Calendar

Dagelijks Bestuur 17 februari 2020

Data informatie:

17 feb. 2020, 09:00 | 9.00 - 12.00 uur

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur + adviseurs Metropoolregio Eindhoven d.d. 17 februari 2020.

A1. Regionale Monitor Brede Welvaart

VOORSTEL:

 1. In te stemmen met het voorliggende onderzoeksvoorstel Regionale Monitor Brede Welvaart in lijn met de hoofdcontouren zoals in dit DB voorstel beschreven.
 2. Het brede DB treedt op als opdrachtgever voor het onderzoek. Stijn Steenbakkers te benoemen als coördinerend portefeuillehouder in de verdere uitwerking.
 3. In te stemmen met een financiële bijdrage van 45.000 excl. BTW voor de uitvoering van het onderzoek.

BESLUIT:

Akkoord.

De Regionale Monitor Brede Welvaart wordt in opdracht en onder aansturing van het DB uitgevoerd.

Gevraagd wordt om een verdere uitwerking c.q. plan van aanpak met een voorstel over de invulling van de begeleidingsgroep. Geopteerd wordt voor een begeleidingsgroep waarin ook de triple helix is vertegenwoordigd.

De voorzitter van het Poho economie wordt namens het DB coördinerend portefeuillehouder.

A4. Advies governance proces RES

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van het advies van Berenschot.
 • Onderschrijven van de bijgevoegde (concept)notitie van de Stuurgroep RES aan het Poho energietransitie.

BESLUIT:
Akkoord.


A5. Transitie Landelijk Gebied: Streefbeeld landelijk gebied naar de gemeenten sturen, zodat de 21 gemeenteraden het kunnen vaststellen

VOORSTEL:

Kennisnemen van het Regionaal streefbeeld van ons landelijk gebied. Het secretariaat van de Metropoolregio Eindhoven het streefbeeld namens het regionaal portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied laten sturen naar de colleges van de 21 gemeenten. Hierbij verzoeken we om het streefbeeld ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

BESLUIT:

Akkoord.

A6. Besluitenlijst 9 december 2019

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 december 2019.

BESLUIT:

Vastgesteld.

A7. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijk ingekomen stukken.

BESLUIT:
Akkoord.


B1. Stand van zaken Meerjarenplan en -financiering Brainport Development 2021-2024

VOORSTEL:

Kennis nemen van stand van zaken.

BESLUIT:
Kennis genomen, met dien verstande dat de voorgestelde indexering nog niet besloten is. Dit is te prematuur in relatie tot de beoordeling van de totale begroting Metropoolregio.


B4. Metropoolconferentie 25 maart 2020

VOORSTEL:

Kennis nemen van de 1e opzet voor de Metropoolconferentie op 25 maart 2020.

BESLUIT:
Akkoord, aan het programma wordt een presentatie op de Brede welvaartsmonitor toegevoegd.

Tevens nog even kijken naar de locatie.


B5. Openbare besluitenlijst d.d. 17 februari 2020

VOORSTEL:

Vaststellen openbare besluitenlijst
d.d. 17 februari 2020.

BESLUIT:
Akkoord.


B6. Invulling vacatures Adviescommissie Gulbergen, Bestuurscommissie RHCe en Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant

VOORSTEL:

De invulling vacatures Adviescommissie Gulbergen, Bestuurscommissie RHCe en Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant op woensdag 18 maart 2020 ter bekrachtiging voorleggen aan het Algemeen Bestuur

BESLUIT:
Akkoord.


B7. Concept-agenda vergadering Algemeen Bestuur woensdag 18 maart 2020

VOORSTEL:

Voor deze vergadering wordt de volgende AGENDA voorgesteld:

 1. Opening en welkom door burgemeester Verhoeven
 2. Vaststellen agenda van de vergadering
 3. Vaststellen notulen d.d. 18 december 2019 en overzicht Toezeggingen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Voorstel invullen vacatures Adviescommissie Gulbergen, Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Algemene vergadering Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant
 6. Rondvraag en sluiting

Besloten gedeelte
Voorstel kennisnemen van de stand van zaken Landgoed Gulbergen.

Ambassadeurschap
Het ambassadeurschap van het Algemeen Bestuur voor de regionale samenwerking is van belang. De thema’s van de vergaderingen
van het Algemeen Bestuur lenen zich echter niet altijd voor een interactief debat. Voorgesteld wordt te bezien of hieraan in de komende vergadering van het Algemeen Bestuur invulling kan worden gegeven. De verdere uitwerking zal dan worden opgenomen in een separaat voorstel.
De agenda voor de komende vergadering van het Algemeen Bestuur voor bespreken.

BESLUIT:
Akkoord.

Aan de vergadering wordt een informatief deel toegevoegd.

Brede Welvaartmonitor en Transitie Landelijk gebied worden geagendeerd. Betrokken bestuurders zullen een presentatie/toelichting geven.