Calendar

Dagelijks Bestuur 13 november 2023

Data informatie:

13 nov. 2023, 10:00 |

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur 13 november 2023

Advies en van de Laar inzake toekomstbestendige bedrijfsvoering


VOORSTEL:

 • Uitwerken en implementeren van een toekomstbestendige bedrijfsvoering conform het advies van '& van de Laar'.
 • De nieuwe directeur MRE opdracht hiertoe geven.
BESLUIT:

Akkoord met het voorstel, met dien verstande dat al voor de komst van een nieuwe secretaris-directeur inzichtelijk wordt gemaakt hoe de implementatie van het advies van “& Van De Laar” financieel gedekt kan worden.


Opdracht uit te zoeken of voor het omzetten van een bestuurscommissie naar een adviescommissie voor het Dagelijks Bestuur een besluit van het Algemeen Bestuur nodig is?
Adviezen Stimuleringsfonds m.b.t. eindafrekeningen, verzoeken tot looptijdverlenging, aanhoudingen, verzoeken tot wijziging begroting


VOORSTEL:

Goedkeuring te verlenen aan de einddeclaratie van de projecten:

 • Nieuwe generatie mobiele personenalarmering
 • Innocyte
 • Haalbaarheidsstudie totaalconcept zelfvoorzienend energiesysteem Eindhoven Airport
 • Connecting


Geen aanjaagbijdrage te verlenen aan het aangehouden project:

 • Automatic quality inspection for large area nanostructures


Een aanjaagbijdrage te verlenen aan de aangehouden projecten:

 • Ontwikkeling methode voor het printen van extreem sterke onderdelen
 • Van Veehouder naar Energieboer


Goedkeuring te verlenen aan het verlengen van de looptijd van de projecten:

 • 3D-printed Heat Pipe Array
 • Ontwikkeling aspergeoogstmachine


Goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de begroting van de projecten:

 • 3D-printed Heat Pipe Array
 • Live-labeling for expert Computer Vision
 • Laio
BESLUIT:

Akkoord.


SRE Adviesregeling (SAR)


VOORSTEL:

Het Portefeuillehoudersoverleg economie heeft op 11 oktober 2023, op advies van de Adviesgroep Stimuleringsfonds, ingestemd met het beëindigen van de SRE Adviesregeling. Het Portefeuillehoudersoverleg economie adviseert het Dagelijks Bestuur in te stemmen met het stopzetten van de SRE Adviesregeling per 1 januari 2024 en het resterende budget toe te voegen aan het reguliere budget Stimuleringsfonds.

BESLUIT:
Akkoord.
Ingekomen stukken en mededelingen


VOORSTEL:

Kennisnemen van brief Gemert-Bakel inzake consequenties terugtrekken taken – uittreden van gemeente Eindhoven uit de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (Odzob).

BESLUIT:
Kennis is genomen van de ingekomen brief.
Brief G4+ en M5 richting verkiezingen


VOORSTEL:

Instemmen namens de Metropoolregio Eindhoven met het ondersteunen van bijgevoegde concept-lobbyboodschappen van respectievelijk:

 • G4+ en de 5 metropoolregio's van Nederland (werktitel Verstedelijkingsagenda 2030).
 • Brainport, inzet kernboodschap passages in lobbydocument (duurzame hightech maakindustrie).
 • M.b.t. het verzoek van de provincie voor het BrabantBid dat momenteel in voorbereiding is, wordt voorgesteld geen afzonderlijke brief te versturen, maar te verwijzen naar de brief van maart 2023 , gericht aan de provinciaal (in-)formateur(s).

BESLUIT:
Akkoord.

Kadernota Begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:
Instemmen met de Kadernota Begroting 2025 Metropoolregio Eindhoven conform bijgaand concept en dit middels bijgevoegd voorstel ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 20 december 2023.

BESLUIT:

Akkoord met het voorstel.

Daarnaast: Het Dagelijks Bestuur geeft opdracht een voorstel voor te bereiden over de wijze waarop het gesprek over de inwonerbijdrage gevoerd gaat worden.
Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven (peildatum 1 oktober 2023), inclusief begrotingswijziging


VOORSTEL:

 • Vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2023.
 • Instemmen met het bijgaand concept voorstel Algemeen Bestuur en agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 december 2023.
BESLUIT:

Akkoord.

Ingekomen stukken en mededelingen


VOORSTEL:

 • Kennisnemen van herprioritering Smartwayz en borging programma mobiliteit en verstedelijking Brainportregio en akkoord gaan met het agenderen van dit punt voor het Dagelijks Bestuur van 11 december a.s.
 • Kennisnemen van MRE-reactie op de contourennotitie Ruimtelijke Voorstel.
BESLUIT:

Kennisgenomen van ingekomen stukken.

Mededeling 1:
De heer Steenbakkers meldt het resultaat van het MIRT. De Rijksoverheid erkent het verzoek van de Regio om haar reservering voor de OV knoop rondom Eindhoven Centraal op te hogen met 48 miljoen euro. Dat bedrag was eerder al gevraagd door de Regio, maar maakt nu nadrukkelijk onderdeel uit van de begrotingsvoorbereiding 2025, die begin komend jaar gaat lopen. In het BO MIRT is verder afgesproken dat de komende maanden wordt gewerkt aan mobiliteitspakketten.

Door het Dagelijks Bestuur zullen de uitkomsten van het BO-MIRT van 9 november worden teruggekoppeld naar gemeenteraden en colleges. De informatiebrief wordt 15 november a.s. verzonden.

Mededeling 2:
De heer Luijten meldt dat het investeringsprogramma van Enexis en Tennet bekend is. Een zienswijze daarop wordt voorbereid.