Calendar

Dagelijks Bestuur 15 november 2021

Data informatie:

15 nov. 2021, 09:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven 15 november 2021.

BESPREEKPUNTEN

 1. Plan van aanpak Governance RHCe

VOORSTEL:

 1. Bespreken van het plan van aanpak
 2. Ter advisering voorleggen aan de Bestuurscommissie RHCe
 3. Definitief vaststellen van het plan van aanpak in het DB van 6 december a.s.

BESLUIT:
Akkoord.

HAMERSTUKKEN

3. Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven (peildatum 1 oktober 2021), inclusief begrotingswijziging

VOORSTEL:

 • Vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2021.
 • Instemmen met het bijgaand concept voorstel AB en agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 2021.

BESLUIT:

Akkoord.

4. Vaststellen Kadernota Begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-Kadernota Begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven conform bijgaand voorstel ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:
Akkoord.

5. Actualisatie verordeningen en beleidsregels

VOORSTEL:

 • Instemmen met de aanpassingen in het Treasurystatuut, de Financiële verordening, de Controleverordening en de Beleidsregels reserves en voorzieningen.
 • Deze aangepaste verordeningen en beleidsregel op 15 december 2021 door middel van bijgevoegd AB-voorstel ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:
Akkoord.

6. Voorgenomen toetreding tot Bizob, wensen/bedenkingen deelnemende gemeenten.

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van wensen en bedenkingen van gemeenten
 • Het Algemeen Bestuur op 15 december middels bijgevoegd voorstel voor te stellen per 1 januari 2022 als deelnemer toe te treden tot Stichting Bizob.

BESLUIT:
Akkoord.

7. Actualisatie besluit inkoop- en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven per 1-1-2022

VOORSTEL:

 • Vaststellen Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2022 conform bijgevoegd concept.
 • Intrekken Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2018.

BESLUIT:

Akkoord.

Aangesloten wordt bij:

De geactualiseerde drempelbedragen in de Gids Proportionaliteit (3e herziening hiervan wordt van kracht op 1 januari 2022)

Bij de drempel waarvan Bizob aangeeft dat hun dienstverlening meerwaarde heeft.

10. Vaststellen Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur

VOORSTEL:

Het Algemeen Bestuur in de vergadering van
15 december 2021 voor te stellen het concept-Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur vast te stellen.

BESLUIT:
Akkoord.

11. Adviezen m.b.t. eindafrekening en looptijdverlenging projecten Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- Direct contact koeling via microkanalen met CO2

- AlphaBuddy

- ALDAC

- CORE Cycle: De stap naar 100% recycling van batterijen

2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:

- Brainport Talent Attraction Program 2.0

- Samenwerking in de High-Tech keten

- Protos: de multi-sensing wearable

- A+NxEE – Innovative Wallcovering

- LANSPADS

- Esports Festival Eindhoven

BESLUIT:
Akkoord.

Overwogen moet worden hoe vaak en onder welke condities looptijdverlening acceptabel is. Dit meegeven aan de adviescommissie Stimuleringsfonds.

12. Jaarverslag 2020 Archief- en informatiebeheer

VOORSTEL:

 1. Kennis nemen van de brief van de provincie met daarin de gemaakte afspraken met betrekking tot het actief toezicht archief- en informatiebeheer.
 1. Het jaarverslag Archief- en informatiebeheer 2020 vaststellen en dit middels bijgevoegde aanbiedingsbrief ter kennisname (ingekomen stuk) voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 15 december 2021.

BESLUIT:

Akkoord.

13. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

- Kennisnemen van deelname aan onderzoeksproject BOLSTER.
- Kennisnemen van de extra bijdrage voor het RES-proces voor 2021.

BESLUIT:

Akkoord.