Calendar

Dagelijks Bestuur 17 april 2023

Data informatie:

17 apr. 2023, 10:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 17 april 2023.

Governance, proces en kaders aanvraag Regio Deals 5e tranche

VOORSTEL:

 • In te stemmen met de voorgestelde governance.
 • De voorzitter van het poho economie als bestuurlijk trekker mandateren om met het poho economie de inhoudelijke koers voor de aanvraag uit te werken en de projectvoorstellen te toetsen en hierover een advies te formuleren.
 • In te stemmen met voorgesteld proces.
 • In te stemmen met in de notitie genoemde sturende principes en wegingsfactoren ten behoeve van de beoordeling van projectvoorstellen.

BESLUIT:
Akkoord. De volgende opmerkingen zijn gemaakt:

 • Expliciet benoemen (pag. 5-6) relatie groei van de regio, passend bij de schaalsprong.
 • Afgestemd met BZK
 • Aandacht voor project Gulbergen


Bekostigingsmethodiek Regionaal Bereikbaarheidsfonds

VOORSTEL:

Op basis de presentatie van APPM/Pepijn van Wijmen bespreken van de contouren van het voorstel bekostigingsmethodiek, ingaande op de bovengenoemde aspecten.

BESLUIT:
Akkoord.

Volgend DB wordt de oplegnotitie t.b.v. het AB geagendeerd.


Vervolg aanpak Brede welvaart in de regio

VOORSTEL:

Akkoord gaan met:

 • bijgaande brief aan de colleges met een uitvraag voor kandidaten voor de positie van bestuurlijk trekker én voor de rol van linking pin vanuit het sociaal domein voor het thema brede welvaart voor de Metropoolregio Eindhoven;
 • uitvraag voor een vertegenwoordiger (‘linking pin’) vanuit elk van de vijf MRE poho’s (via de secretarissen van de poho’s).

BESLUIT:

Akkoord met inbegrip van de volgende aanpassing:

Zolang er nog geen inkadering van het begrip /opdracht brede welvaart ligt, nog geen bestuurlijk trekker aanwijzen. Via de afzonderlijke poho's brede welvaart definiëren en agenderen. De ambtelijke werkgroep de opdracht geven dit voor te bereiden.

Verder wordt vanuit de verantwoordelijkheid van het DB prioriteit gelegd op het vraagstuk voorzieningenniveau. Een bestuurlijke opdracht wordt voorbereid.


Begrotingswijziging 2023-01 Programmabegroting Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met begrotingswijziging 2023-01.
 2. De begrotingswijziging middels bijgevoegd voorstel laten vaststellen in het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023.

BESLUIT:

Akkoord.


Vaststellen concept jaarrekening 2022 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de concept jaarrekening 2022 Metropoolregio Eindhoven
 2. Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen Bestuur

BESLUIT:

Akkoord.

Tekst m.b.t. Attero nalopen en verduidelijken.


Nota investeren, activeren, waarderen en afschrijven vaste activa 2023 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de Nota investeren, activeren, waarderen en afschrijven vaste activa 2023 Metropoolregio Eindhoven
 2. De nota op 5 juli 2023 door middel van bijgevoegd AB-voorstel ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.


Adviezen m.b.t. aanvragen, eindrapportages, verzoek tot begrotingswijzigingen en voorstel tot intrekking Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:
 • Plug & play gesloten kunststof MED verdampsysteem

€ 50.000

 • Future Festival Bar

€ 50.000

 • - Alert ICE

€ 48.507

 • Assistieve en coöperative mobiele robotica ter ondersteuning van niet-patiëntgebonden taken in healthcare

€ 46.000

 • Inspect-system

€ 50.000

 • - Precisiereiniging grote onderdelen

€ 50.000

 • Laio

€ 50.000

 • Improved Uti Testing

€ 44.000

 • Audio Feedback Sort-applicatie

€ 50.000

 • MYSA

€ 50.000

 • Urban Air Mobilty Hub

€ 50.000

 • Samen Biobased Bouwen

€ 26.000

 • Hightech aerodynamics

€ 50.000

2. Aan te houden de aanvraag:
 • - Pick-and-place speed revolutio

  3. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
 • Industry 4.0: optimalisatie van techniek en persoon
 • Modulaire en flexibele koepelbouwsystemen
 • Livintri Mock-up
 • Flex Jack
 • - A clean model for Dusty Plasma
 • Duurzaam dilatatieprofiel
 • Challenge based leren en – innoveren
 • Sleepscan; Houdingssensor voor zorgmatrassen en consumenten

  4. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:
 • Geautomatiseerde videoanalyse en feedback voor excellente tennisprestaties
 • Flexibele WKK op thermisch conversiegas
 • Dual fuel waterstof – De start van de waterstof revolutie in de transportsector

  5. Goedkeuring te verlenen aan de verzoeken tot wijziging van de begroting van de projecten:
 • - Steam Iron Project Iron-Based Hydrogen Storage (IRHYS)
 • - Intelligent Fermentation Probing

  6. De beschikking in te trekken en te verzoeken het reeds betaalde voorschot terug te betalen van project:
 • LANSPADS

  7. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 juni 2023

BESLUIT:

Akkoord.


Geactualiseerde Archiefverordening Metropoolregio Eindhoven 2023

VOORSTEL:

Instemmen met de Archiefverordening Metropoolregio Eindhoven en deze met bijgevoegd voorstel ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023.

BESLUIT:

Akkoord.


Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

 1. MRE in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst over de ontwerpbegroting 2024 op woensdag 10 mei 2023 te laten vertegenwoordigen door de portefeuillehouder financiën/bedrijfsvoering Judith Keijzers-Verschelling. Voor ambtelijke ondersteuning wordt gezorgd.
  - Het Algemeen Bestuur te informeren over deze bijeenkomst.
 2. Brief Brainport Development NV d.d. 5 april 2023 over aankondiging nieuwe tranche ‘Financieringsregeling regionale voorzieningen in de brede regio’ voor kennisgeving aannemen.
  - Dit onderwerp te beleggen bij Portefeuillehoudersoverleg economie onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg als adviseur van het Dagelijks Bestuur, in lijn met de nieuwe Regio Dealaanvraag 5e tranche.
 3. Kennis nemen van terugkoppeling Metropoolconferentie 22 maart 2023 en inwonersbijeenkomst gemeente Best 5 april 2023.

BESLUIT:

Akkoord.

Akkoord.


Besluitenlijst 13 maart 2023

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 13 maart 2023.

BESLUIT:

Akkoord.


Stand van zaken Versnellingsopgave MRE

VOORSTEL:

Kennisnemen stand van zaken.

BESLUIT:

Akkoord.