Calendar

Dagelijks Bestuur 14 maart 2022

Data informatie:

14 mrt. 2022, 10:00 |

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 14 maart 2022

BESPREKEN

3. Benoemingen Metropoolregio Eindhoven 2022

VOORSTEL:

 • Kennis te nemen van de nieuwe benoemingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
 • Gezien de taken en het belang van een voldoende regionale vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur te opteren voor 2 extra leden van het Dagelijks Bestuur. Benoeming van de leden en adviseurs vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2022.
 • In te stemmen met de concept-brief aan de colleges van burgemeester en wethouders (in afschrift aan bestuursambtenaren en raadgriffiers).

BESLUIT:

 • Formaliseren van een DB bestaande uit
  4 leden.
 • Een aantal poho’s zijn te snel na de verkiezingen vastgelegd. Deze worden aangepast naar een later tijdstip.4. NOVI de Peel: Samenwerkingsovereenkomst

VOORSTEL:

 • Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst.
 • De voorzitter en vice-voorzitter van het thema landelijk gebied aan te wijzen als vertegenwoordigers van de Metropoolregio Eindhoven in de Stuurgroep De Peel.
 • Mandateren van voorzitter en vice-voorzitter besluiten te nemen overeenkomstig artikel 4.2. van de Samenwerkingsovereenkomst.
 • Akkoord met ondertekening namens de Metropoolregio Eindhoven door de voorzitter de heer Jorritsma.

BESLUIT:

Akkoord.

HAMERSTUKKEN

5. Behandelen Conceptbegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de Conceptbegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven.
 2. De Conceptbegroting 2023 voorleggen aan de gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten voor 15 maart 2022 met het verzoek hier voor 21 mei 2022 een zienswijze op te geven.
 3. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

BESLUIT:

Akkoord.

6. Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekeningen; looptijdverlenging; aangehouden aanvraag; intrekking / Aanpassing Adviesregeling SAR

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- Alles op Groen

- SARA: De autonoom navigerende zorgrobot

- PhotonAgro

- Ciculpack

- CropSensorbox voor Yield Computer

- InPhocal Laser Marking Casing Prototype

- Design For Manufactoring & Assembly DENS hydrogen based power generator

- Draadloze bedieningsunit voor Hub Tech

- Cool PLL

2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor het project:

- PlasmaPendix

3. In te stemmen met het verstrekken van een aanjaagbijdrage aan een eerder aangehouden project:

- Steam Iron Project Iron-Based Hydrogen Storage (IRHYS)


4. In te stemmen met het intrekken van het project:

- Electric Dutchman 2.0

5. In te stemmen met de aanpassingen in de Adviesregeling SAR.

BESLUIT:

Akkoord.

TER KENNISNAME

8. Schaalsprong: stand van zaken

VOORSTEL:

Kennisnemen van de stand van zaken en ontwikkelingen bespreken.

BESLUIT:
Akkoord. Aangeven dat de ontwikkelstrategieën als 1 geheel worden gezien.
Via de collega-burgemeesters met een begeleidend schrijven een oproep te doen om het ambitiedocument in te brengen in het coalitieproces en het belang/noodzaak van samenwerking, slagkracht hierin te onderschrijven.

9. Voorbereiding metropool-/regioconferentie 8 juni

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van hoofddoel, Kennismaking en inzicht op inhoudelijke regionale samenwerking.
 • Voorkeur voor openingsspreker
 • Expliciet stilstaan bij gezamenlijke organisatie vanuit MRE en SGE om samenhang verschillende samenwerking scherper neer te zetten.

BESLUIT:
Akkoord met de volgende 2 opmerkingen:

 • Uitnodiging vanuit de regio als 1 geheel versturen (neutrale formulering).
 • Sprekers uitnodigen vanuit de regio.