LOBASG) in de Kempen € 50.000

-Quantum Versleutelingstechniek over Free-Space Optical Communicatie Systemen (QV-FSO)
€ 50.000

-Robot-ondersteunende canulatie voor de behandeling van RVO

€ 50.000

- Hand in Motion (HIM) Systeem € 49.950

-Red-Carpet: Carbyon Process Enlargement Technology € 50.000

-Elektrificering Cessna-150 lesvliegtuig € 50.000

-Demonstration of the industrial scale prototype of the AMSYSTEMS ResinJet1200 Recoater module € 50.000

-Flexibele WKK op thermisch conversiegas
€ 50.000

-Dual fuel waterstof – De start van de waterstof revolutie in de transportsector € 50.000

-Ontwikkeling aspergeoogstmachine € 50.000

-Hydrogen electrolyser € 40.000

-Schaalbare galvanotechniek voor thin-film PV modules € 50.000

2.Aan te houden voor nadere afstemming de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

-Automatisch instelbare verpakkingsmachine voor het verpakken van producten in een cleanroom

-3D-printed Heat Pipe Array

-Battery Cell Cooling System

-Steam Iron Project Iron-Based Hydrogen Storage (IRHYS)

3. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

- Cobotgestuurd schuren van carbon en gietaluminium producten

- ClimaVies ACV

- Simulation Study & Field Tests of Prototype Hybrid Ducted Vertical Axis Turbine

- 365 Urban Insights

- Mijn Boekhouder Online

- Modellering van schatting van ethyleen- en ethanolconcentraties met behulp van Terahertz-metingen

- Scalabele Stereo Vision-Based Bin Picking

- DataDome

- The Cobot Community

- Sport Nutrition

- Collectief Duurzame Daken

- Intelligent Fermentation Probing

- Een innovatieve productieomgeving voor houten voordeuren

- Lightdrop: Veilige eenweg dataoverdracht

- Gekoelde stroomgeleidende LED-Armatuur

- Ultimate Rectifier

4.Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 april 2022

5.In te stemmen met een herbeschikking voor het project:

- Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

6.Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage voor de projecten:

- 3D geprinte katalytische reactoren

- Legal AIR

- An ex-vivo platform to produce a realistic environment for biomedical research

- ATOM

- Car Battery Fire Suppression System

- Tornado

- Matching Flows

- Bilihome

7.In te stemmen met de verzoeken tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor het project:

- BLEEPS

- Esports Festival Eindhoven

- Fit op maat met de FitMáx© vragenlijst

8.In te stemmen met de aanpassingen in de Beleidsregel Stimuleringsfonds Projectfinanciering

BESLUIT:

Akkoord met alle voorstellen

N.a.v. de bespreking van het Cyberweerbaarheidscentrum is de vraag gesteld of de bevoegdheid tot het afwijken van de regeling ergens is vastgelegd. In art. 31 lid 2 van de Verordening Stimuleringsfonds:

Artikel 31 Hardheidsclausule.

1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

2. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen op basis van zwaarwegende motieven af te wijken van het bepaalde in deze verordening.HAMERSTUKKEN

2. Aanbestedingsdocument Accountantsdienstverlening 2022-2025

VOORSTEL:

  • Instemmen met het aanbestedingsdocument Accountantsdienstverlening 2022-2025
  • Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen Bestuur

BESLUIT:

Akkoord3. Controleprotocol Metropoolregio Eindhoven, verslagjaren 2022 tot en met 2025

VOORSTEL:

Instemmen met het controleprotocol Metropoolregio Eindhoven 2022-2025 en dit ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 23 februari 2022.

BESLUIT:

Akkoord

TER KENNISNAME

5. Werksessie algemeen bestuur 21 januari

VOORSTEL:

Kennisnemen van opzet agenda werksessie AB 21 januari conform bijlage.

BESLUIT:
Akkoord

6. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Voor kennisgeving aannemen:

Gebiedsillustraties regio’s Flevoland, Zeeland en Metropoolregio Brainport Eindhoven

BESLUIT:
Akkoord