Calendar

Dagelijks Bestuur 14 november 2022

Data informatie:

14 nov. 2022, 10:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 14 november 2022.

1. Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur MRE 2022-2026

VOORSTEL:

Voorgesteld wordt afspraken te maken over de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur voor de periode 2022-2026.

Besluit:

J. Keijzers heeft de portefeuille Financiën en bedrijfsvoering .

F. van der Meijden heeft de portefeuille Landgoed Gulbergen en RHCe.

2. Benoemingsprocedures regionale posities

VOORSTEL:

Een breed nagesprek te organiseren over de ervaringen met de huidige benoemingsprocedures voor de regionale posities.

Besluit:

Een breed nagesprek heeft nu geen toegevoegde waarde. Alle posities zijn bezet volgens de daarvoor afgesproken procedures. Bij de volgende ronde, met de ervaring van deze benoemingsprocedure, dit in het DB en/of AB voorbereiden.

3. Agenda vergadering Algemeen Bestuur 21 december 2022

VOORSTEL:

Voorbereiden vergadering Algemeen Bestuur
21 december 2022

Besluit:

Akkoord.

Door de portefeuillehouder wordt gemeld dat het voorstel over de governance RHCe later komt omdat de Bestuurscommissie RHCe pas sinds kort bemenst is.

5. Kadernota Begroting 2024 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Instemmen met de Kadernota Begroting 2024 Metropoolregio Eindhoven conform bijgaand concept en dit middels bijgevoegd voorstel ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 21 december 2022.

Besluit:

Akkoord.

6. Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekening; looptijdverlenging

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

 • Pilot CHESS
 • Goed geschoolde jongeren
 • Self Supporting Sox
 • A+NxEE – Innovatieve Wallcovering
 • De Winkel van Hier
 • MUSA Gen 3

2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor de projecten:

Nieuwe generatie mobiele personenalarmering

Besluit:

Akkoord.

7. Voorstel aanpassing aantal tenders Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. In te stemmen met drie tenders Stimuleringsfonds per jaar. Dit heeft tot doel om de dienstverlening naar aanvragers en projectuitvoerders te verbeteren. Met dit voorstel wordt de zomerperiode waarin de dienstverlening bij vier tenders onder druk komt te staan vermeden. Met drie tenders per jaar, blijft er één mogelijkheid tot aanvragen meer bestaan dan voor 2022. De deadlines van de tenders worden als volgt over het jaar verdeeld: 1 februari, 1 juni en 1 oktober.
 1. In te stemmen met de wijziging van de deadlines van de tenders in artikel 2, lid 3 van de Beleidsregel Stimuleringsfonds (zie bijlage).
 1. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 februari 2023.

Besluit:

Akkoord.

8. Proces aanpassing Gemeenschappelijke Regeling MRE; implementatie wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 2022

VOORSTEL:

1- Procesplanning 4GR
Het proces van aanpassing van de GR MRE parallel te laten lopen
aan de processen van de andere 3GR.
2- Algemene uitgangspunten 4GR en concrete aanpassingen MRE
a Kennis te nemen van de algemene uitgangspunten 4GR.
b De gemeenten de gelegenheid te geven een reactie i.p.v. een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerp regeling MRE.
Separaat is ook geagendeerd het voorstel om:
c De aanbieding van de kadernota aan raden te handhaven voor 31 december en
d de aanbieding van de voorlopige jaarrekening aan raden aan te passen naar 30 april (was 15 april).
e De zienswijzeprocedure voor de ontwerp begroting te verruimen naar 12 weken (i.p.v. de huidige 10 weken). De procedure loopt daarmee van 15 maart tot 8 juni van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient. Hiermee formaliseren we de huidige termijnen.
f En vaststelling van de begroting in principe plaats te laten vinden in de laatste vergadering van Algemeen Bestuur voor het zomerreces.
3- Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur in de vergadering van 21 december 2022 voor te stellen:
- in te stemmen met het proces aanpassing GR MRE;
- in te stemmen met de beslispunten over de mogelijkheid een reactie
(i.p.v. zienswijze) kenbaar te maken op de ontwerp regeling MRE en
de aanpassing van data in de begrotingscyclus MRE;
- opdracht te geven voor de uitwerking van de overige concrete inhoudelijke aanpassingen.

Besluit:

Akkoord.

9. Besluitenlijst 17 oktober 2022 en schriftelijke ronde 7 november 2022

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijsten 17 oktober en 7 november 2022.

Besluit:

Akkoord.

10. Actualisatie Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van gezamenlijke notitie “Actualisatie Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR”.
 • Kennisnemen van de aanpassingen de verordeningen en beleidsregels.
 • Deze beleidsnotitie en aangepaste verordeningen en beleidsregels op 21 december 2022 door middel van bijgevoegd AB-voorstel ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

Besluit:

Akkoord.