Calendar

Dagelijks Bestuur 14 februari 2022

Data informatie:

14 feb. 2022, 10:00 |

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 14 februari 2022BESPREKEN

  1. Adviezen m.b.t. aanvragen, eindafrekeningen en looptijdverleningen projecten Stimuleringsfonds en beleidsregel Stimuleringsfonds Projectfinanciering

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- MiCart

- Light Electric Vehicle Beta

- Domino Effect

2. In te stemmen met het verzoek tot looptijdverlenging buiten de reguliere termijn voor het project:

- Smart Tennis

3. In te stemmen met het afwijzen van een aanjaagbijdrage aan een eerder aangehouden project:

- Battery Cell Cooling System

BESLUIT:

akkoordHAMERSTUKKEN

2. Agenda vergadering Algemeen Bestuur 23 februari 2022

VOORSTEL:

Voorbereiden van de vergadering van het Algemeen Bestuur op wo. 23 februari 2022

BESLUIT:

akkoord3. Reacties rekenkameronderzoek Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

1. De reactie van de gemeente Eindhoven op te nemen bij de ingekomen stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 februari 2022.

2. Het Algemeen Bestuur voor te stellen:

-De reactie van de gemeente Eindhoven conform de andere reacties op het rekenkamerrapport, zoals kenbaar gemaakt op het concept-Werkprogramma 2022 en concept-Ambitiedocument te betrekken in het proces van de doorontwikkeling van het samenwerkingsakkoord.

-Het verzoek over de toekomstige positie van Landgoed Gulbergen te betrekken bij de besloten behandeling van het dossier Landgoed Gulbergen in de vergadering van 23 februari 2022.

BESLUIT:

Akkoord

4. Adviezen Commissie van advies voor financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 23 februari 2022

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. de vergadering van 23 februari 2022.

BESLUIT:

Akkoord

TER KENNISNAME

6. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Voor kennisgeving aannemen:
- Bezoek gedeputeerde mevrouw E. Lemkes over regionale samenwerking
- Manifest Een pleidooi voor een nieuwe RO van Vereniging Deltametropool

BESLUIT:
Akkoord